Kultúrne pamiatky a zaujímavosti Nitrianskeho kraja (53)

PaedDr.Helena Rusnáková, 25. marca 2019 9:48

Dnes navštívime obec Kamenný Most.

Nové Zámky 25. marca (SkolskyServis.sk) - V okrese Nové Zámky, v Ipeľskej pahorkatine na pravom brehu Hrona leží obec Kamenný Most (predtým Kamenné Ďarmoty / po maďarsky Kőhídgyarmat/). V okolí obce je zriedkavé prírodné bohatstvo. Na lúkach v údolí potoka Paríž je chránené nálezisko vlhkomilných rastlinných spoločenstiev halofytnej vegetácie.

Kultúrne pamiatky a zaujímavosti Nitrianskeho kraja - Kamenný Most Foto: Helena Rusnáková


Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1271. V roku 1288 kráľ Ladislav II. daroval obec Zovardovcom. Časť obce patrila ostrihomskému arcibiskupstvu. V čase vnútorných nepokojov v období nástupu Ondreja III. Na trón bola obec vypálená. V nasledujúcom období sa obec pomaly zaľudnila. Vlastníkmi obce sa stali Bastéovci a ostrihomská kapitula. K najzaujímavejším historckým udalostiam viažucim sa k menu obce patrí udalosť uzavretia mieru cisára Ferdinanda II. s Turkami a Bethlenom v chotári Kamenného Mosta v roku 1625. V 17. storočí značne poklesol počet obyvateľov obce. V roku 1720 obec postihol veľký požiar. V roku 1828 mala obec už 103 domov a 773 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali prevažne poľnohospodárstvom. Začiatkom 20. storočia založili úverné družstvo a gazdovský hospodársky spolok. Obec je známa výrobou kobercov.V roku 1849 prišlo pri obci k stretu cisárskych vojsk s honvédskymi vojskami.
V obci je rímskokatolícky Kostol sv. Maurícia vysvätený v roku 1746. socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1886, pamätník obetiam I. a II. svetovej vojny a niekoľko malých sakrálnych pamiatok.


foto: Helena Rusnáková, október 2018
Použitá literatúra:
Machala, D: Slovenská vlastiveda IV, Matica slovenská 2012, s.96.
http://www.pamiatkynaslovensku.sk/kamenny-most-kostol-sv-mauricia

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR