Jazykovedec Ján Findra má 85 rokov

TASR, 25. marca 2019 9:44

Profesor Ján Findra patrí k zakladateľom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Málinec/Bratislava 25. marca (TASR) – V roku 1992 sa stal sa jej prvým rektorom. Nemenej významné bolo jeho pôsobenie vo funkcii vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky (1993-2000). V pondelok 25. marca má univerzitný pedagóg a emeritný profesor 85 rokov.
Na snímke zľava nositeľ čestného titulu Magnum Decus Universitas Ján Findra a rektor Univerzity Mateja Bela (UMB) počas akademickej slávnosti pri príležitosti 25. výročia založenia UMB a otvorenia akademického roka 2017/2018 v Banskej Bystrici 3. októbra 2017. Foto: TASR/Branislav Račko

Ján Findra sa narodil sa 25. marca 1934 v Málinci. Ľudovú a meštiansku školu vychodil vo svojom rodisku a stredoškolské štúdiá absolvoval v Gymnáziu Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci. V rokoch 1953 – 1957 študoval na Fakulte spoločenských vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave slovenčinu a históriu.

Na pôde Ústavu slovenského jazyka Slovenskej akadémie vied (SAV) získal v roku 1966 vedeckú hodnosť kandidát vied(CSc.) prácou Jašíkova cesta k syntéze. Na základe rigorózneho pokračovania mu v roku 1969 udelili titul PhDr. V roku 1970 zadal habilitačnú prácu Kapitoly z formovania a vývinu odborného štýlu v spisovnej slovenčine, v roku 1973 sa habilitoval, v roku 1975 mu udelili vedecko-pedagogický titul docent. Na základe obhajoby doktorskej dizertačnej práce (Kontext a stavebné jednotky textu) získal v roku 1984 vedeckú hodnosť doktora filologických vied (DrSc.). Za profesora v odbore slovenský jazyk bol Ján Findra vymenovaný v roku 1986.

Po skončení vysokej školy pôsobil Ján Findra štyri roky ako stredoškolský profesor na Pedagogickej škole pre vzdelanie učiteľov národných škôl v Lučenci. Potom bol členom Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici, kde pracoval od roku 1984 ako vedúci Katedry slovenského jazyka a literatúry. Za dekana fakulty bol vymenovaný v roku 1989 a v roku 1992 sa stal prvým rektorom novozriadenej Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Tejto funkcie sa vzdal v roku 1993.

Post vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky vykonával v rokoch 1993-2000, teda počas funkčného obdobia prezidenta Michala Kováča a sčasti aj Rudolfa Schustera.

V súčasnosti pracuje na Katedre slovenského jazyka a literatúry Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a na čiastočný úväzok na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Vo vedeckovýskumnej práci sa venuje výskumu slovenského jazyka, najmä štylistike, teórii textu, poetike, teórii jazykovej kultúry, teórii umeleckého prednesu a rétorike. Jeho vedecká produkcia predstavuje 772 položiek. Vydal 16 monografií (18 vydaní), z toho 4 v spoluautorstve, jednu v zahraničí. Samostatne, ako hlavný autor alebo spoluautor, vydal 10 vysokoškolských a stredoškolských učebníc. Medzi jeho najdôležitejšie monografické práce patria Rozbor štýlu prózy (1971), Umenie prednesu (1974, 1979), Slovník literárnovedných termínov (1987), Stavba a prednes rečníckeho prejavu (1989), Jazyk, reč, človek (1998), Štylistika slovenčiny (2004) a Expresívne syntaktické konštrukcie (2004).

Univerzitný profesor Ján Findra sa niekoľko rokov zaoberal myšlienkou knižne publikovať udalosti súvisiace so zrodom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 1992. Urobil tak v knihe Základné míľniky na ceste za univerzitou (2007). "Autor predstavuje míľniky ako sled kľúčových udalostí v príčinných súvislostiach a časových následnostiach. Ich dôležitosť podporuje širším, všeobecným, i osobnejším, jedinečným kontextom. Jej príbeh rozpráva faktograficky vystuženou esejou s jemnými črtami memoárovej literatúry, pravdaže, s významným nadčasovým rozmerom," uviedol profesor Vladimír Patráš pre Knižnú revue (2008).

Ján Findra získal viacero ocenení: Striebornú medailu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (1995), Zlatú medailu UMB v Banskej Bystrici (1997), Pamätnú listinu Nadácie Milana Rastislava Štefánika (1998), Veľkú zlatú medailu UMB v Banskej Bystrici (1999), Cenu primátora Banskej Bystrice (2002), Doctor honoris causa - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (2004).

Popri aktívnej pedagogickej činnosti a bohatej vedeckej práci zastáva profesor Ján Findra funkcie vo vedeckých radách, redakčných radách odborných lingvistických časopisov, v komisiách pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV a pri Ministerstve kultúry Slovenskej republiky. 


Téma TASR