Z prava, z ľava? Alebo sprava, zľava?

Mária Škultétyová, 10. októbra 2018 7:04

Písanie prísloviek nás niekedy potrápi.

Ťaháky zo slovenčiny Foto: TASR


Bánovce nad Bebravou 10. októbra (SkolskyServis.sk) - Zapochybujeme najmä pri príslovkách s predponami s-, z-, zo-, napr.: sprava, zľava. Vznikli z predložkových tvarov (z pravej, z ľavej strany) a to nás zvádza k tomu, že ich píšeme chybne ako predložkové : z prava, z ľava, zo zadu. Správne sa píšu ako jedno slovo, pričom predpony s-, z-, zo- píšeme tak, ako ich vyslovujeme: sprava, zľava, zhora, zdola, spredu, zozadu, zospodu.

Aj rozlišovanie predložkových tvarov a prísloviek robí problémy.

Najskôr niekoľko príkladov: z pamäti – spamäti, na hlas – nahlas, na vlas – navlas, po tme – potme, po tichu – potichu, z boku – zboku, na vrch – navrch, z časti – sčasti, na večer – navečer

Na predložkové tvary podstatných mien sa pýtame pádovými otázkami. Píšeme ich osobitne: Vypadlo mi to z pamäti. Spevák si musí dávať pozor na hlas. Na vlas na tanieri sú ľudia hákliví. Po tme vždy príde svetlo. Po (krátkom) tichu sa psi/psy opäť nahlas rozštekali. Z boku mu vytekal tenučký pramienok krvi. Boli sme unavení, na vrch kopca sme nevyšli. Z časti domu sa zrútila strecha. Teším sa na večer, vtedy čítam dcérke rozprávky.

Príslovky píšeme spolu, pýtame sa otázkami kde, kam, odkiaľ, kedy, prečo... Niekedy ich môžeme nahradiť rovnoznačnými výrazmi: Báseň recitoval spamäti. (naspamäť) Hovoril nahlas. (hlasno) Dvojčatá sa navlas podobajú. (celkom) Potme sa bojíme vyjsť na ulicu. Vkrádal sa potichu ako zlodej.(tichučko) Zaútočil na neho zboku. Pravda vždy vyjde navrch. (na povrch) Pravdu máš len sčasti. (čiastočne) Až navečer sa vrátil domov.

Niektoré príslovky môžeme písať spolu i zvlášť, uprednostňujeme písanie spolu, napríklad: dočervena (do červena), nabielo, (na bielo), naboso (na boso), zozačiatku (zo začiatku), nadránom (nad ránom) namokro (na mokro), nakyslo (na kyslo), dočerta (do čerta)

Príslovky typu slovensky, po slovensky môžeme používať s predložkou i bez nej: Hovoríme (po) slovensky.

Téma TASR