Teoretik prekladu Anton Popovič by sa dožil 80 rokov

TASR, 27. júla 2013 9:01

Venoval sa najmä problematike literárnej komunikácie a teórii prekladu. Anton Popovič sa narodil 27. júla 1933 v učiteľskej rodine v Prešove.

Bratislava 27. júla (TASR) - Slovenské prekladateľské a literárne kruhy si 27. júla pripomenú nedožité 80. výročie narodenia popredného literárneho vedca a teoretika prekladu, profesora Antona Popoviča. Venoval sa najmä problematike literárnej komunikácie a teórii prekladu.

Anton Popovič sa narodil 27. júla 1933 v učiteľskej rodine v Prešove. V tomto meste začal aj vysokoškolské štúdiá na Vyššej škole pedagogickej, a to v rokoch 1951-1954. V štúdiách pokračoval na Filozofickej fakulte v Bratislave v odbore slovenský jazyk a ruský jazyk -  v období 1954 až 1956. Kandidátsku prácu obhájil v Československo-sovietskom inštitúte SAV v Bratislave v roku 1960, doktorát filozofie získal v roku 1966.

Spočiatku pedagogicky pracoval v rodnom Prešove na Vyššej škole pedagogickej. Od roku 1956 do roku 1960 pôsobil ako vedecký pracovník Slovanského ústavu Československej akadémie vied (ČSAV) v Brne. Postupne po skončení ašpirantúry pracoval v Československo-sovietskom inštitúte SAV, od roku 1964 v Ústave svetovej literatúry a jazykov SAV a od roku 1973 v Literárnovednom ústave SAV. V roku 1970 habilitoval na docenta v odbore teória literatúry a dejiny slovanských literatúr. Od roku 1974 pôsobil na Pedagogickej fakulte v Nitre - najskôr ako docent, od roku 1978 ako profesor vo funkcii vedúceho Katedry slovenského jazyka a literatúry a Kabinetu literárnej komunikácie a experimentálnej metodiky.

V prvom období sa venoval výskumu slovensko-ruských a ukrajinských vzťahov, výsledky ktorého sformuloval v práci Ruská literatúra na Slovensku 1863-1875 (1961).

Vo výskume slavistiky pokračoval naďalej, oblasť záujmu však rozširoval najmä o komparatistiku, problematiku teórie umeleckého prekladu a o literárnu komunikáciu. Výsledkami jeho tvorivého úsilia sa stali práce: Preklad a výraz (1968), Poetika umeleckého prekladu (1971), Umelecký preklad v ČSSR (1974) aj Teória umeleckého prekladu (1975). 

Popri vedeckej a pedagogickej práci treba poukázať aj na organizačnú činnosť profesora Popoviča v 70. rokoch 20. storočia. Na Filozofickej fakulte v Bratislave spoluzaložil a viedol študijný odbor prekladateľstva a tlmočníctva. V roku 1975 pedagogicky pôsobil aj na Katedre porovnávacej literatúry University of Alberta v kanadskom Edmontone.       Odborníci vyzdvihujú, že významný slovenský literárny vedec, ktorý na Slovensku kliesnil cestu teoretickému mysleniu o preklade a dejinám prekladu, mal zmysel pre interdisciplinárny výskum a intenzívnu tímovú prácu.       Profesor Popovič nielenže publikoval knižne a časopisecky teoretické práce, ale na Pedagogickej fakulte v Nitre bol redaktorom publikácií Kabinetu literárnej komunikácie a experimentálnej metodiky, napríklad aj zborníka O interpretácii umeleckého textu.

V tvorivom myslení o teórii prekladu, literárnej komunikácii a metakomunikácii neostával na domácej pôde, ale presahoval aj za hranice - zúčastňoval sa na kongresoch a konferenciách, spolupracoval s medzinárodnými spoločnosťami. V rokoch 1973 až 1979 bol napríklad členom výboru Združenia prekladateľov a komparatistov (ICLA), od roku 1975 v predsedníctve Komisie teórie a dejín prekladu pri ICLA.

Jeho prácu Teória umeleckého prekladu publikovalo talianske vydavateľstvo Ulrico Hoepli v roku 2006 v Miláne pod názvom: La scienza della traduzione. Aspetti  metodologici. La comunicazione traduttiva.

Profesor Popovič skonal 24. júna 1984 v Bratislave krátko pred svojimi 51. narodeninami.Téma TASR