SNR prijala pred 50 rokmi zákon o hlavnom meste

TASR, 14. marca 2018 7:45

Zákon bol súčasťou reformného procesu v bývalom Československu.

Bratislava 14. marca (TASR) - Slovenská národná rada (SNR) prijala pred 50 rokmi, 14. marca 1968, zákon č. 43/1968. Podľa neho sa Bratislava opäť stala hlavným mestom Slovenska. Zákon bol súčasťou reformného procesu v bývalom Československu.
Na snímke pohľad na Bratislavu Foto: TASR

Prijatiu zákona o Bratislave predchádzali významné zmeny v špičke vládnej Komunistickej strany Československa (KSČ). V januári 1968 sa slovenský politik Alexander Dubček stal prvým tajomníkom Ústredného výboru KSČ (ÚV KSČ). Podľa Jozefa Žatkuliaka z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied Dubček pred nástupom do vrcholnej funkcie v strane mal spory na jeseň 1967 s prvým tajomníkom ÚV KSČ Antonínom Novotným. Upozornil napríklad, že Slovensko malo málo podnikov s finálnou výrobou a táto skutočnosť nevyjadrovala jeho hospodárske možnosti a potreby. To bol jeden z dôvodov, aby Novotný obvinil Dubčeka z nacionalistických prejavov.

Po Dubčekovom zvolení do čela ÚV KSČ sa dostala na program dňa slovenská otázka. SNR zareagovala návrhmi, ktoré prerokovala 14. a 15. marca 1968. Jednou z troch dôležitých zmien bol návrh zákona o hlavnom meste Slovenska, Bratislave, pretože Slovensko ešte štátoprávne nebolo usporiadané a pretrvával asymetrický model usporiadania štátu. Druhým návrhom bolo odvolanie predsedu SNR Michala Chudíka, prívrženca Novotného politiky. "Tretím, možno aj najdôležitejším návrhom, bola skutočnosť, že práve SNR otvorila otázku federalizácie Československa," zdôraznil historik.

Alexander Dubček pôsobil na prelome 50. a 60. rokov ako vedúci tajomník bratislavského Krajského výboru Komunistickej strany Slovenska. A práve vtedy došlo k faktickej likvidácii slovenských národných orgánov, čo sa politicky účelovo zdôvodnilo zvýšením právomocí krajských národných výborov, avšak priamo riadených centrálnymi orgánmi.

Pred prijatím zákona v roku 1968 mala Bratislava osobitný štatút, ale nebola hlavným mestom Slovenska. V snahe zvýrazniť jej postavenie Ústavným zákonom o československej federácii z októbra 1968 sa Bratislava uvádzala ako hlavné mesto Slovenskej socialistickej republiky (SSR), ktorým sa stala od 1. januára 1969. Rozpočet Bratislavy bol od tohto dátumu súčasťou rozpočtu SSR, kapitoly národné výbory, resp. verejná správa. Od roku 1971 bola Bratislava na úrovni krajského národného výboru.

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 3. júla 2008 uznesením č. 444/2008 schválilo nový Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 2008. Ním sa aktualizovali a doplnili ďalšie právne predpisy o postavení hlavného mesta Slovenska.

Téma TASR