Samostatná Slovenská republika vstúpila do UNESCO pred 20 rokmi

TASR, 9. februára 2013 9:11

Gestorom spolupráce SR s UNESCO je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Bratislava 9. februára (TASR) - Samostatná Slovenská republika (SR) sa pred 20 rokmi 9. februára 1993 podpisom a uložením listiny o prijatí Ústavy UNESCO u vlády Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska stala členom tejto medzinárodnej organizácie.
Ilustračné foto Foto: Martin Pavelek/TASR

Dvadsať krajín vrátane bývalého Československa ratifikovalo stanovy UNESCO už 4. novembra 1946. SR získala toto členstvo ako jeden z nástupníckych štátov po rozdelení Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR).

Gestorom spolupráce SR s UNESCO je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ).

Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO) má v systéme OSN postavenie špecializovanej agentúry. Základným cieľom UNESCO je rozvoj medzinárodnej spolupráce a porozumenia v oblasti spoločenských a prírodných vied, výchovy a vzdelávania, kultúry, informácií, informatiky, komunikácie a životného prostredia. Prvoradým zámerom organizácie je prostredníctvom spolupráce a programov v uvedených oblastiach prispievať k upevňovaniu mieru vo svete. UNESCO je jedinou medzinárodnou organizáciou systému OSN, ktorá má mandát na rozvoj kultúrneho a intelektuálneho potenciálu svetového spoločenstva, kultúry, vedy a vzdelávania. Je tiež jedinou svetovou medzinárodnou organizáciou, ktorá sa programovo opiera o sieť národných komisií.

Významným aktérom, ktorý napĺňa vytýčené ciele UNESCO na národnej úrovni je Slovenská komisia pre UNESCO. Komisia podporuje a rozvíja aktivity programov UNESCO v oblasti výchovy a vzdelávania, kultúry, vedy, informácií, informatiky, komunikácie a životného prostredia, a za týmto účelom zapája do spolupráce na projektoch odborníkov rôznych organizácií, inštitúcií a príslušných ministerstiev, ako aj širokú verejnosť. Komisia pôsobí ako poradný orgán slovenskej vlády a Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa UNESCO.

Záujmy SR v UNESCO presadzuje Stála delegácia SR organizačne spadajúca pod Veľvyslanectvo SR v Paríži vo Francúzsku.

Do zoznamu kultúrnych pamiatok UNESCO bolo zaradených päť slovenských lokalít. Sú to Banská Štiavnica s technickými pamiatkami okolia (1993), Levoča (1993), Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec (1993), Historické jadro mesta Bardejov (2000), Drevené kostoly v slovenskej časti Karpatského oblúka (2008), Spišský hrad a kultúrne pamiatky okolia (2009). Do UNESCO boli zaradené aj dve prírodné lokality, Jaskyne Slovenského krasu a Aggtelekského krasu (1995) s rozšírením o Dobšinskú ľadovú jaskyňu a Stratenskú jaskyňu (2000). Druhou sú Bukové pralesy Karpát v Národnom parku Poloniny a Vihorlat v Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat (2007).

Ako nehmotné dedičstvo ľudstva sa dostala na zoznam UNESCO Majstrovské diela ústneho a nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva aj slovenská fujara a jej hudba (2005).

zdroje: www.mzv.sk, www.culture.gov.sk

Téma TASR