Kultúrne pamiatky a zaujímavosti Nitrianskeho kraja (30)

PaedDr.Helena Rusnáková, 23. januára 2019 11:32, aktualizované 23. januára 13:42

Na polceste medzi Novými Zámkami a Štúrovom sa zastavíme v obci Nová Vieska.

Nové Zámky 23. januára (SkolskyServis.sk) - Obec je zaujímavá nielen z historického, ale i prírodovedného hľadiska. Juhozápadne od obce je nálezisko fosílií kenozoických cicavcov .Tvorí ho opustená pieskovňa. 
Kultúrne pamiatky a zaujímavosti Nitrianskeho kraja - Nová Vieska Foto: Helena Rusnáková
Lokalita je dobre dostupná, priamo do pieskovne vedie poľná cesta. V pieskovni sú odkryté piesčité až štrkovité sedimenty riečneho pôvodu, ktorých vek možno na základe nájdenej fauny cicavcov zaradiť do rozmedzia od vrchného pliocénu až do spodného pleistocénu. V profile sú vyvinuté piesčité až štrkopiesčité, v určitých polohách až jemné ílovité vrstvy a šošovky, ktoré poukazujú na dynamický a pestrý faciálny vývoj daného územia. Nálezisko v Novej Vieske je jednou z mála lokalít, kde sú odkryté fluviálne usadeniny z hranice pliocén/pleistocén (2,6 mil. r.), čo poukazuje na jej jedinečnosť a význam z pohľadu stratigrafie. (1)

Prvá písomná pamiatka je kúpnopredajná zmluva zroku 1233, kde vystupuje pod názvom „Ösztövér“. V roku 1531. bola obec majetkom Štefana Báthoryho , v daňových súpisoch bola zaznamenaná pod názvom Újfalu . (2)
V roku 1609 sa stretávame s názvom Kisújfalud. V tomto roku spustošili obec Turci. V roku 1613 bola obec majetkom Jána Keglevicha. V neskorších rokoch obec vystriedala viacerých zemepánov, ku ktorým patrili napr. Ján Botyán, Mikuláš Pálfy a i . V roku 1683 vojaci Jána Sobieskeho, vracajúci sa domov po bitke pri Viedni, obec vyrabovali a spustošili. V roku 1874 bol v obci postavený reformovaný kostol . Obyvateľom obce sa nevyhli ani epidémie a živelné pohromy.

V roku 1710 mnoho obyvateľov obce podľahlo epidémii moru. Následkom veľkého požiaru, ktorý vypukol v obci v roku 1874, okrem 13 domov, všetky domy v obci ľahli popolom. V roku 1880 bol založený dobrovoľný požiarny zbor. V 20.storočí život obyvateľov obce poznačili dve svetové vojny. V prvej svetovej vojne padlo 26 obyvateľov obce . V druhej svetovej vojne zomrelo 31 obyvateľov obce . Na pamiatku vojnových obetí bol postavený pamätník v blízkosti kostola a v interiéry kostola sa nachádzajú pamätné tabule.
V obci sa narodil básnik Ján Ondruš ( 1932 – 2000). Básnik bol ocenený Cenou Ivana Kraska za rok 1965.Text a foto: Helena Rusnáková

Použitá literatúra :
1 http://geosvet.paleoklub.sk/2013/09/paleontologicky-vyskum-nova-vieska-2013.html
2 Borovszky, S. : Magyarország vármegyei és városai, http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0006/0.html

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR