Kultúrne pamiatky a zaujímavosti Nitrianskeho kraja - Ludanice

PaedDr.Helena Rusnáková, 18. apríla 2019 9:38

V okrese Topoľčany sa nachádza viacero obcí so zaujímavou históriou. Jednou z nich je obec Ludanice.

Ludanice 18. apríla (SkolskyServis.sk) - Prvá písomná zmienka o obci „Ludan“ je z roku 1242. Život tu však pulzoval omnoho skôr. Archeológovia objavili artefakty z obdobia doby halštatskej, laténskej, rímskej, ako aj slovanské sídlisko.

Kultúrne pamiatky a zaujímavosti Nitrianskeho kraja - Ludanice Foto: Helena Rusnáková


V roku 1422 tu povolil panovník konanie týždenných trhov každý týždeň v pondelok a tak sa z bývalej dediny stalo mestečko s trhovým právom. Jeho význam ešte posilnila skutočnosť, že na základe povolenia kráľa Žigmunda začal Ladislav Ludanický (Synkov syn) po roku 1425 s prestavbou opevneného hrádku na celokamennú pevnosť. Kamenný hrad už o niekoľko rokov neskôr slúžil ako útočište počas výprav husitov na Slovensko nielen pre Ludanických, ale aj pre okolitých zemanov a ich poddaných. Písaná forma názvu obce sa zmenila na Ludanicze. Dokument, kde sa prvý raz vyskytuje názov obce vo forme Ludanicze je spojený s dedičkou po poslednom príslušníkovi z ludanickej vetvy rodu, Petrovi Ludanickom. (1)
V obci sa nachádzalo benediktínske opátstvo sv. Kozmu a Damiána ( 12 – 13. storočie). Podobne, ako nepoznáme rok založenia kláštora, nepoznáme ani jeho zakladateľa. Z informačnej tabule, nachádzajúceho sa v blízkosti kostola, sa dozvedáme, že za pravdepodobného patróna kláštora sa považuje šľachtický rod Ludanickovcov. Viacerí členovia tohto rodu zastávali významné funkcie na kráľovskom dvore.

Dominantou obce je rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice z roku 1701. Kostol bol v minulosti stredobodom náboženského života obce, i okolitých obcí patriacich do farností. V súčasnom období do farnosti patria obce Ludanice, Mýtna Nová Ves, Dvorany nad Nitrou, Kamanová (2).

K známym rodákom obce patrí známa slovenská spisovateľka Helena Križanová – Brindzová, pápežský prelát Bohumil Kapusta, maliar Viktor Belányi, pedagóg a literát Ján Košecký . V obci pôsobil bernolákovec Michal Kratochvíl.

Použitá literatúra:
1 http://www.obecludanice.sk/historia.html
2 http://www.pamiatkynaslovensku.sk/ludanice-kostol-najsvatejsej-trojice
informačná tabuľa o histórii ludanického opátstva
Machala, D.: Slovenská vlastiveda IV, Matica slovenská 2012, s. 276.

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR