Historické pamiatky a zaujímavosti Nitrianskeho kraja (21)

PaedDr.Helena Rusnáková, 21. júla 2018 8:55

Dnes o meste, ktorého históriu ovplyvnili protihabsburské šľachtické povstania, ako aj turecká nadvláda...

Nové Zámky 21. júla (SkolskyServis.sk) - Na území Podunajskej nížiny, na nízkom poriečnom vale rieky Nitra, leží mesto Nové Zámky.

Nové Zámky Foto: Helena Rusnáková


Mesto má bohatú historickú minulosť. Oblasť mesta bola obývaná už v mladšej kamennej dobe.
Archeologické nálezy odkryli artefakty z rôzneho obdobia, napr.: haltštatské hroby, trácko – skýtske nálezy, slovansko – avarské pohrebisko a sídlisko z doby veľkomoravskej, staromaďarské pohrebisko, ako aj sídlisko Slovanov z 11. storočia.

Mestské výsady dostalo mesto v roku 1691. Históriu mesta ovplyvnili protihabsburské šľachtické povstania, ako aj turecká nadvláda. V meste začiatkom 18. storočia vypukla morová epidémia, v roku 1831 cholera. Prvá lekáreň bola v meste otvorená v roku 1764. V meste bola založená mestská nemocnica, xenodochia, ktorej úlohou nebolo liečenie, ale poskytovanie útulku chorým, starým a bezvládnym ľuďom. Stavba prvej nemocnice začala v roku 1894 a odovzdaná bola 1. júna 1896.

Počas 2. svetovej vojny bolo mesto trikrát bombardované, čím jeho obyvatelia utrpeli straty na ľudských životoch, ako aj na majetku. Bombardovaniu padli za obeť mnohé historické budovy.

Nové Zámky boli rodiskom viacerých významných osobností, ako napr.: Lajos Luzsica - maliar, Ján Thain- etnograf, Ernest Zmeták - maliar, grafik, prof. Juraj Meliš - akademický sochár, profesor na VŠMU v Bratislave, Anton Bernolák katolícky kňaz, slovenský spisovateľ, jazykovedec od roku 1797 až do svojej smrti (1813) novozámocký dekan.

Hoci veľa historických budov mesta bolo zničených počas bombardovania v 2. svetovej vojne, v meste sa nachádzajú kostoly rímskokatolíckej, evanjelickej, reformovanej i židovskej cirkvi a päť kaplniek, pamätné tabule, kríže a sochy, pripomínajúce minulosť mesta.
PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR