G. K. Zechenter-Laskomerský nazýva už v r. 1876 Hurbana demokratom

TASR, 13. januára 2018 10:00

V sedemdesiatych rokoch 19. storočia Jozef Miloslav Hurban završoval šesťdesiatku.

Bratislava 13. januára (TASR) - Čakalo by sa, že politicky i spoločensky sa utiahne do úzadia. A možno by to aj spravil, keby sa v tom čase nebol Slovákom zrútil ich národný a kultúrny dom.

Hurban veľmi ťažko znášal zrušenie Matice slovenskej a slovenských gymnázií. A tak zareagoval.
Jozef Miloslav Hurban - Litografia z 1849, autor Anastas Jovanović Foto: TASR

Najskôr napísal a uverejnil článok Neni slovenského národa, v ktorom tvrdo reagoval na vystúpenie Kolomana Tiszu v uhorskom sneme. V tomto texte bolo však ťažké nájsť presvedčivú zámienku postaviť Hurbana pred súd. Nedala však na seba dlho čakať. Hurban v poslednom čísle Cirkevných listov uverejnil článok štúrovca a vtedy už farára v Aradáči na Dolnej zemi Leopolda Abaffyho Tým miernym. Abaffy v podstate bránil predchádzajúce Hurbanove vystúpenia, no dopadlo to presne naopak. Jeho úvaha vraj potvrdila, že Hurbanove články v Cirkevných listoch mali politický charakter, a nie cirkevný, a to sa v takomto periodiku nesmie. Dvadsiateho apríla 1876 ho odsúdili na tri mesiace väzenia v Senici a sto zlatých pokuty.

„Práve v tom čase sa senická sédria sťahovala do Nitry a odchádzajúci sudcovia priznali, že Hurbana odsúdili nevinne“, napísal Tomáš Winkler v biografickom románe Perom a mečom. Dodajme, že všetci Slováci v Senici vedeli, že je to nespravodlivosť nielen na Hurbanovi, ale aj na nich. Tak sa stalo, že s Hurbanom sympatizovali aj väzenskí dozorcovia a uľahčovali mu život vo väzení. S odvolaním sa na historickú spravodlivosť uveďme ich mená: Morávek, Kokeš a Buchta.

Uľahčovanie Hurbanovho pobytu vo väzení dozorcami v praxi okrem iného znamenalo, že Jozef Miloslav Hurban tam mohol obsahovo pripraviť nový, šiesty ročník almanachu Nitra. No na prekvapenie všetkých, pripravil ho a vydal po česky. Viacerí priatelia a osnovatelia spisovnej slovenčiny nechápali prečo a písali mu protestné listy. Medzi nimi aj Samuel Dobroslav Štefanovič zo Zvolena: „Musíš uznať, že Slovensko nie je osoba Hurban, Slovák nie je luterán Hurban. Tebe je snadno byť Čechom, lebo si Slovan, ľahko ti rozumieť aj písať po česky, lebo si vzdelanec. No ľud náš sa ako Slovák ešte ani len nepochopuje, nie ešte aby vedel byť Čechoslovanom.“

Hurban však vedel veľmi presne, čo robí, keď šiesty a potom i siedmy ročník Nitry pripravil po česky, presnejšie po česko-slovensky. Bol to jeho protest v mene všetkých Slovákov proti maďarskému šovinizmu. Vládnúcim kruhom týmto činom zároveň odkázal, že keď na to príde, Slováci veľmi dobre vedia, kde majú hľadať útočisko a kde sa môžu uchýliť. A akoby tým aj niečo prednaznačoval, akoby dokázal vidieť za roh a predpovedať budúcnosť. Historický vývoj nášho národa i celej Európy mu dal o štyri desaťročia za pravdu.

Obsah šiesteho ročníka almanachu Nitra (1876) naplnili Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský, Daniel Bachát Dumný, otec a syn Hurbanovci, z Čechov to bol začínajúci Jan Herben a osvedčení Rudolf Pokorný a Adolf Heyduk a niektorí iní. V siedmom ročníku Nitry (1878) to boli vtedy už známi českí básnici Jaroslav Vrchlický, František Táborský, Rudolf Pokorný a opäť veľký priateľ Slovákov Adolf Heyduk. Zo slovenských autorov to boli Daniel Bachát Dumný, Juraj Lacko, Jozef Miloslav Hurban i jeho syn Svetozár Hurban.

Literárna história i kritika neskôr Hurbanovi vyčítala, že tieto záverečné ročníky almanachu Nitra „neboli umeleckou demonštráciou, nezaznamenávali vedúce tendencie ani v českej, ani v slovenskej literatúre, (...) ani umelecky náročnejšie príspevky českých spisovateľov nemohli na širšom priestore demonštrovať progresívne tendencie vo vývine literatúry a posilniť tak ideu česko-slovenskej spolupatričnosti.“ Dnes vieme podstatne viac. V 6. ročníku Nitry Hurban uverejnil humoristickú novielku Gustáva Kazimíra Zechentera-Laskomerského Ako šiel Dunčo na vohľady alebo prehltnutý zapcháč pomocník lásky, ktorú mu Hurban počeštil a českému básnikovi Heydukovi Vlastný životopis a literárnu úvahu. V 7. ročníku vyšla Hurbanova biografická a politologická esej Viliam Pauliny-Tóth a jeho doba, s upresňujúcim podtitulom Náčrtky životo- a povahopisné, v ktorej predostrel nielen Paulinyho život a dielo, ale priblížil nám a zadokumentoval „aj charakter doby a celkový ráz štúrovského i spoločenského účinkovania“. V dobe ústupu štúrovskej romantickej literatúry, kde dominoval lyrický žáner vo všetkých podobách, Hurban prišiel s niečím novým. Akoby vytušil, že práve tieto prozaické žánre sa v budúcnosti budú stávať čoraz dominantnejšími. Aj sa tak stalo. Z hľadiska literárnej teórie preto môžeme konštatovať, že Jozef Miloslav Hurban pochopil prínos týchto literárnych žánrov nielen do literárneho diania, ale aj pre náš národný a politický program.

V súvislosti s pribúdajúcim vekom sa o Hurbanovi neraz konštatuje, že „v porevolučnom období postupne prešiel od pokrokového revolučného radikalizmu na pozície konzervativizmu“. Proti tomuto názoru postavme Hurbanovu charakteristiku z pera Gustáva K. Zechentera-Laskomerského, ktorú zaznamenal vo svojom Vlastnom životopise, čiže v diele, ktoré dnes vnímame ako kultové dvojzväzkové dielo Stopäťdesiat rokov slovenského života. Nasledujúce vety o Hurbanovi si zapísal začiatkom roka 1876 ako repliku na Hurbanovu žiadosť o príspevok do almanachu Nitra. „Ja som Hurbana, v najčestnejšom slova zmysle demokrata, obdivoval a rád pozoroval, keď rečnil. On celý pri tom horel, jeho slová blčali, oči mu iskrili a zuby, blýskavé sťa žabice sekali. Ústa k tomu mal primerane väčšie. Hlas hromovitý. Postava chudorľavá, kostnatá.“ Zechenter-Laskomerský - človek veľmi racionálny, lekár, absolvent viedenskej medicíny, spisovateľ-humorista i nevídaný pracant, v súvislosti s Hurbanom neváha už v roku 1876 vysloviť slovo – demokrat.

UPOZORNENIE: Správa je súčasťou celoročného cyklu informácií TASR o živote a diele Jozefa Miloslava Hurbana pod názvom "Pravde a národu“.

jrs dabTéma TASR