Päťlístok alebo ako stručne povedať svoj názor

PaedDr.Jaroslava Koníčková, 18. februára 2013 9:18

Metóda, ktorá žiakom pomáha stručne zhrnúť názory a postoje k nejakej téme.

Foto: Jaroslava Koníčková
Liptovská osada 18. februára (SkolskyServis.sk) - Päťlístok je päťriadková „básnička“, ktorej názov pochádza z francúzskeho cinquains – päť, ktorá žiakov vedie k tomu, aby svoje názory, vedomosti a postoje zhrnuli podľa nasledujúcej schémy.

Schéma päťlístka:

Názov (obvykle podstatné meno) ________________
Popis (aký/aká je ?) _______________ ______________
Čo robí? ____________ _____________ ______________
Veta so štyrmi slovami. ___________ ____________ ____________ ____________
Synonymum __________________

Do prvého riadku napíšeme jednoslovný názov témy. Obvykle využívame podstatné meno. Do druhého riadku opíšeme podstatné vlastnosti, znaky preberanej problematiky. Dávame si odpovede napríklad na tieto otázky: Aký je spisovateľ? Aký je to predmet? Aké sú podmienky? Ako odpoveď napíšeme dve prídavné mená. Tretiu časť tvorí dejová zložky témy. Využívame napríklad tieto otázky? Čo autor robil? Čo prístroj vykonáva? Aké reakcie prebiehajú? Ako odpoveď použijeme tri slovesá. Do štvrtého riadku napíšeme vetu, ktorá pozostáva zo štyroch slov a súvisí s danou témou. Vo vete nemusí byť sloveso. Do posledného riadka napíšeme synonymum, ktoré súvisí s nadpisom.

Aby sa žiaci dokázali takto stručne vyjadriť, musia hľadať podstatu. Výhodou je aj to, že táto metóda vedie žiakov k vyjadreniu vlastných názorov. Vzhľadom na to, že žiaci si sami zhrnú poznatky, učiteľ vie, na čo môže ďalšiu hodinu nadviazať a súčasne zistí, do akej miery žiaci učivu rozumejú.
Je dobré, keď žiaci svoje päťlístky nahlas prečítajú a tiež keď sa vyjadria k tomu, prečo napísali práve tie slová, vety, ktoré uviedli. Niekedy môžu tvoriť päťlístky vo dvojiciach alebo v skupinách.

PaedDr. Jaroslava Koníčková, ZŠ Liptovská OsadaPaedDr.Jaroslava Koníčková (Základná škola s materskou školou Liptovská Osada)

Som učiteľka. Okrem učenia rada píšem, vymýšľam rôzne učebné pomôcky (návrhy vyučovacích hodín, pracovné listy, prezentácie) a spolu so žiakmi sa venujeme tvorbe kultúrnych programov, recitácii a pod. Viac na: www.slovenskyjazyk.com

Téma TASR