Logopédia v škole vedie k správnej výslovnosti

Mgr. Ľuboš Lukáč, 15. marca 2017 10:10

Výchova k správnemu hovoreniu a zreteľnej artikulácii patrí na vyučovanie slovenského jazyka v každom ročníku základnej školy.

Logopédia v škole vedie k správnej výslovnosti Foto: Mgr. Ľuboš Lukáč


Prešov 15. marca (SkolskyServis.sk) - Jednoduché logopedické cvičenia sú súčasťou vyučovania nadaných žiakov zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove. Podnecujú, vedú žiakov k správnej výslovnosti a rozvoju slovnej zásoby. Marec je sviatkom logopédie, keďže 6. marec je Európskym dňom logopédie.

Logopédia v škole vedie k správnej výslovnosti Foto: Mgr. Ľuboš Lukáč


Logopéd – slovo, pri ktorom si väčšina ľudí automaticky predstaví zrkadlo a odborníka (logopéda) pracujúceho s predškolákom učiacim sa spravidla l alebo r. Zriedka ešte spomenieme odstraňovanie „šušlania“, nápravu nesprávnej výslovnosti. O tom, že narušená komunikačná schopnosť sa zďaleka netýka iba predškolákov, sa môžeme presvedčiť nielen v logopedických ambulanciách, ale aj v každodennom živote. Cieľom logopédie je rozvíjanie správneho vývinu reči, predchádzanie porúch a chýb reči a odstraňovanie už vzniknutých porúch a chýb reči.

Logopédia v škole vedie k správnej výslovnosti Foto: Mgr. Ľuboš Lukáč


Pravidelnú logopedickú prípravu absolvujú žiaci z tried pre nadaných žiakov pod vedením školského logopéda a špeciálneho pedagóga Ľuboša Lukáča. Cvičenia zamerané na reč (a jej rozvoj) patria medzi mimoriadne obľúbené. Prípravné cvičenia napomáhajú k správnej výslovnosti. Aktivujú činnosť žiakov na hodinách slovenského jazyka. Hry, pesničky, riekanky podporujú motiváciu k hovoreniu a rozvoju slovnej zásoby. Nechýbajú dychové cvičenia, ktorých cieľom je prehĺbenie dýchania a zvládnutie fyziologicky správneho nádychu a výdychu pri hovorení. Dôležitým predpokladom pre správnu výslovnosť hlások je artikulačná obratnosť hovoridiel.
Medzi najviac obľúbené patria cvičenia zamerané na precvičovanie hlások, prostredníctvom ktorých sa žiaci učia (precvičujú) správnu výslovnosť v spoluhláskových skupinách. Cvičenia sú zamerané, s prihliadnutím na učivo jednotlivých ročníkov, na slovné druhy, ich vyhľadávanie a použitie vo vetách, tvorenie slov. Nechýbajú ani rôzne slovné prešmyčky, oboznamovanie sa s cudzími slovami a hry rozvíjajúce verbálne myslenie.

Logopédia v škole vedie k správnej výslovnosti Foto: Mgr. Ľuboš Lukáč


Logopédia v školskom prostredí vedie žiakov k správnej výslovnosti. Pri náprave reči, správnej výslovnosti a rozvoji slovnej zásoby pomáhajú okrem rôznych cvičení a pracovných listov, aj logopedický software, ktorý zmení logopedické cvičenia na hry. Logopédia ponúka školákom cvičenia i stratégie, ktoré môžeme využiť pri učení. Európsky deň logopédie je dňom, kedy bola založená Európska spoločnosť združujúca asociácie a spoločnosti logopédov v rôznych európskych krajinách.

Mgr. Ľuboš Lukáč

Téma TASR