ZŠ s MŠ Sedlice: e-Školy pre budúcnosť

Mgr. Natália Rimáková, 4. januára 2019 10:00

Mediálna výchova, inovácie, tablety...

ZŠ Sedlice: e-Školy pre budúcnosť Foto: ZŠ Sedlice


Sedlice 4. januára (SkolskyServis.sk) - V tomto školskom roku sme sa opäť pokúsili získať grant NADÁCIE ORANGE a boli sme úspešní. Na výzvu zareagovalo 142 vzdelávacích organizácií, základných a stredných škôl a iba 48 z nich bolo úspešných. Tentoraz si chceme prostredníctvom tohto programu posvietiť na MEDIÁLNU výchovu a prácu s mediálnym obsahom prostredníctvom TABLETOV, na ktoré sme získali financie. A už aj realizujeme aktivity ako tvorba reklamy na SJL/INF v 8., 9.roč. a v 8. roč. sa počas hodín OBN a DEJ zameriavame na tému "ľudské práva a slobody v historickom kontexte". Prostredníctvom TABLETOV žiaci vyhľadávajú z rôznych zdrojov informácie aké boli práva a slobody ľudí v rámci vývoja spoločnosti v rôznych formách vlád. Siedmaci sa počas hodín INF zamerali na komunikáciu prostredníctvom sociálnych sietí. Učia sa ako kriticky myslieť - kedy akceptovať pravidlá a kedy byť neústupný, ako si získať kamarátov, kedy a ako kamarátstva ukončiť, ako sa vyhnúť neželanej komunikácii, kedy dochádza k zneužívaní médií na dosiahnutie cieľov, vedieť rozlíšiť nevhodný, nežiadúci a nezákonný obsah v danom veku.„Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu e-Školy pre budúcnosť Nadácie Orange.“

Realizátor projektu: Mgr. Natália Rimáková

Mgr. Natália Rimáková (ZŠ s MŠ Sedlice)

Som učiteľka v ZŠ s MŠ Sedlice. Naša škola je plne organizovanou školou, ktorej súčasťou je školský klub detí, centrum voľného času a školská jedáleň. Škola zabezpečuje predškolskú výchovu deťom od 3 do 6 rokov a výchovu a vzdelávanie žiakov I. a II. stupňa základnej školy v zmysle školských vzdelávacích programov, platných učebných plánov, učebných osnov a vzdelávacieho štandardu pre daný stupeň.

Téma TASR