Deň Zeme

Laura Nagyová, 13. mája 2018 8:11

Úlohou človeka je chrániť prostredie, v ktorom žije.

Projektu Deň Zeme sa v ZŠ v Kráľovskom Chlmci venuje každoročne veľká pozornosť Foto: Kristián Bók


Kráľovský Chlmec 13. mája (SkolskyServis.sk) - Projektu Deň Zeme sa v ZŠ v Kráľovskom Chlmci venuje každoročne veľká pozornosť. Ochrana životného prostredia je v súčasnosti veľmi dôležitá téma. Tento projekt má za úlohu poukázať na to, ako našu Zem ochrániť, aby sme na nej mohli aj naďalej zdravo žiť. Mnoho obyvateľov nášho mesta však nedodržuje pravidlá, ktoré by tento životný štýl zabezpečili aj pre ďalšie generácie. Aj v našom meste sa nájdu takí, ktorí zahadzujú papiere, ale aj iný nebezpečný odpad na nedovolených skládkach v okolí mesta. Preto sa žiaci našej školy každoročne zapájajú do ich likvidácie. Projekt organizuje pani učiteľka I. Pribulová Daková, ktorá vypracuje priebeh celého dňa.

V tomto školskom roku sa aktivity uskutočnili dňa 27. apríla 2018. Žiakov jednotlivých tried sprevádzali na stanovištia deviataci a triedni učitelia. Tam riešili otázky o tom, ako dlho sa rozkladajú veci v prírode, environmentálne hádanky, spoznávali rastliny a stromy, hrali rôzne kolektívne hry. Vyvrcholením dňa bolo odstránenie nelegálnej skládky za mestom. Všetci žiaci mali pracovné rukavice a igelitové vrecia, do ktorých sa odpad zbieral. Potom sa odviezol na legálnu skládku.

Žiaci deviatych ročníkov vypracovali aj dotazník o ochrane životného prostredia.

Deň môžem považovať za veľmi úspešný, lebo sme vyčistili naše okolie od odpadkov, ktoré nazhromaždili nezodpovední občania. A dúfam, že to bude pre nás, žiakov, poučenie, že sa takto nemám k prírode správať.Redaktor TASR Laura Nagyová, 7. C Foto: Kristián Bók

Laura Nagyová (Základná škola, Ľ. Kossutha 56, Kráľovský Chlmec)

Moje záľuby sú:hudba,spievanie,čítanie článkov,fotografovanie. Chcela by som byť lekárkou.

Téma TASR