Deň finančnej gramotnosti

Júlia Kónyová, 25. marca 2019 8:57

Poznať hodnotu peňazí sa treba učiť už od detstva.

Kráľovský Chlmec 25. marca (SkolskyServis.sk) - Projekt Deň finančnej gramotnosti má v ZŠ v Kráľovskom Chlmci už svoju tradíciu. Zapájajú sa doň žiaci prvého aj druhého stupňa. Páni učitelia aj asistenti sa snažili rôznymi aktivitami priblížiť žiakom svet finančníctva. V tomto školskom roku sa do akcií zapojili aj žiaci ôsmych a deviatych ročníkov.

Deň finančnej gramotnosti v ZŠ Kráľovský Chlmec Foto: Kristián Bók


Na druhom stupni sa aktivity konali 15. marca 2019. Organizátorom projektu bol pán učiteľ A. Páll, ktorý mal na začiatku dňa otvárací príhovor. Privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s pravidlami projektu. Žiaci boli rozdelení do skupín po šiestich a každá skupina mala svojho vedúceho staršieho žiaka. Tí ich sprevádzali na jednotlivé stanovištia. Mohli sa naučiť počítať percentá, nakupovať v obchode, poradiť si v banke a na gazdovskom dvore. O úlohe peňazí sa učili aj pomocou interaktívnej tabule. Zaujímavou úlohou bolo aj priraďovanie meny rôznym štátom na zemepisnej mape Európy. Mnohí sa s touto úlohou natrápili. Boli stanovištia aj na šikovnosť – hádzali sme mince do klobúka. Zaujímavé bolo to, že aj na stanovištiach boli moji spolužiaci. Páčilo sa im, že mohli samostatne pracovať. Žiakom zapisovali výsledky na papier a pán učiteľ Páll ich vyhodnotil.

Po finančnej gramotnosti sme sa mohli vytancovať na zmeškanej Valentínskej diskotéke, ktorá sa musela preložiť kvôli chrípkovým prázdninám. Cítili sme sa na nej veľmi dobre.

Ďakujem pánovi učiteľovi Pállovi, že nám dôveroval a mohli sme byť na chvíľu učiteľmi.
Text: Redaktor junior TASR Júlia Kónyová, 8. A Foto: Kristán Bók

Júlia Kónyová (ZŠ Kossutha 56, Kráľovský Chlmec)

Som žiačka 6.A triedy. Mám rada tanec a spev. Navštevujem krúžok mažoretiek. Chcela by som byť učiteľkou.

Téma TASR