Workshop o lokalite UNESCO Vlkolínec

František Trstenský, 21. septembra 2017 10:47

Názov je „Návrhy na revitalizáciu a udržateľné využívanie lokality UNESCO Vlkolínec“.

Ružomberok 21. septembra (SkolskyServis.sk) - V dňoch 22. a 23. 09. 2017 Katolícka univerzita v Ružomberku a Mesto Ružomberok v spolupráci s Masarykovou Univerzitou v Brne, Biosférickou rezerváciou Dolní Morava, Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a OZ Vlkolínec organizujú workshop: „Návrhy na revitalizáciu a udržateľné využívanie lokality UNESCO Vlkolínec“.

Foto: KU RužomberokWorkshop sa realizuje v rámci projektu INTERREG V-A-SK-CZ/20/16/02 č. NKP3040D001: „Pamiatky svetového dedičstva UNESCO v živote obcí, miest a regiónov“ (doba riešenia: od 01. 09. 2017 do 30. 06. 2019). Vedúcim projektu je Mgr. Ing. Libor Lněnička, PhD. z Pedagogickej fakulty Masarykovej univerzita v Brne, ktorá je vedúcim partnerom. Ďalšími partnermi projektu sú Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku (hlavný cezhraničný partner), Biosféricka rezervace Dolní Morava, Mesto Ružomberok a Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

1. deň workshopu (22. 09. 2017, piatok) sa bude konať v Sieni rektorov, Rektorát Katolíckej univerzity v Ružomberku 3. posch. Hrabovská cesta č. 1. Do programu 1. dňa workshopu sú zaradené prednášky zamerané na historický vývoj lokality UNESCO Vlkolínec a vývoj jej krajinných štruktúr, návrhy na revitalizáciu a udržateľné využívanie lokality a na prípravu krajinnej štúdie ako odborného podkladu na obnovu tradičných foriem hospodárenia v jej ochrannom pásme. Pozornosť sa bude venovať aj návrhom na podporu udržateľného cestovného ruchu v lokalite UNESCO Vlkolínec a jej okolí a príprave prieskumu názorov verejnosti. Zaujímavým blokom prvého dňa workshopu budú prezentácie expertov z Českej republiky o ich skúsenostiach s revitalizáciou, manažmentom a udržateľným využívaním kultúrnej krajiny a krajinných pamiatkových zón.

2. deň workshopu (23. 09. 2017, sobota) sa uskutoční priamo na lokalite UNESCO Vlkolínec. Tematicky sa bude týkať informácií o príprave realizačných opatrení na obnovenie tradičného hospodárenia v krajine, vrátane zachovanie starých a krajových odrôd ovocných drevín, informácií o aktuálnom stave vytipovania vhodných lokalít vhodných na obnovu tradičného hospodárenia. Priestor bude venovaný aj otázkam riešenia majetkovo-právneho vysporiadania vybraných lokalít a praktickej príprave políčok na obnovenie tradičného hospodárenia, vrátane prípravy súvisiacich opatrení na podporu miestneho podnikania v lokalite Vlkolínec. S možnosťami zachovania starých a krajových odrôd ovocných drevín vo Vlkolínci a návratu k tradičnému hospodáreniu oboznámi účastníkov pozvaný lektor Ing. Ľudovít Vašš z Mikroregiónu Bošáčka. Vo výklade témy ako realizovať obnovu tradičného hospodárenia v lokalite Vlkolínec budú pokračovať ďalší prednášatelia a lektori z regiónu Ružomberok.

Najčítanejšie Vysoké školy

Téma TASR