Výzva ŠRVŠ na odsúdenie nečestných a neetických praktík

Školský servis, 19. októbra 2018 10:59

Výzvu uverejňujeme v plnom znení bez redakčných úprav.

Bratislava 19. októbra (SkolskyServis.sk) -

Študentská rada vysokých škôl vyjadruje plnú podporu študentom, zamestnancom, vedeckým pracovníkom a vedeniu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v snahe o očistenie mena univerzity a prinavrátenie dôvery v kvalitu vysokoškolského vzdelávania. Odmietame nekalé spôsoby nadobúdania akademických titulov a žiadame o čo najrýchlejšie objasnenie okolností, týkajúcich sa rigoróznej práce JUDr. Andreja Danka. Súčasne sme presvedčení, že najlegitímnejší spôsob objasnenia vzniknutej situácie je zverejnenie záverečnej práce širokej verejnosti.
Bez popisu Foto: ŠRVŠ

Po zverejnení informácie o stratenej rigoróznej práci, s rovnakým názvom a počtom strán ako záverečná práca Andreja Danka, z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vzrástlo podozrenie o nečestnom nadobudnutí akademického titulu JUDr. druhým najvyšším ústavným činiteľom. Vzhľadom na vážnosť situácie nepovažujeme za prioritu analyzovať právne kroky univerzity, ale spojenie akademickej obce a širokej verejnosti za účelom odmietnutia neférových postupov, aké v posledných týždňoch vyšli najavo. Sme toho názoru, že akékoľvek zahmlievanie alebo skrývanie sa za všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov je zo strany akademických funkcionárov neakceptovateľné, nakoľko takýto spôsob komunikácie len prehlbuje vznikajúcu krízu v slovenskom vysokom školstve.

Žiadame preto slovenskú akademickú obec, vrátane akademických funkcionárov, ak jej záleží na akademickej etike, aby jednohlasne odsúdili všetky nečestné a neetické praktiky odovzdávania záverečných prác a získavania akademických titulov.

Utajenie rigoróznej práce predsedu parlamentu dodnes nebolo vysvetlené a spolu s pretrvávajúcim mlčaním ohľadom tejto témy sa dostávajú na povrch nové skutočnosti, vzbudzujúce pochybnosti o čestnom nadobudnutí akademického titulu. Z týchto dôvodov je nevyhnutné aby akademická obec jednohlasne požadovala zverejnenie rigoróznej práce JUDr. Andreja Danka, pretože iba tento krok zvráti radikálny prepad dôvery v slovenské vysoké školstvo.

Súvisiace články:
Stanovisko UK k oponentskému posudku na rigoróznu prácu z roku 1999
Rigoróznu prácu s rovnakým názvom,ako je A.Danka,v archíve PraF nemajú
Je na univerzite, aby pri práci A. Danka konala podľa svojho uváženia

Téma TASR