Výzva na podávanie návrhov na kandidátov VR Akreditačnej agentúry

Školský servis, 10. januára 2019 13:37

Výzva na podávanie návrhov na kandidátov na posty členov Výkonnej rady Akreditačnej agentúry nominovaných Študentskou radou vysokých škôl.

Bratislava 10. januára (SkolskyServis.sk) - Študentská rada vysokých škôl vyzýva akademickú obec na podávanie kandidátok na posty členov Výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (“výkonná rada”) na základe zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (“zákon”). Návrh na kandidáta môže podať člen akademickej obce niektorej vysokej školy.
Študentská rada vysokých škôl na základe § 7 ods. 2 zákona podáva dva návrhy na členov výkonnej rady.

Študentská rada podáva návrh na: jedného člena výkonnej rady, ktorý spĺňa podmienky podľa § 7 ods. 5 zákona:
a) je bezúhonná,
b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c) má vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a d) pôsobí v čase podania návrhu na vymenovanie alebo pôsobila počas predchádzajúcich 15 rokov najmenej

1. päť rokov vo funkcii profesora na vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky,
2. päť rokov vo funkcii profesora alebo v obdobnej funkcii na vysokej škole so sídlom mimo územia Slovenskej republiky,
3. päť rokov ako výskumný pracovník s vedeckou hodnosťou „doktor vied“,
4. päť rokov ako riadiaci výskumný pracovník v odbornej, vedeckej alebo v umeleckej inštitúcii v zahraničí,
5. desať rokov ako samostatný umelecký pracovník v odbornej, vedeckej alebo v umeleckej inštitúcii v zahraničí,
6. desať rokov ako akademický zamestnanec vysokej školy so sídlom mimo územia Slovenskej republiky alebo 7. desať rokov v riadení v právnickej osobe. jedného člena výkonnej rady, ktorý spĺňa podmienky podľa § 7 ods. 6 zákona: a) je bezúhonná, b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a c) má vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.

Návrh na kandidáta sa podáva elektronicky, na e-mail srvs@srvs.sk do 18.1.2019, 20:00. V návrhu je potrebné uviesť, či je daná osoba kandidát na člena výkonnej rady podľa § 7 ods. 5 zákona alebo § 7 ods.6 zákona. Na návrhy, ktoré sú nekompletné podľa tohto oznamu a ktoré budú doručené po termíne podľa predchádzajúcej vety sa neprihliada.

Povinné prílohy k návrhu na kandidáta:

- Štruktúrovaný životopis
- Motivačný list
- Čestné vyhlásenie kandidáta, že spĺňa náležitosti podľa zákona
- Súhlas dotknutej osoby so spracovávaním osobných údajov
- Súhlas navrhovaného kandidáta s kandidatúrou v prípade, ak ho navrhuje iná osoba

Predsedníctvo ŠRVŠ na svojom zasadnutí 19.1.2019 skontroluje všetky náležitosti nárhov na kandidátov, a v prípade splnenia potrebných náležitosti pozve kandidátov na verejné vypočutie, ktoré sa uskutoční na mimoriadnom zasadnutí valného zhromaždenia ŠRVŠ dňa 25.1.2018 so začiatkom o 14:00 na Šafárikovom námestí č. 6, v miestnosti Auditórium maximum v budove Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zasadnutie je verejné.

Priebeh prezentovania kandidátov a následné hlasovanie o kandidátoch bude prebiehať podľa Rokovacieho poriadku ŠRVŠ. V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadom návrhov na kandidátov a podávaní návrhov je možné sa informovať na srvs@srvs.sk

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v §§ 19-30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov, vyjadrujem súhlas Študentskej rade vysokých škôl so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v návrhu na kandidáta na člena výkonnej rady akreditačnej agentúry a v priložených prílohách, za účelom výberového procesu. Uvedený súhlas sa týka poskytnutia uvedených údajov členom Študentskej rady vysokých škôl.
Som si vedomý/á, že stiahnutie tohto súhlasu bude mať za následok neakceptovanie návrhu a bude sa naň hľadieť akoby nebol podaný.
Meno a priezvisko: Dátum: Podpis:

Téma TASR