Vyhlásenie Filozofickej fakulty UK v Bratislave

Školský servis, 5. septembra 2017 11:05

K situácii s financovaním vedeckých projektov prostredníctvom Agentúry na podporu výskumu a vývoja.

Ilustračné foto Foto: Mgr. Jana Pazderová


Bratislava 5. septembra (SkolskyServis.sk) -

Vyjadrujeme vážne znepokojenie nad situáciou, ktorá vznikla v súvislosti s financovaním vedeckých projektov, ktoré uspeli vo všeobecnej výzve VV2016 Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Napriek tomu, že v znení výzvy sa konštatuje, že predpokladaný začiatok riešenia úspešných projektov je 1. 7. 2017, aj tomu, že v zápisnici zo 17. zasadnutia Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja zo dňa 12. 6. 2017 sa uvádza, že predsedníctvo prijalo uznesenie, podľa ktorého „všetky projekty, ktoré boli vybraté na podporu, budú financované podľa rozhodnutí odborových rád“, k úspešným projektom doposiaľ nie sú uzatvorené zmluvy o poskytnutí prostriedkov medzi Agentúrou na podporu výskumu a vývoja a prijímajúcimi organizáciami. Financovanie týchto vedeckovýskumných projektov tak nie je zabezpečené. Táto skutočnosť vnáša značnú neistotu medzi riešiteľské kolektívy, ktoré napriek vynaloženému úsiliu a úspechu v neľahkom konkurenčnom boji o finančnú podporu nemôžu začať realizovať svoje výskumné zámery. Ohrozené je nielen materiálno-technické zabezpečenie výskumu, ale aj vytváranie pracovných miest a postdoktorandských pozícií, ktoré majú umožniť najlepším absolventom doktorandského štúdia plnohodnotne sa začleniť do slovenského vedeckovýskumného prostredia. Ide o veľmi znepokojivú situáciu, pretože Agentúra na podporu výskumu a vývoja ako najvýznamnejšia domáca grantová agentúra sa doteraz usilovala pôsobiť ako dôstojná ustanovizeň, ktorá odborne fundovaným, profesionálnym, transparentným a nestranným spôsobom rozhodovala o prideľovaní grantových prostriedkov, čím významne prispievala k rozvoju slovenskej vedy. Vyzývame preto vedenie Agentúry na podporu výskumu a vývoja aj vedenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, aby sa touto situáciou bezodkladne zaoberali a našli riešenie, ktoré umožní čo najskôr začať realizáciu úspešných projektov v rámci všeobecnej výzvy VV2016, a prispeje tak k tvorbe dôstojných podmienok na uskutočňovanie vedeckého výskumu na Slovensku.

V Bratislave 28. 8. 2017

Vedenie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave: prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. (dekan), prof. Mgr. Martin Slobodník, PhD. (prodekan), doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD. (prodekanka), doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. (prodekan), prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. (prodekan).

Najčítanejšie Vysoké školy

Téma TASR