Vysokoškolské učiteľské vzdelávanie v Banskej Bystrici oslavuje 60-tku

Mgr.Lýdia Simanová, 11. novembra 2014 7:44

Prvá vysoká škola v Banskej Bystrici vznikla v roku 1954.

Banská Bystrica 11. novembra (SkolskyServis.sk) - V akademickom roku 2014/2015 si Pedagogická fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pripomína 60. výročie vysokoškolského učiteľského vzdelávania v Banskej Bystrici.
Pedagogická fakulta UMB začala svoju históriu písať v školskom roku 1949/1950, keď bola v Banskej Bystrici založená pobočka Pedagogickej fakulty pri Slovenskej univerzite v Bratislave. Prvá vysoká škola v Banskej Bystrici vznikla v roku 1954. Bola to Vyššia pedagogická škola. Dňa 1. septembra 1964 bola založená Pedagogická fakulta.
Ilustračné foto Foto: TASRNová história Pedagogickej fakulty sa začala písať v júli 1992, keď sa stala súčasťou Univerzity Mateja Bela.
Poslaním fakulty je pripravovať nových odborníkov v pomáhajúcich profesiách orientovaných na prácu s ľuďmi, predovšetkým pedagogických a sociálnych, rozvíjať v nich vedecké poznanie. Výchovno-vzdelávací proces na fakulte zabezpečuje 9 katedier, na ktorých pracuje 96 vysokoškolských učiteľov. Štúdium na Pedagogickej fakulte UMB prebieha v akreditovaných študijných programoch 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia.
Vedeckovýskumná činnosť fakulty sa orientuje na základný, ale najmä na aplikovaný výskum v oblasti teórie vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky, psychológie, sociálnej práce, umenia a evanjelikálnej teológie. Učitelia fakulty pravidelne riešia grantové projekty VEGA, KEGA a APVV. Výsledky svojej práce publikujú v domácich a zahraničných časopisoch, zúčastňujú sa domácich a medzinárodných vedeckých a odborných konferencií.
Fakulta sa angažuje aj v grantových projektoch v spolupráci s partnerskými vysokými školami v SR i v za¬hraničí a v grantoch Európskeho sociálneho fondu. Pedagogická fakulta UMB pravidelne organizuje medzinárodné vedecké konferencie.
Na prezentáciu výsledkov vedecko-výskumnej činnosti fakulta vydáva zborník vedeckovýskumných prác zamestnancov fakulty Acta Universitatis Matthiae Belii - Pedagogická fakulta, vydáva zborníky vedeckovýskumných prác končia¬cich projektov, ako aj zborníky jednotlivých katedier. Pedagogická fakulta taktiež vydáva vedecké monografie a vysokoškolské učebné texty, a to aj v spolupráci s partnerskými VŠ v zahraničí. PF UMB spolu s Pedagogickou fakultou Ostravskej univerzity a Sliezskou univerzitou v Katoviciach vydávajú medzinárodný ve¬decký časopis The New Educational Review, ktorý vychádza štvrťročne a umožňuje prezentovať výsledky práce všetkých učiteľov PF UMB v anglickom jazyku.
Na Pedagogickej fakulte UMB sa vo výraznej miere rozvíjajú aj umelecké aktivity v oblasti hudobného umenia, a to najmä zborového spevu a folklóru ako aj v oblasti výtvarnej kultúry v rámci učiteľstva výtvarného umenia. Do vedeckovýskumnej činnosti učiteľov fakulty sa zapájajú aj študenti vyšších ročníkov prostredníctvom študentskej vedeckej odbornej a umeleckej činnosti.
Fakulta a jej katedry spolupracujú s príbuznými zahraničnými inštitúciami vysokoškolského vzdelávania v Českej republike, Nemecku, Poľsku, Maďarsku, Anglicku, Belgicku, Fínsku Švajčiarsku, USA, Holandsku, Srbsku a iných krajinách. Učitelia fakulty sa pravidelne zúčastňujú na medzinárodných konferenciách a sú členmi medzinárodných organizácií.
Súčasťou osláv 60. výročia vysokoškolského učiteľského vzdelávania v Banskej Bystrici bude slávnostná akadémia a medzinárodná vedecká konferencia. Slávnostná akadémia sa uskutoční 11. novembra 2014 o 17.00 do 20.00 hodiny v Divadle Štúdio tanca v Banskej Bystrici, kde budú ocenení významné osobnosti z radov PF UMB a spolupracujúcich inštitúcií za dlhoročný prínos na rozvoji PF UMB a vysokoškolského vzdelávania v Banskej Bystrici.
Medzinárodná vedecká konferencia pod názvom „UNIVERZITNÉ VZDELÁVANIE V DILEMÁCH SÚČASNEJ DOBY“ sa uskutoční 12. novembra 2014 od 10.00 do 17.00 hodiny na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Cieľom konferencie je zhodnotiť celospoločenský význam vzdelávania a nezastupiteľný zástoj a úlohu pedagogického, sociálneho a behaviorálneho výskumu v historických, aktuálnych a perspektívnych súvislostiach vo vzťahu k edukačnej praxi. Účastníkmi konferencie budú odborníci z Fínska, Nórska, Poľska, Českej republiky a Slovenskej republiky.

Mgr.Lýdia Simanová, doktorand KEPPg PF UMB


Téma TASR