UCM v Trnave je lídrom rebríčka univerzít SR v hodnotení U-Multirank

Školský servis, 21. júna 2018 11:37

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa úspešne etablovala v celosvetovom hodnotení kvality univerzitného vzdelávania.

Foto: TASR


Trnava 21. júna (SkolskyServis.sk) - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa úspešne etablovala v celosvetovom hodnotení kvality univerzitného vzdelávania, a to so ziskom najväčšieho počtu hodnotení „A“ spomedzi všetkých slovenských univerzít. Výsledky zverejnili zostavovatelia klasifikačnej schémy U-Multirank vo svojej výročnej správe. Hodnotenie zahŕňalo celkovo 1 614 univerzít z 95 krajín sveta.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) získala ako jediná univerzita na Slovensku štyri hodnotenia „A“, a to v kategóriách riadne ukončenie bakalárskeho štúdia, interdisciplinárny výskum, zahraniční členovia akademickej obce a publikácie, ktoré vznikli na základe medzinárodnej akademickej spolupráce. Umiestnenie univerzity v hodnotení U-Multirank v značnej miere vyplýva z vedeckých úspechov Fakulty masmediálnej komunikácie UCM, ktorá iniciovala zaradenie univerzity do celosvetového hodnotenia.
Fakulta má ako jediná na Slovensku a v Českej republike indexované v dvoch najprestížnejších citačných databázach – Web of Science spoločnosti Clarivate Analytics a Scopuse spravovanom spoločnosťou Elsevier tri vedecké časopisy Communication Today, European Journal of Media, Art and Photography a Lege Artis. Language yesterday, today and tomorrow.
Dekanka FMK UCM v Trnave doc. Dana Petranová Foto: UCM

„Prijatie troch časopisov do najprestížnejších vedeckých databáz svedčí o kvalite našej fakulty a dosahovaných výsledkoch. Kvalita vysokoškolského štúdia je v medzinárodnom meradle hodnotená predovšetkým na základe vedecko-výskumnej činnosti, v ktorej Fakulta masmediálnej komunikácie dlhodobo dosahuje vynikajúce výsledky nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí,“ uviedla Dana Petranová, dekanka FMK UCM v Trnave.
Ďalším dôležitým faktorom úspechu univerzity v globálnom hodnotení kvality univerzitného vzdelávania je inovatívny prístup fakulty k pedagogickému procesu a aktualizácii študijných plánov v súlade s požiadavkami trhu práce. Ten je evidentný napríklad v prípade unikátneho študijného programu Teória digitálnych hier. Podľa dostupných štatistík sa až 98 % absolventov FMK dokáže uplatniť v rámci vyšších manažérskych a kreatívnych pracovných pozícií v oblasti mediálnej tvorby.

„Klasifikačný systém U-Multirank ponúka transparentnú schému podrobného kvalitatívneho hodnotenia výkonnosti univerzít, ktorá umožňuje existujúcim či potenciálnym študentom rozhodovať sa o svojich budúcich študijných aktivitách na základe komplexnejšieho súboru informácií, ktoré sú pre nich relevantné. Z tohto dôvodu možno hodnotené kategórie kvality univerzít filtrovať či špecifikovať v súlade s požiadavkami jednotlivých používateľov, a to nielen so zameraním na výskumnú činnosť, ale aj na systém univerzitného vzdelávania v celej jeho komplexnosti,“ doplnila Dana Petranová.

Fakulta masmediálnej komunikácie je jednou zo štyroch fakúlt Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Je mladá, moderná, dynamická a ako prvá na Slovensku začala poskytovať komplexné vzdelávanie v oblasti mediálnej komunikácie. V súčasnosti poskytuje štúdium v piatich študijných programoch: masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia, media relations, aplikované mediálne štúdiá a teória digitálnych hier. Okrem bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia realizuje aj habilitačné a inauguračné konania.
U-Multirank poskytuje informácie o kvalite univerzít na globálnej úrovni, a to v nasledujúcich kategóriách: pedagogický proces a vzdelávanie, výskum, šírenie poznatkov, zameranie na budovanie medzinárodných vzťahov a angažovanie sa v sociálnom a kultúrnom živote regiónu. Najnovšie výsledky odrážajú diverzitu univerzitného vzdelávania a vymedzujú priamo porovnateľné ukazovatele úspešnosti jednotlivých univerzít.SkolskyServis.sk informoval Dekanát FMK UCM v Trnave

Téma TASR