STU spúšťa rekonštrukciu Fakulty elektrotechniky a informatiky

Školský servis, 29. januára 2015 8:29

Nové prvky na budove, ako kolektory či fotovoltické moduly, budú zároveň slúžiť na výučbu a výskum.

Bratislava 29. januára (SkolskyServis.sk) - Projekt Univerzitného vedeckého parku Science City Bratislava pokračuje rekonštrukciou Fakulty elektrotechniky a informatiky STU. V piatok 30. januára 2015 začína Slovenská technická univerzita v Bratislave obnovu budovy fakulty. Nové prvky na budove, ako kolektory či fotovoltické moduly, budú zároveň slúžiť na výučbu a výskum.

Projekt Univerzitného vedeckého parku Science City Bratislava pokračuje rekonštrukciou Fakulty elektrotechniky a informatiky STU. Foto: STU BratislavaV rámci projektu Univerzitného vedeckého parku už STU rekonštruuje budovu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie a priestory pre laboratóriá na ďalších fakultách - Stavebnej, Strojníckej a na Fakulte architektúry. Na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave prebieha výstavba dvoch pavilónov s laboratóriami zameranými na výskum nových materiálov a na automatizáciu a informatizáciu výrobných procesov a systémov.
Revitalizáciu objektov FEI STU v hodnote 10,6 milióna eur vykoná spoločnosť STRABAG. V rámci obnovy firma odstráni systémové poruchy stavby, budovy nanovo oplášti a zateplí, čím sa znížia náklady na energie a prevádzku. V rámci obnovy okien osadí aj inovatívne okenné fotovoltické moduly a na fakulte umiestni solárne kolektory. Tieto inštálácie budú slúžiť aj na vedecké účely.

Projekt Univerzitného vedeckého parku Science City Bratislava pokračuje rekonštrukciou Fakulty elektrotechniky a informatiky STU. Foto: STU Bratislava


Okrem obnovy budov škola v rámci projektu obnovuje postupne aj laboratória a zariaďuje ich špičkovými prístrojmi. V Mlynskej doline, priamo na FEI STU, už sú nové prístroje v laboratóriu na výskum nanotechnológií a mikroelektroniky a čaká sa na dodanie prístrojov a zariadení pre ďalšie laboratória ako laboratórium mikrovlnných a optických systémov, mobilej siete 4. generácie (LTE) či laboratórium pre výskum elektromobility. Na susednej Fakulte informatiky a informačných technológií by malo do konca roka vzniknúť moderné dátové centrum, cloudové centrum a pribudnúť zariadenia pre vývoj 3D grafických a vision aplikácií či pre výskum internetu.
„V Mlynskej doline sa budeme zameriavať na oblasť informačných technológií a modernú výpočtovú techniku cloudovského typu. Rozvíjame tiež robotiku, elektroniku, nanoelektroniku a fotoniku a, samozrejme, elektroenergetiku. Zo štrukturálnych fondov v Mlynskej doline zlepšujeme infraštruktúru vedeckého parku – odstraňujeme systémové poruchy budovy a vybavujeme laboratóriá modernými vedeckými prístrojmi,“ hovorí rektor STU Robert Redhammer.

Projekt Univerzitného vedeckého parku Science City Bratislava pokračuje rekonštrukciou Fakulty elektrotechniky a informatiky STU. Foto: STU Bratislava


Okrem Mlynskej doliny má UVP aj ďalšie centrum – v území medzi Námestím slobody a Radlinského ulicou v Bratislave, kde sú ďalšie fakulty STU: Tu je cieľom rozvíjať výskum v oblasti chémie, materiálového výskumu, potravinárstva, priemyselných biotechnológii, stavebných inovácii so zameraním na ochranu životného prostredia, bezpečnosť a spoľahlivosť stavieb. V Trnave (CAMBO) zase ide najmä o výskumné oblasti materiálového inžinierstva, najmä iónových a plazmových technológií a automatizáciu a informatizáciu procesov v priemysle.


Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) je modernou, výskumno-vzdelávacou inštitúciou. Podľa rebríčka ARRA je najlepšou univerzitou pre chemické technológie, počítačové a technické vedy. STU je držiteľkou ECTS label, ktorý potvrdzuje, že všetky študijné programy sú v súlade s európskym systémom prenosu kreditov). V roku 2013 získala aj DS label (Dodatok k diplomu). DS a ECTS label uľahčujú mobilitu študentov univerzity. Ročne študuje na siedmych fakultách STU 17-tisíc študentov a 4000 frekventantov celoživotného vzdelávania. Vzdelávanie vychádza z vlastného vedeckého výskumu a je orientované na potreby praxe. STU v roku 2013 riešila 212 projektov zmluvného výskumu pre priemyselnú prax a 471 výskumných projektov financovaných z grantov, z čoho bolo 23 projektov 7. rámcového programu Európskej únie. Absolventi STU patria k najúspešnejším a najlepšie zarábajúcim na trhu práce.Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita

Téma TASR