Spoločné vyhlásenie Českej a Slovenskej rektorskej konferencie

Školský servis, 26. októbra 2018 13:07

K 100. výročiu založenia Československej republiky.Praha 26. októbra (SkolskyServis.sk) - Česká konferencia rektorov a Slovenská rektorská konferencia vydávajú k 28. októbru 2018 spoločné vyhlásenie pri príležitosti okrúhleho výročia založenia Československej republiky.

Najvyšší predstavitelia akademickej obce v Českej republike a v Slovenskej republike sa s úctou a hrdosťou pripájajú k spomienke na založenie spoločného štátu, ktorý v roku 1918 znamenal naplnenie štátoprávneho úsilia Čechov a Slovákov. Napriek zložitosti doby a problémom, ktorým spoločný štát v nasledujúcich rokoch čelil, ostáva jeho prínos pre vysokoškolský sektor nepopierateľný. Počas existencie Československej republiky boli zakladané nové univerzity, zvýšil sa počet vysokoškolsky vzdelanej inteligencie, rozvíjali sa veda, kultúra a umenie.

Spolupráca českých a slovenských akademikov pretrváva aj po rozpade spoločného štátu. Pravidelné stretnutia členov Českej konferencie rektorov a Slovenskej rektorskej konferencie podporujú a rozširujú existujúce väzby a spoluprácu a sú jedným z prejavov nadštandardných vzťahov našich národov. Našim spoločným cieľom je plnohodnotné zastúpenie českých a slovenských vysokých škôl v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania a v Európskom výskumnom priestore. Obidva vysokoškolské systémy majú nielen spoločnú históriu a tradície, ale v súčasnosti čelia aj podobným výzvam a problémom. Vysoké školy v oboch krajinách sú predmetom rovnakých procesov europeizácie a globalizácie.

Týmto deklarujeme záujem pokračovať v spolupráci nielen na bilaterálnej inštitucionálnej úrovni, ale aj v multilaterálnych vzťahoch, ktoré sú v Európe stále častejšie podporované.

V kontexte historického odkazu prvej československej republiky podporujeme demokratické princípy a dôslednú ochranu základných ľudských práv a slobôd. Preto vysoké školy budú aj naďalej vzdelávať a vychovávať študentov v duchu hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie k tvorivému, kritickému a nezávislému mysleniu, zdravému sebavedomiu, k národnej hrdosti a občianskej zodpovednosti v súlade so základnými princípmi Magna Charta Universitatum.

Zároveň sa obraciame na vládnych predstaviteľov Českej republiky a Slovenskej republiky, aby venovali náležitú pozornosť a podporu školstvu, vede a výskumu v záujme spoločenského a hospodárskeho rozvoja oboch krajín.
Partnerstvo Českej konferencie rektorov a Slovenskej rektorskej konferencie považujeme za zásadné aj v európskom kontexte.

V Prahe dňa 25. októbra 2018
Za Českú konferenciu rektorov: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
Za Slovenskú rektorskú konferenciu: prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.

Téma TASR