Študentom Prešovskej univerzity sa začal akademický rok

Školský servis, 20. septembra 2017 10:00

Slávnostného podujatia v Divadle Jonáša Záborského sa zúčastnilo vyše 450 významných hostí zo Slovenska, Čiech, Poľska, Maďarska, Rumunska, Ukrajiny, desiatky pedagógov a študentov.

Študentom Prešovskej univerzity sa začal akademický rok Foto: PU Prešov


Prešov 20. septembra (SkolskyServis.sk) - Prešovská univerzita v Prešove (PU) oficiálne vstúpila do dvadsiateho prvého akademického roka. Slávnostného podujatia v Divadle Jonáša Záborského sa zúčastnilo vyše 450 významných hostí zo Slovenska, Čiech, Poľska, Maďarska, Rumunska, Ukrajiny, desiatky pedagógov a študentov.

Nový akademický rok univerzita každoročne otvára slávnosťou, ktorá hostí najvyšších akademických funkcionárov slovenských i zahraničných vysokoškolských inštitúcií, vedecko-výskumných partnerov, popredných predstaviteľov štátnej, verejnej správy a územnej samosprávy, zástupcov cirkví, náboženských spoločností a podnikateľskej sféry. „Stojíme na prahu nového akademického roka, čo je opäť príležitosťou pre rekapituláciu, obzretie sa za seba, do nedávnej i staršej minulosti, zhodnotiť a posúdiť výsledky svojej práce i snáh, skonfrontovať predstavy i očakávania s realitou a jej výzvami,“ zneli úvodné slová rektora PU prof. Petra Kónyu. Z tých najvýznamnejších výsledkov, ktoré univerzita v uplynulom roku dosiahla vyzdvihol zaradenie Prešovskej univerzity na druhé miesto v rebríčku slovenských vysokých škôl z pohľadu medzinárodného prestížneho rankingu Scimago. „Významné úspechy sme zaznamenali aj v internacionalizácii vzdelávania, keď v minulom roku študovalo na našej univerzite 323 zahraničných študentov pri medziročnom náraste takmer 100% a podľa údajov z konca októbra minulého roka sa stala Prešovská univerzita treťou najväčšou univerzitou na Slovenskou a vôbec najväčšou mimobratislavskou vysokou školou,“ zdôraznil rektor.

Z oblasti vedeckého výskumu upriamil pozornosť na úspech v podobe získanie grantu zo schémy Maria Currie, jediného na Slovensku, či zaregistrovanie jedinečnej odrody mäty piepornej – Kristínky. „Po dlhom čakaní sa nám taktiež podarilo dosiahnuť zaradenie prvého univerzitného časopisu do prestížnej databázy Scopus,“ poznamenal prof. Kónya. Rektor neopomenul ani skutočnosť, že rok 2017 sa nesie v znamení 20. výročia založenia univerzity: „Dvadsaťročné pôsobenie univerzity, aj keď nebolo a nie je bez problémov a ťažkostí, však jasne dokazuje správnosť tohto kroku. Prešovská univerzita svojimi úspechmi vo vede, vzdelávaní a ďalších oblastiach jej činnosti získala pevné miesto v systéme vysokoškolského vzdelávania v domácom i stredoeurópskom priestore.“
V závere svojho príhovoru sa rektor poďakovať vedecko-pedagogickým zamestnancom za ich mimoriadne náročnú a finančne stále málo ohodnotenú prácu, vykonávanú často pod silným časovým a psychickým tlakom. Prof. Peter Kónya sa prihovoril aj prítomným študentom „V prvom rade by som vám chcel poďakovať za dôveru, že ste si za miesto svojich štúdií vybrali práve Prešovskú univerzitu a vyjadriť presvedčenie, že počas nasledujúcich rokov vaše očakávania nesklameme. Naším spoločným cieľom je vaše kvalitné, moderné vzdelanie, aby ste potom v nasledujúcich desaťročiach všade mohli šíriť dobré meno našej univerzity,“ zneli záverečné slová rektora, ktorý na prahu nového akademického roku študentom zaželal príjemné a nezabudnuteľné roky univerzitných štúdií s výbornými študijnými výsledkami, zamestnancom veľa pracovných úspechov a všetkým prítomným pevné zdravie.

Študentom Prešovskej univerzity sa začal akademický rok Foto: PU Prešov


Auditóriu sa okrem rektora univerzity prihovoril aj štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. Peter Krajňák. Zo zahraničných hostí predniesol príhovor prof. Ján B. Lášek, prorektor Karlovej univerzity v Prahe.

Slávnostné otvorenie akademického roka je taktiež príležitosťou na udelenie Ceny rektora tvorivým zamestnancom a študentom Prešovskej univerzity. Tú si z rúk rektora prevzalo celkovo tridsaťdva tvorivých pracovníkov, ktorí významným spôsobom prispeli k rozvoju vedy v jednotlivých vedných odboroch a desiati študenti za reprezentáciu univerzity a vynikajúce výsledky v štúdiu.

Atmosféru akademickej slávnosti hosťom spríjemnili členky speváckeho zoskupenia Piano-vocal Viktória Vajdová a Lucia Novotná, ktoré sú študentkami Pedagogickej fakulty. K umocnenie vzácnej chvíle prispela aj Erika Kentošová s prednesom básne od Jana Twardowského.

Výučba v zimnom semestri prebieha od 18. septembra do 15. decembra 2017. Po nej bude nasledovať skúškové obdobie od 18. decembra 2017 do 09. februára 2018. Vzdelávaciu činnosť v akademickom roku 2017/2018 zabezpečí 538 pedagogických zamestnancov. Z nich 58 profesorov, 134 docentov, 311 odborných asistentov, 11 asistentov a 19 domácich a 5 zahraničných lektorov.Komplexný zoznam ocenených tvorivých zamestnancov a študentov:

OCENENÍ ŠTUDENTI:

Cena rektora 2016/2017odovzdávaná študentom za úspešnú reprezentáciu PU v Prešove na slávnostnom otvorení AR 2017/2018 dňa 19. 9. 2017

Filozofická fakulta
PhDr. Michaela Kravcová
- za podiel na medzinárodnom výskume a publikovaní práce: Is Spiritual Well-Being Among Adolescents Associated with a Lower Level of Bullying Behaviour? The
Mediating Effectof Perceived Bullying Behaviour of Peers v časopises IF = 0,87 – Journal of Religion and Health.
Mgr. Gabriel Székely, PhD.
- za mimoriadne kvalitnú dizertačnú prácu s názvom „Otázky tolerancie gréckokatolíckej cirkvi k židovskému obyvateľstvu v politickom systéme Slovenskej republiky (1939 – 1945)“

Gréckokatolícka teologická fakulta
Miroslav Hamarčák
Michal Vasiľ
- za vysokú mieru angažovanosti v akademických aktivitách fakulty
- za organizáciu a realizáciu hudobno-divadelného pásma Krížová cesta hudobnej skupiny Anastasis,
- za organizáciu a realizáciu vyše 20. hudobných koncertov skupiny Anastasis,
- za technickú podporu rôznych aktivít týkajúcich sa celého formačného procesu v kňazskom seminári a iných s ním spojených evanjelizačných programov.


Fakulta humanitných a prírodných vied
Kristína Daňková
- za 1. miesto v zlatom pásme na XVI. medzinárodnom festivale akordeonistov
EUROMUSETTE and GOLDENTANGO v Rajeckých Tepliciach.

Pravoslávna bohoslovecká fakulta
ThDr. Mário Blahota
- za monografiu Kniha Exodus : (historicko-kritický a teologický pohľad na knihu)
ThDr. MUDr. Miroslav Ščerbej
- za monografiu Dejiny Brestlitovskej únie

Fakulta športu
Mgr. Martin Jesenský
- za členstvo v univerzitnom hokejovom tíme UNIPO Warriors
- za vedeckú monografiu pod názvom Svalstvo telesného jadra v reflexii hokejovej výkonnosti.
Bc. Tomáš Lopáček
- za úspešnú reprezentáciu PU ako kapitán univerzitného hokejového tímu UNIPO Warriors, ako 2. najproduktívnejší hráč Európskej univerzitnej hokejovej ligy a člen
Allstars tímu Európskej univerzitnej hokejovej ligy.
Bc. Lukáš Tóth
- za 1. miesto na celoštátnom kole Študentskej vedeckej a odbornej činnosti vo Vedách o športe v sekcii Športová humanistika s príspevkom Ovládanie pravidiel futbalu hráčmi a ich komunikácia s rozhodcom.

OCENENÍ TVORIVÍ ZAMESTNANCI:

Cena rektora za akademický rok 2016/2017 sa udeľuje tvorivým zamestnancom Prešovskej univerzity v Prešove za významný prínos vo vede v týchto vedných odboroch:

humanitné vedy – teológia
ThLic. Emílii HALAGOVOVEJ, PhD. (GTF PU)
za monografiu: HALAGOVÁ, EMÍLIA: „MEDIÁCIA – CESTA K ZMIERENIU.“

humanitné vedy – teológia
PhDr. ThDr. Danielovi PORUBCOVI, PhD.(GTF PU)
za vedeckú prácu v karentovanom časopise: PORUBEC, DANIEL: „IL MOVIMENTO DEGLI ONOMATODOSSI NELL`OPERA DI P. A. FLORENSKIJ.“In: Studia monastica.

humanitné vedy – teológia
prof. ThDr. AlexandroviCAPOVI, CSc.(PBF PU)
za monografiu: CAP, ALEXANDER: „STVORENIE SVETA A ČLOVEKA, ŽIVOT A PÁD PRARODIČOV, ODHALENIE PRIESTUPKU A TREST: (BIBLICKO-EXEGETICKÝ VÝKLAD NA PRVÚ AŽ TRETIU KAPITOLU KNIHY GENEZIS.“

humanitné vedy – jazykoveda a vedy o literatúre
doc. Mgr. Martinovi OLOŠTIAKOVI, PhD. (FF PU)
za monografiu: OLOŠTIAK, MARTIN a kolektív (GAVUROVÁ, MIROSLAVA – GENČI, JÁN – GIANITSOVÁ-OLOŠTIAKOVÁ, LUCIA – GOGOVÁ, EVA – IVANOVÁ, MARTINA – KARPINSKÝ, PETER – KYSEĽOVÁ, MIROSLAVA – MICHÁLKOVÁ, MARCELA – PHIL, M. – PALKOVÁ, LENKA – PEROVSKÁ, VERONIKA – REŠOVSKÁ, SOŇA – VOJTEKOVÁ, MARTA – VUŽŇÁKOVÁ, KATARÍNA)„KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ASPEKTY TVORENIA SLOV V SLOVENČINE.“

historické vedy
prof. PhDr. Petrovi ŠVORCOVI, PhD.(FF PU)
za monografiu: ŠVORC, PETER: „ŠTRBSKÉ VIZITÁCIE A ICH AKTÉRI. OD TOLERANČNÉHO PATENTU PO PRVÚ SVETOVÚ VOJNU.“

pedagogické vedy
Mgr. Marte FILIČKOVEJ, PhD.(PF PU)
doc. PhDr. Ivete KOVALČÍKOVEJ, PhD. (PF PU)
Mgr. Ivanovi ROPOVIKOVI, PhD. (PF PU)
za vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch: FILIČKOVÁ, MARTA – KOVALČÍKOVÁ, IVETA – ROPOVIK, IVAN: „THE ROLE OF SIMULTANEOUS AND SUCCESSIVE PROCESSING IN EFL READING.“ In: International journal of psychology.

ROPOVIK, IVAN – BOBÁKOVÁ, MONIKA – FERJENČÍK, JÁN – FILIČKOVÁ, MARTA – KOVALČÍKOVÁ, IVETA – SLAVKOVSKÁ, MIRIAM: „EXPLAINING THE ABILITY TO LEARN ANALOGIES: THE ROLE OF EXECUTIVE FUNCTIONS AND FLUID INTELLIGENCE.“In: Studia psychologica.

pedagogické vedy
PaedDr. Monike MIŇOVEJ, PhD.(PF PU)
prof. PhDr. Milanovi PORTIKOVI, PhD. (PF PU)
za vedeckú monografiu vydanú v zahraničnom vydavateľstve: MIŇOVÁ, MONIKA – MUCHACKI, MATEUSZ – PORTIK, MILAN: „ROMA CHILD IN THE INFORMATION SOCIETY.“

pedagogické vedy
PaedDr. Martinovi KLIMOVIČOVI, PhD. (PF PU)
za monografiu: KLIMOVIČ, MARTIN: „DETSKÝ PISATEĽ V PROCESE TVORBY TEXTU.“

pedagogické vedy
doc. PhDr. Ivane PIROHOVEJ, PhD. (FHPV PU)
PhDr. Marekovi LUKÁČOVI, PhD. (FHPV PU)
Mgr. Silvii LUKÁČOVEJ, PhD. (FHPV PU)
za monografiu: PIROHOVÁ, IVANA – LUKÁČ, MAREK – LUKÁČOVÁ, SILVIA: „INDIVIDUALIZÁCIA EDUKÁCIE DOSPELÝCH RÓMOV Z MARGINALIZOVANÝCH KOMUNÍT.“

spoločenské a behaviorálne vedy
Mgr. Lucii DROTÁROVEJ, PhD.(PBF PU)
za vedeckú monografiu vydanú v zahraničnom vydavateľstve: DROTÁROVÁ, LUCIA: „MOŽNOSTI SOCIÁLNOPSYCHOLOGICKEJ PODPORY ROZVOJA OSOBNOSTI ŠTUDENTOV POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ.“

Fyzika a vedy o Zemi
prof. Ing. Jozefovi VILČEKOVI, PhD. (FHPV)
za vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch: VILČEK, JOZEJ – ŠKVARENINA, JAROSLAV – VIDO, JAROSLAV – NALEVANKOVÁ, PAULÍNA – KANDRÍK, RADOSLAV – ŠKVARENINOVÁ, JANA: „MINIMAL CHANGE OF THERMAL CONTINENTALITY IN SLOVAKIA WITHIN THE PERIOD 1961-2013.“ In: Earth system dynamics.

VILČEK, JOZEF – TORMA, STANISLAV: „CHARACTERIZATION OF SOILS IN SLOVAKIA FOR SUGARBEET (BETA VULGARIS L.) CULTIVATION USING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS).“ In: Sugar Tech.

VILČEK, JOZEF – TORMA, STANISLAV: „WINTER WHEAT (TRITICUM AESTIVUM L.) GROWTH POTENTIAL IN THE SLOVAK RURAL LANDSCAPE.“ In: Archives of Agronomy and Soil Science.

Vedy o živej prírode a ekológia
RNDr. Eve PETREJČÍKOVEJ, PhD.(FHPV)
RNDr. Marte MYDLÁROVEJ BLAŠČÁKOVEJ, PhD. (FHPV)
doc. RNDr. Ivete BOROŇOVEJ, PhD. (FHPV)
za monografiu: PETREJČÍKOVÁ, EVA – MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ, MARTA – BOROŇOVÁ, IVETA – KMEC, JÁN – HUBCEJOVÁ, JAROSLAVA – FECENKOVÁ, MICHAELA: „Asociácia chromozómu Y s ischemickou chorobou srdca.“

vedeckú prácu v zahraničnom karentovanom časopise: MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ, M. – BLAŠČÁKOVÁ, Ľ. – PORÁČOVÁ, J. – MYDLÁR, J. – VAŠKOVÁ, J. – BERNASOVSKÁ, J. – BOROŇOVÁ, I. – PETREJČÍKOVÁ, E. – BERNASOVSKÝ, I.: „RELATIONSHIP BETWEEN A163G OSTEOPROTEGERIN GENE POLYMORPHISM AND OTHER OSTEOPORSIS PARAMETERS IN ROMA AND NON-ROMA POSTMENOPAUSAL WOMEN IN EASTERN SLOVAKIA.“ In: Journal of Clinical Laboratory Analysis.

Vedy o živej prírode a ekológia
prof. MVDr. Janke PORÁČOVEJ, PhD. (FHPV)
prof. RNDr. Jarmile BERNASOVSKEJ, PhD.(FHPV)
prof. RNDr. Ivanovi BERNASOVSKÉMU, DrSc.(FHPV)
za vedeckú prácu v zahraničnom karentovanom časopise_ MYDLÁROVÁ BLAŠČÁKOVÁ, M. – BLAŠČÁKOVÁ, Ľ. – PORÁČOVÁ, J. – MYDLÁR, J. – VAŠKOVÁ, J. – BERNASOVSKÁ, J. – BOROŇOVÁ, I. – PETREJČÍKOVÁ, E. – BERNASOVSKÝ, I.: „RELATIONSHIP BETWEEN A163G OSTEOPROTEGERIN GENE POLYMORPHISM AND OTHER OSTEOPORSIS PARAMETERS IN ROMA AND NON-ROMA POSTMENOPAUSAL WOMEN IN EASTERN SLOVAKIA.“
In: Journal of Clinical Laboratory Analysis

ekonomické a manažérske vedy
doc. Ing. Jaroslave HEČKOVEJ, PhD.(FM PU)
doc. Ing. Alexandre CHAPČÁKOVEJ, PhD.(FM PU)
doc. Mgr. Eve LITAVCOVEJ, PhD. (FM PU)
za publikáciu: HEČKOVÁ, JAROSLAVA – CHAPČÁKOVÁ, ALEXANDRA – LITAVCOVÁ, EVA: „Analytický pohľad na aspekty determinujúce vývoj cezhraničných fúzií a akvizícií v európskom priestore.“

ekonomické a manažérske vedy
doc. Ing. Jurajovi TEJOVI, PhD.(FM PU)
za publikácie: JAKÚBEK, P. – TEJ, J.: „Management of thetaxreform in Slovakia.“
JAKÚBEK, P. – TEJ, J. – LAJČIN, D. et al.: „Vnímanie reformy daňového systému v Slovenskej republike podnikateľskými subjektmi a finančnou správou.“ In: Ekonomický časopis

zdravotné vedy
Ing. Bc. Danke BOGUSKEJ, PhD.(FZO PU)
za monografiu : BOGUSKÁ, D.: „KRITICKÉ MIESTA V SÚČINNOSTI ZÁCHRANNÝCH ZLOŽIEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU SLOVENSKEJ REPUBLIKY.“

vedy o športe
MUDr. Bibiane VADAŠOVEJ, PhD.(FŠ PU)
Mgr. Pavlovi ČECHOVI, PhD. (FŠ PU)
doc. PaedDr. Pavlovi RUŽBARSKÉMU, PhD.(FŠ PU)
za vedeckú prácu v zahraničnom karentovanom časopise: VADAŠOVÁ, BIBIANA – ČECH, PAVOL – SMERECKÁ, VIERA – JUNGER, JÁN – ZVONAŘ, MARTIN – RUŽBARSKÝ, PAVEL: „OVERWEIGHT AND OBESITY IN SLOVAK HIGH SCHOOL STUDENTS AND BODY COMPOSITION INDICATORS: A NON-RANDOMIZED CROSS-SECTIONAL STUDY.“ In: BMC Public Health.

humanitné vedy – filozofia a etika
doc. Mgr. Vladislavovi SUVÁKOVI, PhD. (FF PU)
za publikovanie významných pôvodných vedeckých štúdií v karentovanom časopise
SUVÁK, VLADISLAV: „SÓKRATOVSKÁ THERAPEIA: ANTISTHENÉS O ROZUMNOSTI.“
SUVÁK, VLADISLAV: „SÓKRATOVSKÁ THERAPEIA: PLATÓNOV CHARMIDÉS 153A-158D.“
KALAŠ, ANDREJ - SUVÁK, VLADISLAV: „DIÓN Z PRÚSY: DIOGENÉS ALEBO O ZDATNOSTI.“In: Filozofia.

spoločenské a behaviorálne vedy
doc. PhDr. Štefanovi VENDELOVI, PhD.(FF PU)
za vysokoškolskú učebnicu: VENDEL, ŠTEFAN: „PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA DOSPELÝCH.“


Téma TASR