Prešovská univerzita má nové vedecké pracovisko Unipolab

TASR, 16. mája 2018 9:00

Z prístrojovej a laboratórnej techniky má z finančného hľadiska dominantné postavenie plne automatizované experimentálne zariadenie Dynacool

Nové vedecko-výskumné laboratórne priestory „ UnipoLab“ slávnostne otvorili dňa 15. mája 2018 v Prešovskej univerzite v Prešove. Na snímke pásku strihajú vľavo štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák, uprostred predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský a vpravo rektor Prešovskej univerzity v Prešove Peter Kónya. FOTO TASR – Milan Kapusta Foto: TASR


Prešov 16. mája (TASR) - Prešovská univerzita v Prešove (PU) v utorok uviedla do prevádzky novú budovu Unipolab so špičkovou prístrojovou a laboratórnou technikou. Nové vedecké pracovisko je výsledkom realizácie projektu Univerzitný vedecký park Technicom pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií, na ktorom PU spolupracovala s košickými partnermi - Technickou univerzitou a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika.

"Budova svojím technickým riešením, prístrojovou, laboratórnou a komunikačnou infraštruktúrou prispeje k dosiahnutiu vytýčených cieľov a k efektívnej spolupráci na úlohách medzi partnermi projektu. Budú tu koncentrované parciálne výskumné aktivity s perspektívou ďalšieho rozširovania výskumných partnerstiev," uviedol Peter Adamišin, prorektor PU pre rozvoj, informatizáciu a hodnotenie kvality.

Investícia pre prešovskú časť projektu presiahla sumu štyri milióny eur. Išlo o kombináciu financovania zo štrukturálnych fondov a päť percent z vlastných zdrojov PU. Výstavba samotnej budovy stála okolo 1,9 milióna eur a zhruba rovnaká čiastka išla na vybavenie špičkovou prístrojovou výskumnou infraštruktúrou. Úžitková plocha vedeckovýskumných priestorov je 834 štvorcových metrov, v budove sa nachádza 24 miestností, z toho sedem laboratórií, váhovňa, prípravovňa, kancelárie a ďalšie technické miestnosti.

Z prístrojovej a laboratórnej techniky má z finančného hľadiska dominantné postavenie plne automatizované experimentálne zariadenie Dynacool, ktoré umožňuje dosiahnutie nízkych teplôt až do 2 Kelvinov (-265 °C) a magnetických polí do 9 Tesla, ktoré na svoj chod nepotrebuje dopĺňanie kryogénnych kvapalín na chladenie.

"Využíva sa takmer nepretržite, čo umožňuje efektívne prinášať experimentálne výsledky pre naplnenie cieľov výskumu v oblasti environmentálneho inžinierstva. Ďalšou oblasťou je vývoj a štúdium perspektívnych materiálov pre magnetické chladenie využiteľných v praxi. Prístroj zabezpečuje merania tepelnej kapacity, transportu elektrického náboja, ako aj transportu tepla," uviedol Marián Reiffers, vedúci Centra aplikovaného výskumu a inovácií PU.

V sekcii EcoChem Unipolabu PU sa nachádza komplex prístrojového zariadenia na extrakciu, izoláciu organických látok z rastlinného materiálu a ich kvalitatívno-kvantitatívnu charakterizáciu. Ruslan Mariychuk z Katedry ekológie Fakulty humanitných a prírodných vied (FHPV) PU informoval, že ďalšie využitie zariadenia je v oblasti zelenej syntézy nanočastíc kovov. Široké možnosti uplatnenia analytického systému sú aj v rámci environmentálnej chémie, ktorej sa venujú viacerí pracovníci Katedry ekológie FHPV PU, a tiež chémie materiálov.

Budova Unipolab bude slúžiť prevažne na výskum v oblasti prírodných vied. Do projektu sú zapojené viaceré katedry, ako Katedra geografie a regionálneho rozvoja PU, Katedra fyziky, matematiky a techniky PU, Katedra ekológie FHPV PU či Katedra environmentálneho manažmentu Fakulty manažmentu PU.

"Nová infraštruktúra výrazne posilňuje konkurencieschopnosť našej univerzity v oblasti výskumu a transferu inovácií do praxe. Nové vybavenie nám v tom pomôže, lebo vytvára podmienky na produkciu špičkových vedeckých výsledkov," konštatoval dekan FHPV René Matlovič.

Téma TASR