Prešov: Týždeň slovenských knižníc v PU priniesol pestrý program

Školský servis, 15. marca 2019 9:37

V dňoch 4. až 10. marca 2019 sa uskutočnil už 20. ročník Týždňa slovenských knižníc (TSK).

Prešov 15. marca (SkolskyServis.sk) - O tom, čo pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove (PU) počas TSK pre svojich čitateľov, informoval jej riaditeľ Ing. Peter Haľko.

Foto: PU Prešov


Univerzitná knižnica PU je knižnicou akademickou, preto svoje aktivity orientuje predovšetkým na záujmy akademickej obce PU a pri ich organizovaní úzko spolupracuje s vedecko-pedagogickými pracoviskami univerzity. Okrem bežných podujatí, ktorých knižnica ročne usporiada okolo 50, zvykne počas TSK priniesť svojim čitateľom aj podujatia, ktoré počas roka nie sú úplne obvyklé, v duchu motta TSK: Knižnice pre všetkých.

Tento ročník TSK knižnica začala v pondelok 4. marca sprístupnením výstavy kresleného humoru, ktorej autorom je svetoznámy palestínsky karikaturista Fadi Abou Hassan – utečenec, ktorý bol prenasledovaný za svoje karikatúry pranierujúce životné podmienky na Strednom Východe (bol väznený a mučený Sýrskym režimom). Pôsobil v Afganistane, Sýrii a nakoniec sa usadil v Nórsku. Vo svojich karikatúrach sa zameriava na ľudské práva, práva žien a politicky motivované násilie. Výstava bola inštalovaná vďaka Mgr. Petrovi Rázusovi z Prešovskej rozvojovej agentúry, s ktorým knižnica už niekoľko rokov spolupracuje na rôznych projektoch s cieľom propagovať kreslený humor v Prešove (Humoroterapia, Kýchanie mozgu).

Utorok 5. marca patril prednáške dr. Tufana Acila z Freie Universität Berlin s názvom Media Transformations and Convergences. Prednášku pripravili Mgr. Adrián Kvokačka, PhD. a Mgr. Jana Migašová, PhD., keďže bola realizovaná ako súčasť cyklu Estetické fórum v gescii Slovenskej spoločnosti pre estetiku a Inštitútu estetiky a umeleckej kultúry Filozofickej fakulty PU, kde Dr. Acil realizuje výskumný pobyt. Nosnou témou prednášky boli aktuálne teoretické reflexie premeny statusu média v súčasnosti s dôrazom na intermedialitu, mixované médiá a pod. Keďže prednáška vzbudila značný záujem a živú diskusiu predovšetkým u študentov estetiky, Dr. Acil študentom prisľúbil aj participáciu na workshope, kde tematika prednášky bude podrobnejšie analyzovaná na príkladoch súčasného umenia.

V stredu 6. marca knižnica usporiadala vernisáž výstavy študentov Katedry výtvarnej výchovy a umení Filozofickej fakulty PU pod názvom DREVOREZ. Výstavu kurátorsky pripravil pedagóg a akademický maliar Dr. hab. Peter Kocák PhD., pod vedením ktorého študenti práce vytvorili. Viaceré vystavené diela vytvorené študentami touto najstaršou grafickou umeleckou technikou znesú aj vyššie umelecké nároky a mohli by úspešne reprezentovať univerzitu nielen doma, ale aj na medzinárodnom fóre. Okrem kurátora výstavy na vernisáži vystúpil za študentov Matúš Gaľa, hudobný program pripravil Marek Piroh, ktorý interpretoval moderné gitarové skladby domácich aj zahraničných skladateľov.

Vo štvrtok 7. marca sa v Univerzitnej knižnici uskutočnila prednáška vedeckého pracovníka Katedry ekológie Fakulty humanitných a prírodných vied PU RNDr. Radoslava Smoľáka, PhD., ktorá niesla názov: Subsaharskou Afrikou za vodným mikrosvetom. V roku 2018 sa vďaka medzinárodnému mobilitnému programu Erasmus+ KA107 (nazývaný tiež aj International Credit Mobility) podarilo Katedre ekológie nadviazať spoluprácu University of Energy and Natural Resources, ktorá sídli v ghanskom meste Sunyani. A práve túto univerzitu navštívil počas svojej mobility Dr. Smoľák, kde viedol laboratórny určovací kurz zooplanktónu pre študentov a zapojil sa aj do terénneho hydrobiologického výskumu a zberu vzoriek z jazera Bosumtwi, novovybudovanej priehrade Bui, ako aj ďalších malých vodných nádrží. Okrem lektorskej práce v laboratóriu mal možnosť zažiť a spoznať Ghanu aj mimo univerzitného campusu, čo prezentoval vo svojej prednáške doplnenej množstvom unikátnych fotografií.

Foto: PU Prešov


Okrem podujatí Univerzitná knižnica pripravila počas TSK pre svojich čitateľov aj bohatú ponuku plnotextových elektronických informačných zdrojov predovšetkým z oblasti humanitných a spoločenských vied, ktoré výrazným spôsobom obohatia knižničný fond knižnice a pomôžu predovšetkým študentom PU pri vypracovávaní seminárnych a záverečných prác. Ide o databázy ProQuest Central, EBSCO - Academic Search Ultimate a kolekciu elektronických kníh z pražského vydavateľstva Portál.

Základným cieľom Týždňa slovenských knižníc je pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí, o čo sa svojimi aktivitami snaží aj Univerzitná knižnica PU, a to nielen počas TSK. Veď už 12. marca pripravila ďalšie podujatie – autorskú prezentáciu knihy Evy Umlauf Číslo na tvojom predlaktí je modré ako tvoje oči a 13. marca koncert vokálneho ansámblu Unanime z poľského Rzesowa

Téma TASR