Podpredseda vlády Vietnamu podporuje spoluprácu s EU v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave, 25. apríla 2018 14:24

Rektor EU v Bratislave na pracovnej ceste vo Vietname.

Foto: EUBA


Bratislava 25. apríla (SkolskyServis.sk) -

Pri príležitosti konania medzinárodnej vedeckej konferencie „5th IBSM conference : Business Management and Accounting“, ktorú spoluorganizovala Obchodná fakulta EU v Bratislave v spolupráci s „Hanoi University of Industry, Trisakti University, Jakarta a University of Social Sciences in Warszaw“, navštívil rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, Ferdinand Daňo, a členovia vedeckého a organizačného výboru konferencie, Peter Drábik a Paulína Krnáčová, v dňoch 17. až 22. apríla 2018 hlavné mesto Vietnamu - Hanoj. Pri tejto príležitosti absolvovali viacero významných pracovných stretnutí.


V stredu 18. apríla 2018 rektor prevzal čestné uznanie Združenia organizácií vietnamského priateľstva za prínos Ekonomickej univerzity v Bratislave k rozvoju slovensko-vietnamskej spolupráce v oblasti ekonomického vzdelávania. Odovzdávania ocenenia sa zúčastnili viceprezident združenia, pán Bui Khac Son, generálna riaditeľka združenia pre európske záležitosti, pani Pham Thi Thai, a bývalí vietnamskí absolventi Ekonomickej univerzity v Bratislave.


V nasledujúci deň sa v doobedňajších hodinách konalo stretnutie s rektorom „National Economics University“, Tran Tho Dat-om a v popoludňajších hodinách stretnutie s prorektorkou „Hanoi University of Industry“, pani Bui Thi Ngan. Predmetom rokovania na oboch inštitúciách bol rozvoj spolupráce v oblasti študentských a zamestnaneckých mobilít, vedecko-výskumnej činnosti a organizovania spoločných vedeckých podujatí, ako aj uzatvorenia zmlúv o dvojitých diplomoch. Všetky zúčastnené strany prejavili záujem na rozvoji spolupráce.


Najvýznamnejším pracovným stretnutím bolo prijatie slovenskej delegácie na úrade vlády Vietnamu podpredsedom vlády, pánom Vuong Dinh Hue, ktorý v septembri minulého roku navštívil ako absolvent doktorandského štúdia spolu s delegáciou svoju alma mater. Tohto stretnutia sa zúčastnili aj charge d´affaires Slovenskej republiky vo Vietname, pán Quang Le Hong a štátny tajomník ministerstva školstva Vietnamu, pán Nguyen Van Phuc. Podpredseda vlády Vietnamu vyjadril presvedčenie, že spolupráca Ekonomickej univerzity v Bratislave s vietnamskými univerzitami sa bude aj naďalej intenzívne rozvíjať. Túto spoluprácu podporil aj štátny tajomník vietnamského ministerstva školstva a charge d´affaires SR vo Vietname.


Pokračovaním náročného pracovného programu bola účasť na otvorení medzinárodnej vedeckej konferencie, počas ktorého prodekan Obchodnej fakulty EU v Bratislave, Peter Drábik, prevzal ďakovný list predsedu organizačného výboru, pána Asepa Hermawana z Trisakti University, Jakarta. V rámci úvodného dňa konferencie bolo súčasťou programu plenárne rokovanie, na ktorom so svojou prednáškou na tému Bezpečnosť potravín v kontexte ochrany spotrebiteľa vystúpila Paulína Krnáčová z Obchodnej fakulty EU v Bratislave.


Svojimi aktívnymi vystúpeniami počas rokovaní v sekciách v nasledujúcom dni zastupovali univerzitu Ferdinand Daňo, Peter Drábik, Paulína Krnáčová, Milan Terek a Eva Muchová, ktorá zároveň viedla jednu zo sekcií konferencie.
Ekonomická univerzita v Bratislave začala písať svoju históriu v roku 1940. Od tej doby pripravila viac ako 100 000 absolventov. Má 7 fakúlt a takmer 8 000 študentov. Je jediná univerzita na Slovensku, ktorá zabezpečuje komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch, ako aj vo vybraných informatických a jazykovedných programoch.


EU v Bratislave ponúka pre študentov štúdium v 61 študijných programoch, medzi nimi aj v programoch vyučovaných v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku, ktoré sa realizujú v spolupráci s inými univerzitami a fakultami doma a v zahraničí, s možnosťou získania dvojitého, resp. spoločného diplomu (Nottingham Trent University vo Veľkej Británii, Univerzita v Štrasburgu vo Francúzsku, Univerzita de Lorraine v Nancy vo Francúzsku, Martin-Luther-Universität v Halle-Wittenbergu v Nemecku, Univerzita NIDA v Bangkoku v Thajsku, VŠE v Prahe, Ningbo University v Ningbo v Číne, University of Latvia v Rige v Lotyšsku, ale aj Právnická fakulta UK v Bratislave).


Popri štúdiu v slovenskom jazyku môžu študenti absolvovať viac ako 150 odborných predmetov v inom ako slovenskom jazyku (najmä v anglickom, nemeckom a francúzskom).


Internacionalizácia vzdelávania a medzinárodná spolupráca patria dlhodobo medzi priority EU v Bratislave. Univerzita dosahuje vynikajúce výsledky v mobilitných programoch, čo ocenili v minulosti viaceré renomované národné a medzinárodné inštitúcie, ako napríklad Európska komisia. V programe Erasmus+ patrí medzi TOP 200 vysokoškolských inštitúcií z hľadiska počtu vyslaných študentov, ktorých je každý rok takmer 350. Rovnako je potešiteľný vysoký záujem o EU v Bratislave zo strany zahraničných študentov, čo spoluvytvára podnetné akademické prostredie. Študenti tak majú možnosť konfrontovať sa s rôznorodými názormi a kultúrnymi rozdielnosťami, čo im pomáha lepšie spoznávať svet.


Jedným z hlavných poslaní EU v Bratislave je pripraviť takých absolventov, ktorí sa uplatnia v praxi. Pre EU v Bratislave je to o to dôležitejšie, že je zrejmé, že tak pre súčasnosť, ako aj pre budúce obdobie sú pre Slovensko nevyhnutní kvalitní ekonómovia a manažéri. Doterajší vývoj a výsledky univerzity v tejto oblasti dokumentujú, že univerzita obsahom štúdia a profilom absolventov jednotlivých študijných odborov a študijných programov dobre reagovala na procesy globalizácie a na prebiehajúce a očakávané zmeny na trhu práce. Svojim absolventom poskytuje vzdelávanie, ktoré im umožňuje univerzálne uplatnenie na trhu práce, čo potvrdzujú štatistiky zamestnanosti a prehľady ich priemerných miezd.


Na EU v Bratislave v súčasnosti realizuje akreditačná komisia z USA unikátny projekt medzinárodnej akreditácie univerzity.


Organizačnou zložkou univerzity je aj Bratislavská Business School EU v Bratislave, ktorá ponúka medzinárodný vzdelávací program Master of Business Administration (MBA), v spolupráci s Franklin University Ohio USA.


Viac informácií...

Ekonomická univerzita v Bratislave (Ekonomická univerzita v Bratislave)

Ekonomická univerzita v Bratislave predstavuje v súčasnosti najväčšiu univerzitu v SR, ktorá zabezpečuje na všetkých stupňoch štúdia komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch.

Téma TASR