Na FF UPJŠ Košice predstavia inovatívnu metódu prípravy tlmočníkov

Školský servis, 21. februára 2018 8:34

Je možné „počuť“, čo si ľudia okolo nás myslia?

Košice 21. februára (SkolskyServis.sk) - Odpoveď na túto otázku prezradí tím projektu APVV – Fonetické anticipačné stratégie pre simultánne a konzekutívne tlmočenie a Medzinárodné výskumné laboratórium LICOLAB Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Rečou prezrádzame nielen to, čo práve hovoríme, ale aj to, čo sa len chystáme povedať – naznačujeme to slovami a intonáciou. Práve intonáciu si vzal na mušku unikátny výskumný projekt a analyzoval ju s cieľom zistiť, či je možné využiť ju ako anticipačný nástroj – teda prostriedok na predvídanie myšlienky, ktorú rečník ešte nevyslovil.

Výsledkom projektu bude cenná pomôcka uľahčujúca prácu tlmočníkom, ale aj iným profesiám.

Medzinárodné výskumné laboratórium LICOLAB Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach v tejto súvislosti pozýva verejnosť na popularizačno-náučný deň s názvom POČUJEM, ČO SI MYSLÍŠ!, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 22. februára 2018 v čase od 9.00 do 14.00 hod. v jazykovom laboratóriu (AA3L3), v budove Aristoteles v areáli Filozofickej fakulty UPJŠ na Moyzesovej 9 v Košiciach. Pripravených je množstvo zaujímavých aktivít. Prítomní si budú môcť vďaka odborníkom analyzovať svoj hlas, ale aj zapojiť sa do súťaže o zaujímavé vecné ceny. Riešitelia projektu radi odpovedia na každú otázku.

„Tajomstvá ľudského hlasu sa postupne vynárajú navonok vďaka najnovším technológiám, ktoré si budú môcť návštevníci pozrieť celkom zblízka,“ prezrádza PhDr. Mária Paľová, PhD., členka projektového tímu z Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UPJŠ.

Na podujatí budú predstavené aj prvé čiastkové výsledky inovatívneho projektu Fonetické anticipačné stratégie pre simultánne a konzekutívne tlmočenie. Analýzou rečníckych prejavov prednesených v Európskom parlamente sa podarilo definovať ich opakujúce sa fonetické črty – tie poskytnú tlmočníkom cenný zdroj anticipácie a možnosť predvídať význam na základe intonácie.

LICOLAB – Language, Information and Communication Laboratory – je medzinárodné experimentálne vedeckovýskumné pracovisko. Pôsobí pri Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a popri exaktnom vedeckom výskume – realizovanom na vysokej medzinárodnej odbornej úrovni – slúži aj na vyučovanie fonetiky, fonológie a ďalších jazykovedných disciplín.


Foto:


PhDr. Mária Paľová, PhD.

Téma TASR