Joint International Week 2018 na EU v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave, 26. apríla 2018 8:37

V týždni od 16. - 18. apríla 2018 hostila Ekonomická univerzita v Bratislave 16 zástupcov z 15 zahraničných univerzít z Európy, Ázie, Afriky a Severnej Ameriky.

Foto: EUBA


Bratislava 26. apríla (SkolskyServis.sk) -

V týždni od 16. - 18. apríla 2018 Ekonomická univerzita v Bratislave hostila 16 zástupcov z 15 zahraničných univerzít z Európy, Ázie, Afriky a Severnej Ameriky v rámci spoločnej edície Joint International Week, ktorú EU v Bratislave zorganizovala za podpory programu Erasmus+ v spolupráci s Wirtschaftsuniversität Wien (WU), kde program pokračoval 19. a 20. apríla 2018.


V pondelok 16.4.2018 účastníkov na pôde EU v Bratislave privítal Ferdinand DAŇO, rektor EU v Bratislave, ktorý Medzinárodný týždeň považuje za podujatie zohrávajúce dôležitú úlohu pri vytváraní kontaktov a posilňovaní existujúcich partnerstiev. Ako zdôraznil, nové platformy spolupráce prinesú študentom, zamestnancom ako aj akademickým pracovníkom ďalšie možnosti rozvoja. Za spoluorganizátora vystúpil s príhovorom Lukas HEFNER, vedúci oddelenia zahraničných vzťahov Ekonomickej univerzity vo Viedni. Súčasťou prvého dňa boli prezentácie účastníckych inštitúcií. EU v Bratislave a jej medzinárodnú dimenziu spolupráce prezentoval Boris MATTOŠ, prorektor pre medzinárodné vzťahy.


Prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium Denisa ČIDEROVÁ účastníkov informovala o aktuálnom členstve univerzity v iniciatíve OSN pod názvom Principles for Responsible Management Education (PRME), ktoré je v prostredí SR exkluzívne. EU v Bratislave sa tak zaradila medzi vyše 700 signatárov z 90 krajín sveta. EU v Bratislave ponúkla účastníkom Joint International Week spoluprácu prostredníctvom svojho web portálu v záujme prezentácie ich skúseností s globálnym vzdelávaním a po úspechu pilotnej verzie Týždňa udržateľnosti na EU v Bratislave 2017 aj v rámci jeho pripravovanej druhej edície.


Počas podujatia sa zahraniční hostia zapojili do pedagogického procesu na príslušných fakultách EU v Bratislave. Vo svojich prednáškach a seminároch sa venovali odborným témam z oblasti makroekonómie, manažmentu, marketingu, bankovníctva i riadenia ľudských zdrojov. Zúčastnili sa odborných seminárov zameraných na internacionalizáciu a možnosti spolupráce v oblasti vzdelávania a výskumu a boli pre nich tiež pripravené viaceré sprievodné aktivity.


V stredu 18.4.2018 účastníkov pozdravil veľvyslanec Rakúska na Slovensku, J.E. p. Helfried CARL, ktorý vysoko ocenil EU v Bratislave a Wirtschaftsuniversität Wien za iniciatívu a organizáciu tohto významného podujatia. Podobne spoluprácu oboch univerzít vyzdvihol veľvyslanec SR v Rakúsku, J.E. p. Peter Mišík, ktorý otvoril program Medzinárodného týždňa na Ekonomickej univerzite vo Viedni. Počas dvoch dní zahraniční hostia bližšie spoznali WU Wien, absolvovali viaceré workshopy a konzultácie s pracovníkmi príslušných odborných pracovísk.
Ekonomická univerzita v Bratislave začala písať svoju históriu v roku 1940. Od tej doby pripravila viac ako 100 000 absolventov. Má 7 fakúlt a takmer 8 000 študentov. Je jediná univerzita na Slovensku, ktorá zabezpečuje komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch, ako aj vo vybraných informatických a jazykovedných programoch.


EU v Bratislave ponúka pre študentov štúdium v 61 študijných programoch, medzi nimi aj v programoch vyučovaných v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku, ktoré sa realizujú v spolupráci s inými univerzitami a fakultami doma a v zahraničí, s možnosťou získania dvojitého, resp. spoločného diplomu (Nottingham Trent University vo Veľkej Británii, Univerzita v Štrasburgu vo Francúzsku, Univerzita de Lorraine v Nancy vo Francúzsku, Martin-Luther-Universität v Halle-Wittenbergu v Nemecku, Univerzita NIDA v Bangkoku v Thajsku, VŠE v Prahe, Ningbo University v Ningbo v Číne, University of Latvia v Rige v Lotyšsku, ale aj Právnická fakulta UK v Bratislave).


Popri štúdiu v slovenskom jazyku môžu študenti absolvovať viac ako 150 odborných predmetov v inom ako slovenskom jazyku (najmä v anglickom, nemeckom a francúzskom).


Internacionalizácia vzdelávania a medzinárodná spolupráca patria dlhodobo medzi priority EU v Bratislave. Univerzita dosahuje vynikajúce výsledky v mobilitných programoch, čo ocenili v minulosti viaceré renomované národné a medzinárodné inštitúcie, ako napríklad Európska komisia. V programe Erasmus+ patrí medzi TOP 200 vysokoškolských inštitúcií z hľadiska počtu vyslaných študentov, ktorých je každý rok takmer 350. Rovnako je potešiteľný vysoký záujem o EU v Bratislave zo strany zahraničných študentov, čo spoluvytvára podnetné akademické prostredie. Študenti tak majú možnosť konfrontovať sa s rôznorodými názormi a kultúrnymi rozdielnosťami, čo im pomáha lepšie spoznávať svet.


Jedným z hlavných poslaní EU v Bratislave je pripraviť takých absolventov, ktorí sa uplatnia v praxi. Pre EU v Bratislave je to o to dôležitejšie, že je zrejmé, že tak pre súčasnosť, ako aj pre budúce obdobie sú pre Slovensko nevyhnutní kvalitní ekonómovia a manažéri. Doterajší vývoj a výsledky univerzity v tejto oblasti dokumentujú, že univerzita obsahom štúdia a profilom absolventov jednotlivých študijných odborov a študijných programov dobre reagovala na procesy globalizácie a na prebiehajúce a očakávané zmeny na trhu práce. Svojim absolventom poskytuje vzdelávanie, ktoré im umožňuje univerzálne uplatnenie na trhu práce, čo potvrdzujú štatistiky zamestnanosti a prehľady ich priemerných miezd.


Na EU v Bratislave v súčasnosti realizuje akreditačná komisia z USA unikátny projekt medzinárodnej akreditácie univerzity.


Organizačnou zložkou univerzity je aj Bratislavská Business School EU v Bratislave, ktorá ponúka medzinárodný vzdelávací program Master of Business Administration (MBA), v spolupráci s Franklin University Ohio USA.


Viac informácií...

Ekonomická univerzita v Bratislave (Ekonomická univerzita v Bratislave)

Ekonomická univerzita v Bratislave predstavuje v súčasnosti najväčšiu univerzitu v SR, ktorá zabezpečuje na všetkých stupňoch štúdia komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch.

Téma TASR