Fakulta psychológie PEVŠ zintenzívnila prepojenie štúdia s praxou

Školský servis, 28. decembra 2017 8:46

Bratislava 28. decembra (SkolskyServis.sk) - V priebehu zimného semestra akademického roka 2017/2018 Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ) realizovala niekoľko prospešných projektov, ktorých cieľom bol osobnostný a kariérový rozvoj žiakov základných a stredných škôl a zároveň zlepšenie praktických psychologických zručností študentov PEVŠ.
Foto: PEVŠ

V rámci predmetu Preventívne a intervenčné programy študenti fakulty realizovali program kariérového poradenstva PROFTEENS. Študenti pracovali päť týždňov v troch základných školách (cca 2 vyučovacie hodiny týždenne) v triedach 8. a 9.ročníka s cieľom uskutočniť psychohry na sebapoznávanie, aplikovať psychodiagnostické testy, robiť konzultáciu a poradenstvo pre žiakov a na záver napísať správu zo psychologického vyšetrenia o každom žiakovi určenú pre školských psychológov týchto ZŠ. Do aktivity kariérového poradenstva bolo zapojených cca 80 žiakov 2.stupňa ZŠ. Program sa robil so súhlasom vedenia základných škôl aj rodičov žiakov.

Ďalší projekt sa realizoval v rámci predmetu Psychologická prax. Študenti fakulty zorganizovali dvojhodinové interaktívne prednášky na témy, ktoré si zvolili študenti gymnázia v Šamoríne dotazníkovým prieskumom. Dokopy išlo až o osem prednášok pre osem tried osemročného a štvorročného gymnázia. Vyše dvesto gymnazistov si tak mohlo vypočuť tri témy, konkrétne „Ako rozumne a efektívne pristúpiť k výberu povolania či vysokej školy?“, „Zdravý životný štýl“, či „Ako žiť a prežiť spokojný a šťastný život“. Projekt sa stretol s úspechom zo strany žiakov, ako aj ich pedagógov.

„Štúdium na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy je dobrým štartom do života či novej životnej dráhy našich študentov. Pretože vedeniu školy a pedagógom záleží na prepojení štúdia s reálnymi problémami praxe, študenti Fakulty psychológie si vedia výborne poradiť s výzvami súčasných zamestnávateľov,“ dodáva dekanka fakulty, Doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.

Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) vznikla v roku 2004 ako súkromná vysoká škola s pôvodným názvom Bratislavská vysoká škola práva. Od akademického roka 2010/2011 nesie dnešné meno. Sídli v Bratislave a má päť fakúlt: fakultu práva, ekonómie a podnikania, masmédií, informatiky a psychológie. Má vyše 40 akreditovaných študijných programov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia: bakalárskom, magisterskom/inžinierskom a doktorandskom v dennej a externej forme. PEVŠ poskytuje aj rigorózne, habilitačné a inauguračné konanie. Od vzniku školy do konca akademického roka 2015/2016 úspešne ukončilo štúdium viac ako 15.000 absolventov. V hodnotení Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou ARRA sa fakulty PEVŠ umiestňujú v ukazovateľoch uplatniteľnosť absolventov, atraktivita štúdia a kvalita vzdelania na popredných miestach. Je členom Česko-slovenskej vzdelávacej skupiny AKADEMICKÝ HOLDING a koncernu PROSPERITA HOLDING.

Téma TASR