EUBA otvorila zrekonštruovaný blok študentského domova Horský park

Ekonomická univerzita v Bratislave, 11. januára 2019 11:00

Ekonomická univerzita v Bratislave slávnostne otvorila zrekonštruovaný blok študentského domova Horský park Prokopa Veľkého 41 v Bratislave.

Foto: EUBA


Bratislava 11. januára (SkolskyServis.sk) -

Rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo, spoločne s podpredsedom vlády a ministrom financií SR Petrom Kažimírom a ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR Martinou Lubyovou otvorili zrekonštruovaný blok B v študentskom domove Horský park Prokopa Veľkého 41 v Bratislave.


Študentský domov Horský park Prokopa Veľkého 41 bol dokončený a daný do užívania v októbri 1948. Má ideálnu polohu priamo pri mestskom parku bratislavského Starého Mesta Horský park a tvorí ho 7 blokov, v ktorých je počas akademického roka ubytovaných viac ako 380 študentov v 245 izbách.


„Vďaka finančnej podpore zo strany vlády SR, Ministerstva financií SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je možné realizovať rekonštrukcie jednotlivých študentských domovov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Študentom univerzity sa týmto spôsobom snažíme zabezpečovať vytvorenie priaznivých podmienok pre ich ubytovanie a štúdium počas ich prechodného pobytu v Bratislave, pretože študentské domovy univerzity sa stávajú až pre 97% študentov z mimo Bratislavského kraja ich prechodným domovom. Je preto dôležité, aby mali vytvorené primerané pohodlie“, povedal rektor univerzity Ferdinand Daňo.


Vláda SR uvoľnila v roku 2018 prvých 20 miliónov EUR z prisľúbených 50 miliónov EUR na rekonštrukcie študentských domovov na Slovensku. Ekonomická univerzita v Bratislave získala z prvého balíka 1 milión EUR. Z tejto sumy boli a sú postupne financované investičné akcie – rekonštrukčné práce v študentskom domove Horský park, zakúpenie interiérového vybavenie pre ŠD Ekonóm, Horský park a Starohájska 4 a 8 a taktiež komplexné poradenstvo a audit energetických služieb pre všetky študentské domovy univerzity.


„Počas rekonštrukcie bloku B v študentskom domove Horský park boli kompletne vymenené rozvody tepla a vody, elektroinštalácia, internetové rozvody, svietidlá, podlahy, dvere a okná v jednotlivých izbách a v spoločných priestoroch. Aktuálne je vyhlásené verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa rekonštrukčných prác aj na blok A tohto študentského domova,“ doplnila riaditeľka Centra univerzitných a podnikateľských služieb EU v Bratislave Helena Kuchyňková.


Do správy EU v Bratislave patrí 8 študentských domovov (sedem v Bratislave a jeden v Košiciach), a všetky študentské domovy majú za sebou dlhú históriu a nejaký vek, čo sa odzrkadľuje aj na stave ich interiéru a exteriéru.


EU v Bratislave investovala do rekonštrukcie a obnovy študentských domovov od roku 2005 4,8 milióna EUR aj vďaka účelovej dotácii z ministerstva. Vo veľkej miere boli financie investované do komplexných rekonštrukcií jednotlivých blokov študentských domov, rekonštrukcií trafostaníc, výmeny okien, do obnovy interiérového vybavenia, ako aj na vybudovanie multifunkčného ihriska v areáli internátu Horský park. V súčasnosti je univerzita pripravená realizovať ďalšie etapy rekonštrukcie a obnovy študentských domovov, na ktoré prebieha výberové konanie. Proces komplexného poradenstva pri príprave a obstarávaní rekonštrukcie budov formou garantovanej energetickej služby vytvorí podmienky pre využitie tejto služby v záujme zníženia energetickej náročnosti študentských domovov univerzity.


Na rekonštrukciu ďalších študentských domovov EU v Bratislave je však potrebné v najbližších rokoch získať a následne investovať ďalšie nemalé finančné prostriedky, presahujúce niekoľko miliónov EUR, vďaka čomu by študenti univerzity dostali do užívania moderné študentské domovy v Bratislave a v Košiciach.Ekonomická univerzita v Bratislave začala písať svoju históriu v roku 1940. Od tej doby pripravila viac ako 105 000 absolventov. Momentálne má 7 fakúlt a takmer 8 000 študentov.


EU v Bratislave ponúka pre študentov štúdium v 61 študijných programoch, medzi nimi aj v programoch vyučovaných v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku, ktoré sa realizujú v spolupráci s inými univerzitami a fakultami doma a v zahraničí, s možnosťou získania dvojitého, resp. spoločného diplomu (Nottingham Trent University vo Veľkej Británii, Univerzita v Štrasburgu vo Francúzsku, Univerzita de Lorraine v Nancy vo Francúzsku, Martin-Luther-Universität v Halle-Wittenbergu v Nemecku, Univerzita NIDA v Bangkoku v Thajsku, VŠE v Prahe, Ningbo University v Ningbo v Číne, University of Latvia v Rige v Lotyšsku, Univerzita národného a svetového hospodárstva v Sofii v Bulharsku, ale aj Právnická fakulta UK v Bratislave).


Popri štúdiu v slovenskom jazyku môžu študenti absolvovať viac ako 150 odborných predmetov v inom ako slovenskom jazyku (najmä v anglickom, nemeckom a francúzskom).


Internacionalizácia vzdelávania a medzinárodná spolupráca patria dlhodobo medzi priority EU v Bratislave. Univerzita dosahuje vynikajúce výsledky v mobilitných programoch, čo ocenili v minulosti viaceré renomované národné a medzinárodné inštitúcie, ako napríklad Európska komisia. V programe Erasmus+ patrí medzi TOP 200 vysokoškolských inštitúcií z hľadiska počtu vyslaných študentov, ktorých je každý rok takmer 350. Rovnako je potešiteľný vysoký záujem o EU v Bratislave zo strany zahraničných študentov, čo spoluvytvára podnetné akademické prostredie. Študenti tak majú možnosť konfrontovať sa s rôznorodými názormi a kultúrnymi rozdielnosťami, čo im pomáha lepšie spoznávať svet.


Jedným z hlavných poslaní EU v Bratislave je pripraviť takých absolventov, ktorí sa uplatnia v praxi. Pre EU v Bratislave je to o to dôležitejšie, že tak pre súčasnosť, ako aj pre budúce obdobie sú pre Slovensko nevyhnutní kvalitní ekonómovia a manažéri. Doterajší vývoj a výsledky univerzity v tejto oblasti dokumentujú, že univerzita obsahom štúdia a profilom absolventov jednotlivých študijných odborov a študijných programov dobre reagovala na procesy globalizácie a na prebiehajúce a očakávané zmeny na trhu práce. Svojim absolventom poskytuje vzdelávanie, ktoré im umožňuje univerzálne uplatnenie na trhu práce, čo potvrdzujú štatistiky zamestnanosti a prehľady ich priemerných miezd.

Ekonomická univerzita v Bratislave (Ekonomická univerzita v Bratislave)

Ekonomická univerzita v Bratislave predstavuje v súčasnosti najväčšiu univerzitu v SR, ktorá zabezpečuje na všetkých stupňoch štúdia komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch.

Téma TASR