EU v Bratislave opäť po roku pripravila Informačný deň

Ekonomická univerzita v Bratislave, 16. februára 2017 11:50

Ekonomická univerzita v Bratislave privítala 9. a 10. februára v priestoroch univerzity záujemcov o štúdium, prevažne maturantov.

Informačný deň na Ekonomickej univerzite v Bratislave Foto: EUBABratislava 16. februára (SkolskyServis.sk) - Počas informačného dňa pre uchádzačov o štúdium na EU v Bratislave im boli predstavené všetky možnosti štúdia na prvom stupni, ako aj novinky v štúdiu pre budúci akademický rok.

Záujemcovia mohli navštíviť jednotlivé fakulty, ktoré im pripravili vlastný program, napr. prednášky alebo priame diskusie s predstaviteľmi fakúlt a zástupcami študentov, v ktorých sa mohli bližšie oboznámiť s ponúkanými študijnými programami.

Prostredníctvom svojich siedmich fakúlt ponúka univerzita 20 študijných programov na 1. stupni štúdia, z toho jeden študijný program – Ekonómia a právo – organizovaný v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a študijný program Ekonomika a manažment podniku ponúkaný aj v anglickom jazyku.

Informačného dňa sa zúčastnili aj zástupcovia oddelenia medzinárodných vzťahov, ktorí uchádzačom poskytli informácie o štúdiu v zahraničí a zahraničných mobilitných programoch, o ktoré bol veľký záujem.

EU v Bratislave ponúka zahraničné mobilitné programy v programe Erasmus+, kde patrí s počtom takmer 350 vyslaných študentov ročne medzi TOP 200 vysokoškolských inštitúcií v Európe a približne rovnaký počet študentov zo zahraničia každý rok študuje na EU v Bratislave.

Počas informačného dňa EU v Bratislave ponúkala svoje služby aj Bratislavská Business School, ktorá je organizačnou zložkou univerzity. Záujemcovia o štúdium majú možnosť zúčastniť sa prípravných kurzov na prijímacie skúšky z predmetov nemecký a anglický jazyk.

Tento rok sa prijímacie skúšky na 1. stupeň štúdia uskutočnia 12. až 16. júna 2017 bez možnosti náhradného termínu. Prihlášky je potrebné odovzdať do 31. marca 2017, pričom je možné dať prihlášku aj na viacero fakúlt. Poplatok pri podaní prihlášky iba v tlačenej verzii je 40,- €, pri prihláške v elektronickej aj tlačenej forme je 32,- €. Pri podaní prihlášky na študijný program Ekonómia a právo je 60,- €.

Prax dokazuje, že absolventi EU v Bratislave sa dobre uplatňujú na trhu práce v SR, aj v zahraničí. Dokumentujú to aj rôzne prieskumy a štatistické zisťovania. O absolventov, resp. ich životopisy, sa podľa portálu Profesia.sk zamestnávatelia zaujímajú najviac zo všetkých verejných vysokých škôl v SR.

Absolventi univerzity pôsobia najmä v bankovej sfére, inštitúciách finančného trhu, medzinárodných finančných a poradenských inštitúciách, investičných spoločnostiach a fondoch, centrálnych orgánoch štátnej správy, obchode, marketingu, či v subjektoch cestovného ruchu, ďalej ako ekonómovia – informatici vo výrobných a obchodných firmách, či finančných inštitúciách, v oblasti finančného riadenia, či ekonomického znalectva.

Informačného dňa na EU v Bratislave sa zúčastnilo cca 1600 uchádzačov.

Ekonomická univerzita v Bratislave (Ekonomická univerzita v Bratislave)

Ekonomická univerzita v Bratislave predstavuje v súčasnosti najväčšiu univerzitu v SR, ktorá zabezpečuje na všetkých stupňoch štúdia komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch.

Téma TASR