Dejiny tvoríš Ty!

Školský servis, 3. októbra 2018 15:00

Študenti Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prostredníctvom 3. ročníka interaktívnej výstavy prevedú posledným storočím našich dejín.


Košice 3. orkóbra (SkolskyServis.sk) - Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach organizuje tretí ročník úspešnej interaktívnej výstavy. Tentokrát pod názvom Dejiny tvoríš Ty!

Medzníky vytvárame my sami

Podujatie má charakter interaktívnej výstavy, ktorá prostredníctvom 7 tematických úsekov vyskladaných zo 40 panelov s dobovými fotografiami a dobovou tlačou priblíži návštevníkom udalosti, ktoré viedli k významným historickým medzníkom uplynulého storočia. Študenti Katedry histórie, budúci učitelia dejepisu, budú ako komentátori v rámci svojich stanovísk interpretovať inštalované pramene a odpovedať záujemcom na otázky.
„V roku 2018 si pripomíname viacero historických medzníkov, preto je hlavným motívom výstavy pretvoriť areál FF UPJŠ na pasáže z rokov 1918, 1938, 1948, 1968, 1988/89 doplnené o autentické dopravné prostriedky a dobovú hudbu za prítomnosti našich študentov korzujúcich sa v dobových kostýmoch. Výstava si kladie za cieľ prostredníctvom viacerých didaktických workshopov vtiahnuť návštevníkov do historického deja medzi jednotlivými medzníkmi a umožniť im tak uvedomiť si, že medzníky vytvárame my sami. Relevantnosť témy v súčasnosti podčiarkuje otázka, ktorá sprevádza návštevníka počas celej výstavy, aký medzník vytvárame práve teraz?“ – povedala Alžbeta Bojková, didaktička pôsobiaca na Katedre histórie UPJŠ v Košiciach.

„Samotná výstava si okrem sprístupnenia týchto udalostí cieľovým skupinám kladie za cieľ aj popularizáciu historickej vedy, ako aj propagáciu vysokoškolského štúdia nie len na katedre histórie FF UPJŠ, ale aj na Filozofickej fakulte a samotnej Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ďalším, nemenej dôležitým čiastkovým cieľom je propagácia otvorenosti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach voči myšlienkam usporiadať alternatívnejšie ladené podujatia na jej pôde a tým aj celkovo pozitívny prístup univerzity k aktívnemu pestovaniu filozofie akademického života.“ – zdôraznil Mikuláš Jančura, odborný asistent Katedry histórie FF UPJŠ a hlavný organizátor realizovanej výstavy.

Výstava bude prebiehať 5. októbra 2018 v areáli Filozofickej fakulty na Moyzesovej ulici 9 v Košiciach v čase od 09:00 do 15:30 hod.

Foto:


SkolskyServis.sk informoval Mikuláš Jančura, Katedra histórie FF UPJŠ KošiceTéma TASR