Aké sú emigračné zámery slovenských vysokoškolákov?

Školský servis, 19. apríla 2017 13:39

V roku 2016 boli oslovené všetky vysoké školy na Slovensku s ponukou zapojenia ich vysokoškolákov do skúmania migračných, emigračných zámerov.

Ilustračné foto Foto: Monika OlejárováKošice 19. apríla (SkolskyServis.sk) - Súčasťou projektu APVV-15-0662 (Psychologický mechanizmus zmien rizikového správania školákov a vysokoškolákov, rizikové správanie a emigračné, migračné zámery), ktorý nadväzuje na projekt VEGA 1/0713/15 (Intrapersonálne a interpersonálne faktory zmien rizikového správania vysokoškolákov a emigračných zámerov vysokoškolákov), je skúmanie migračných a emigračných zámerov vysokoškolákov, zmien migračných a emigračných zámerov vysokoškolákov v čase, postojov vysokoškolákov k životu, vzdelávaniu a práci na Slovensku a v iných krajinách EÚ. Pozornosť je venovaná výskumu relevantných sociálno-psychologických faktorov, ktoré sa môžu podieľať na vysvetľovaní migračného a emigračného správania.

V roku 2016 boli oslovené všetky vysoké školy na Slovensku s ponukou zapojenia ich vysokoškolákov do skúmania migračných, emigračných zámerov. Z celkového počtu 35 pozvaných slovenských vysokých škôl sa oficiálnou cestou do výskumu zapojilo 18 vysokých škôl, celkovo 489 vysokoškolákov rôznych odborov štúdia.

Na základe analýzy doteraz nadobudnutých dát bolo zistené, že:

– 22 % slovenských vysokoškolákov neplánuje opustiť Slovensko,
– 18 % plánuje odísť na kratšiu dobu s perspektívou návratu do jedného roka,
– takmer 24 % vysokoškolákov zamýšľa opustiť SR na dlhšiu dobu alebo dokonca natrvalo.


Tieto čísla však nemusia byť konečné, keďže 36 % vysokoškolákov sa v danom smere ešte nerozhodlo a 5 % nad odchodom zo Slovenska doposiaľ neuvažovalo.

Zistenia ďalej naznačujú, že za emigračnými zámermi slovenských vysokoškolákov je mnoho potenciálne vysvetľujúcich sociálno-psychologických faktorov. Preukázala sa napr. vyššia miera emigračných zámerov v spojení s vyššou ochotou riskovať, otvorenosťou voči skúsenosti, potrebou zmeny, emočnou nepohodou či negatívnym vnímaním ekonomickej situácie na Slovensku. Rovnako sa prejavila nižšia miera zámeru odísť v spojení s vyššou spokojnosťou s rodinou, rezilienciou či náboženskou angažovanosťou a súvislosti emigračných zámerov s normatívnymi presvedčeniami vysokoškolákov ohľadom odchodu. Ďalšie spracovávanie dát je v procese.

Medzinárodné skúmanie emigračných zámerov vysokoškolákov na univerzitách na Slovensku, v ČR, Litve, Belgicku, Bulharsku, Maďarsku a na Ukrajine koordinuje Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Prinesie to cenné informácie pre porovnanie emigračných zámerov našich vysokoškolákov s vysokoškolákmi iných krajín naprieč Európou.

SPRÁVU VYPRACOVALI

prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
zodpovedná riešiteľka projektov
Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ v Košiciach

Mgr. Marta Kulanová
doktorandka, riešiteľka projektu
Katedra psychológie FF UPJŠ v Košiciach

Téma TASRPoužívaním stránok SkolskyServis.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.

Viac