Vedecká kaviareň: Staré odrody sú „IN“

Školský servis, 8. apríla 2019 13:46

Staré a krajové odrody ovocných drevín sa v dnešnej dobe stávajú čoraz populárnejšími.Piešťany 8. marca (SkolskyServis.sk) - V jarnej vedeckej kaviarni v Piešťanoch sa bude diskutovať o starých a historických odrodách ovocných drevín, o ich využití v agrolesníckych systémoch a krajine, ale aj o agrolesníctve ako o možnej revolúcii v poľnohospodárstve.

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch organizuje v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR v Bratislave vedeckú kaviareň pod názvom „Veda v CENTRE“.

Vo štvrtok 11. apríla 2019 o 16.30 hod. v Klubovni La MUSICA v Piešťanoch bude hosťom vedeckej kaviarne Ing. Martin Gálik, PhD., záhradník, záhradný architekt, ovocinár, žurnalista a vedecký pracovník Génovej banky SR pri NPPC-VÚRV v Piešťanoch.

Staré a krajové odrody ovocných drevín sa v dnešnej dobe stávajú čoraz populárnejšími. Ich vznik sa datuje do roku 1950, teda do obdobia pred rozmachom cieľavedomého šľachtenia. A hoci majú takéto odrody nesporné kvality, niektorí ich až nekriticky obdivujú. Iní ich naopak zaznávajú, považujú za prekonané a v súčasnom ovocinárstve nepotrebné. Variabilita starých a krajových odrôd ovocných drevín je veľmi vysoká a z veľkého množstva genotypov, o ktoré sa celosvetový genofond postupne obohacuje, sa len zanedbateľnému percentu dostalo ocenenia vo forme hospodárskeho využitia. Okrem produkcie ovocia však takéto stromy plnia aj množstvo ekologických funkcií. Prispievajú napríklad k ochrane pôdneho fondu, ovplyvňujú vodný režim, zlepšujú mikroklímu prostredia, sú atraktívnym biotopom pre iné organizmy, čím zvyšujú biodiverzitu a napomáhajú zveľaďovaniu životného prostredia viacerými spôsobmi.

Impozantné stromy starých odrôd sú vhodné aj na využitie v moderných agrolesníckych systémoch. Agrolesníctvo, ako relatívne nový pojem, zahŕňa také systémy hospodárenia na pôde, pri ktorých sa na jednej ploche zámerne a cielene kombinuje poľnohospodárska produkcia (rastlinná alebo živočíšna) s pestovaním drevín. Agrolesnícke systémy sú dnes v Európe významným inovačným trendom v sektore pôdohospodárstva. V porovnaní s klasickými poľnohospodárskymi systémami môžu zabezpečiť ekologickejšiu produkciu potravín, poskytnúť vyššie príjmy poľnohospodárom, dať prácu obyvateľom vidieckych oblastí a tak pomôcť riešiť negatívne dôsledky trvalého trendu vyľudňovania vidieka. Zároveň predstavujú významné adaptačné opatrenie na zmenu klímy a príspevok ku zvýšeniu biodiverzity a celkovej kvality krajiny.

Veda v CENTRE je určená pre širokú verejnosť a vstup na podujatie je voľný.


SkolskyServis.sk informovala Eva Vaškoví, Centrum vedecko-technických informácií SR

Téma TASR