Blíži sa termín súťaže Zahrajže nám píšťalôčka

PaedDr. Helena Rusnáková, 22. februára 2019 7:02

V Nových Zámkoch ukážu svoj talent tí najlepší zo Slovenska i zo zahraničia.

Nové Zámky 22. februára (SkolskyServis.sk) - Súťaž Zahrajže nám píšťalôčka má za sebou desať úspešných ročníkov. Za uvedené obdobie si na nej vyskúšalo svoje hudobné umenie mnoho detských talentov. V tomto období už prebiehajú intenzívne prípravy na 11. ročník súťaže, ktorá sa uskutoční 10. mája 2019 v novozámockom Dome kultúry.
Foto: Helena Rusnáková
Organizátormi podujatia sú aj v tomto roku Mesto Nové Zámky a Združenie pre vzdelávanie pre deti, mládeže a dospelých. Spoluorganizátormi súťaže sú: Základná umelecká škola Nové Zámky, Novovital Nové Zámky, Fond na podporu umenia.

Viac nám o súťaži povedal jeden z hlavných organizátorov podujatia, Ladislav Dráfi st. „ V tomto období prebieha aktívna príprava na súťaž. Tešíme sa na stretnutie sa talentovanými inerpretmi z celého Slovenska aj zo zahraničia, ktorí nám predvedú svoje majstrovstvo v hre na zobcové flauty. Teší nás, že v tomto ročníku okrem žiakov, študentov a umelcov dostávajú súťažný priestor pedagógovia a umelci, ktorí môžu nám zahrať na rôzne typy zobcových fláut.

Súťažiacich bude hodnotiť odborná porota zložená z pedagógov umeleckých škôl, z konzervatórií, vysokých škôl, ale aj umelcov z praxe. Do súťaže sa môžu prihlásiť všetky základné umelecké školy, cirkevné umelecké školy, súkromné umelecké školy, stredné umelecké školy, konzervatóriá, vysoké umelecké školy, kultúrne zariadenia, osvetové zariadenia a iné inštitúcie, pedagógovia a umelci zo Slovenska a zahraničia V jednej kategórii môžu súťažiť viacerí žiaci od toho istého pedagóga, len v tom prípade ak ide o výnimočné talenty, môže odporučiť najviac troch súťažiacich.“

Riadenie a štruktúra súťaže

súťaž má celoštátnu pôsobnosť s medzinárodnou účasťou,

prípravu a priebeh súťaže riadi odborná komisia, ktorú vymenúva Združenie VDAM,

riaditeľa súťaže vymenuje Združenie VDAM,

odborná komisia (porota) zodpovedá za priebeh súťaže a správne vyhodnotenie súťaže,

riaditeľ súťaže dohliada na odbornú porotu,

riaditeľ súťaže, v prípade nejasností pri vyhodnotení súťaže, má právo kontrolovať celú súťaž, prácu porotcov, má právo pri nesprávnosti vyhodnotenia súťaže meniť poradie súťaže, iba v takom prípade ak zúčastnení súťažiaci požiadajú o písomné vysvetlenie poradia súťaže,

riaditeľ súťaže má právo odvolať porotcu ak porušil etiku súťaže a priebeh súťaže,

riaditeľ súťaže má právo okamžite vymenovať porotcu v takom prípade ak sa nedostaví člen poroty na súťaž,

členstvo v komisii (porote) môže byť platené alebo čestné. Odborná komisia súťaže pracuje podľa stanov súťaže, ktoré schválilo Združenie VDAM.

Podmienky súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť každý žiak základnej umeleckej školy, cirkevnej umeleckej školy, súkromnej umeleckej školy, študent strednej umeleckej školy, konzervatória, vysokej umeleckej školy, kultúrneho zariadenia, osvetového zariadenia a inej inštitúcie, pedagógovia a umelci zo Slovenska a zahraničia, ktorý spĺňa podmienky vekového zaradenia do kategórií PŠ (5 - 6 rokov), A (7 - 8 rokov), B (9 - 10 rokov), C (11 – 12 rokov), D (13 – 14 rokov), E (15 – 16 rokov), F (17 – 18 rokov), G (19 a viac rokov), H – konzervatóriá a vysoké školy , Pg – pedagógovia, U – umelci.

komorná hra od dua najviac noneto,

súťažiaci musí spĺňať predpísaný súťažný program a časový limit trvania programu,

súťažné skladby sa interpretujú naraz,

súťažné skladby nesmú byť z rovnakého štýlového obdobia,

súťaž sa koná každý rok v mesiaci máj 2019 pod názvom : ZAHRAJŽE NÁM PÍŠŤALȎČKA

Finančné zabezpečenie súťaže Účastnícky poplatok na osobu ( sólový súťažiaci, korepetítor, pedagóg, pozorovateľ) je 20 €

účastnícky poplatok pre komorné zoskupenie je na osobu 20 € (upozorňujeme ak súťažiaci v komornej hre je zaradení aj v sólovej hre platí iba 10 €). V účastníckom poplatku sú zahrnuté výdaje na organizačné zabezpečenie súťaže, občerstvenie, obed pre súťažiacich, granty z rôznych fondov, sponzori.

Vyhodnotenie súťaže, práva a povinnosti súťažiacich Za vyhodnotenie súťažiacich zodpovedá odborná porota zostavená z pedagógov: ZUŠ, konzervatórií, VŠMU, Vysokých pedagogických škôl – Katedry hudby, zo Slovenskej republiky alebo zahraničia, odborná porota vyhodnotí súťažiacich v pásmach : zlaté, strieborné, bronzové a vyhlási najlepších interpretov kategórií a komornej hry, odborná porota vyhlási laureáta sólovej hry 2019 a laureáta komornej hry 2019

porota môže byť zostavená najmenej z dvoch členov,

súťaž je určená žiakom základných umeleckých škôl, súkromných umeleckých škôl, cirkevných umeleckých škôl, študentom stredných umeleckých škôl, konzervatórií, vysokých škôl, kultúrnych zariadení, osvetových zariadení a iných inštitúcií, ktoré sa zaoberajú výučbou hry na zobcové flauty, pre pedagógov a umelcov,

predpísaná kategorizácia musí byť dodržaná,

súťažiaci musí dodržať propozície súťaže,

súťažiaci má právo informovať sa o súťaži,

súťažiaci má právo písomne sa odvolať riaditeľovi súťaže, ak boli porušené propozície súťaže.

Bližšie informácie k súťaži poskytne Združenie pre vzdelávanie detí, mládeže ,Gy. Széchenyiho 8, 940 70 Nové Zámky
t.č. : 00421 911 865 114Téma TASR