Zahraničná stáž mladých zdravotníkov SZŠ-EK Nové Zámky v Londýne

Ing. Mariana Ferusová, 29. júna 2015 14:58

V rámci projektu Erasmus+ dostalo v apríli 15 žiakov tretieho ročníka SZŠ - EK v Nových Zámkoch, študijných odborov zdravotnícky asistent a masér možnosť absolvovať zahraničnú stáž vo Veľkej Británii.

Foto: SZŠ Nové ZámkyNové Zámky 29. júna (SkolskyServis.sk) - Všetci žiaci sa úvodom svojej stáže zúčastnili priamo v Londýne školenia bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, aby sa vyhlo prípadným rizikám zranení na určených pracoviskách. Cieľom pracovných zaradení žiakov bolo rozšíriť si a upevniť odborné kompetencie v oblastiach, ktoré priamo súvisia s ich študijným zameraním. Zároveň stáž dopomohla žiakom získať väčšiu dôveru pri komunikácii v anglickom jazyku.

Žiaci boli umiestnení na rôznych pracoviskách, kde pracovali ako súčasť pracovného tímu a boli pod dohľadom určeného supervízora, alebo mentora. Žiaci mali príležitosť oboznámiť sa s pracovnou disciplínou a pracovnými postupmi, novou kultúrou, mohli si precvičiť a nadobudnúť nové pracovné zručnosti pri každodennej starostlivosti o klientov v zdravotníckych zariadeniach. Vo všetkých zariadeniach boli určení manažéri, ktorí boli zodpovední za monitoring a dohľad nad žiakmi. Manažéri pripravovali žiakom denné úlohy, pričom monitorovali a hodnotili pokrok žiakov pri práci na pracovisku.

Stáž v Londýne v rámci projektu Erasmus+ motivovala žiakov učiť sa anglický jazyk, pričom si uvedomili dôležitosť a význam jazykových zručností v kontexte pracovného zaradenia. Vo svojom voľnom čase pripravili doprevádzajúci učitelia žiakom bohatý kultúrny program, v rámci ktorého mohli žiaci navštíviť množstvo známych, zaujímavých a významných kultúrnych pamiatok v Londýne.

Foto: SZŠ Nové Zámky


Zahraničná stáž v Londýne skončila pre žiakov získaním zahraničného certifikátu od nášho projektového partnera ako nástroja pre uznanie dosiahnutých jazykových a odborných zručností. Žiaci poskytli priebežnú a záverečnú spätnú väzbu formou dotazníkov, pracovných listov a osobných konzultácii, kde vyjadrili svoje zážitky a skúsenosti zo všetkých oblastí svojej stáže - pobyt v hostiteľských rodinách, pracovné zaradenia, komunikácia v anglickom jazyku, pracovné skúsenosti počas pracovného dňa a kultúrny-voľnočasový program. Po vyhodnotení všetkých informácii je zrejmé, že je potrebné neustále prehlbovať a zdokonaľovať jazykové a odborné zručnosti stážistov, pretože praktická stránka používania cudzieho jazyka vedie žiakov ku sebadôvere a zvýšeniu schopnosti konkurencie na pracovnom trhu.

Na záver môžeme konštatovať, že realizovaný projekt významne prispel k budovaniu povedomia v rozdieloch pracovných štýlov rôznych európskych krajín. Snahu a odhodlanie našich žiakov slávnostne odmeníme udelením Europass certifikátu na záver školského roka.

PaedDr. Jozef Filo

Téma TASR