Z najnovšieho podujatia LK Generácie

PaedDr.Helena Rusnáková, 28. januára 2019 7:20

Literárny Klub Generácie, pôsobiaci pri Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, pripravil opäť zaujímavé podujatie - besedu so spisovateľom Sándorom Strbom.

Nové Zámky 28. januára (SkolskyServis.sk) - Prvé tohtoročné podujatie Literárneho klubu Generácie, pôsobiaceho pri Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch ,bolo stretnutie so spisovateľom, miestnym historikom a pedagógom Sándorom Strbom, autorom 16 kníh o jeho najnovšej knihe Nové Zámky (Od zbúrania hradu  po koniec II. svetovej vojny 1724 – 1945) Kniha zachytáva vyše dvesto rokov od zbúrania hradu po skončenie II. svetovej vojny. Venuje sa kultúrnemu, hospodárskemu a športovému životu v meste. Okrem historických faktov prezentuje udalosti z pohľadu bežného človeka: oslovuje očitých svedkov, pamätníkov.

Foto: Helena Rusnáková


Dielo voľne nadväzuje na titul Nové Zámky I. (Od prvých stôp osídlenia do zbúrania hradu) z roku 2015, autor približuje významné historické medzníky v živote nášho mesta. Na vyše tristo stranách mapuje nielen dobové spoločensko-politické udalosti z rokov 1724 – 1945, ale pútavým spôsobom predstavuje aj zmeny vo sfére hospodárstva, dopravy, verejnej správy, školstva, zdravotníctva, kultúry či športu. Osobitnú pozornosť venuje – aj v podobe autentických výpovedí pamätníkov – 2. svetovej vojne, ktorá zanechala mimoriadne tragickú stopu v živote Novozámčanov a výrazným spôsobom zmenila „tvár" mesta.

Foto: Helena Rusnáková


Kniha obsahuje 17 kapitol, medzi nimi také citlivé historické témy, ako i udalosti roku 1919, Trianon, 1938.
„Bádanie pre mňa nie je samoúčelná aktivita, ale istý druh poslania. Netajím sa svojím cieľom odkrývať historické hodnoty rodného mesta, aby jeho bohatá a pestrá minulosť neupadla do zabudnutia. Po dvadsaťpäťročnej neúnavnej bádateľskej a zberateľskej práci a po dvanástich monografiách na konte som mal pocit, že nastal správny čas na vytvorenie komplexného, sumarizujúceho diela. Výsledkom tohto rozhodnutia je publikácia Nové Zámky (Od prvých stôp osídlenia do zbúrania hradu) (2014), ktorá predstavuje prvých päťsto rokov existencie mesta, pričom sa snaží uchopiť a čo najautentickejšie sprostredkovať atmosféru a myšlienkové prúdy dávnych čias.

Pozitívny ohlas na knihu ma podnietil napísať jej druhú časť zachytávajúcu dejiny mesta od zbúrania pevnosti (1724) po koniec II. svetovej vojny (1945).“
hovorí autor knihy.

Na beseda bola prítomná aj vysokoškolská pedagogička a prekladateľka Jitka Rožňová, ktorá už dlhé roky spolupracuje so Sándorom Strbom na prekladoch jeho diel z maďarčiny do slovenského jazyka.
V prvej časti stretnutia pani Jarmila Valicová, moderátorka podujatia, dala spisovateľovi a prekladateľke otázky súvisiace s prípravou diela, ktoré – tak ako predošlé knihy – vzbudilo v Nových Zámkoch i okolí veľmi priaznivý ohlas . Pán Strba prezradil svojim čitateľom, že máv pláne pripraviť i tretiu časť knihyo dejinách Nových Zámkov, ktorá priblíži spisovateľovi obdobie od 2. svetovej vojny po súčasnosť. Pani Rožňová prezradila, že dielo prekladala s veľkým záujmom a prínosom bolo , že sa veľa dozvedela o meste, v ktorom i ona žije.

V druhej časti podujatia sa dostali k slovu čitatelia. Tí kladne hodnotili dielo a ich otázky sa týkali najmä udalostí druhej svetovej vojny, obdobia, na ktoré i pamätalo aj niekoľko účastníkov besedy. Beseda sa skončila autogramiádou.

Text a foto: Helena RusnákováPaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR