Víťazmi celoštátnej súťaže SOČ sú žiaci zo SPŠ-stavebnej v Žilinej

Alena Okániková, 8. mája 2019 10:17

Nie je väčším ocenením za dlhé hodiny strávené za počítačom, ako stáť na najvyšších stupňoch víťazov a preberať diplomy.

Žilina 8. mája (SkolskyServis.sk) - Ten pocit zažila trojica žiakov a jedna žiačka zo SPŠ - stavebnej v Žiline. Stredoškolská odborná činnosť je jednou zo zaujímavých podporných aktivít, ktorá výrazne prispieva ku kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu na stredných školách. Aktivizuje vyhľadávanie nadaných a talentovaných žiakov, podporuje ich kreativitu a súťaživosť. SOČ-ka rozvíja odborno-teoretické vedomosti a odborno-praktické zručnosti žiakov, podporuje zážitkové tvorivé myslenie, vedie žiakov k samostatnému a aktívnemu riešeniu úloh.

Foto: TASR


Motiváciou žiakov stredných odborných škôl je, že predvedenie a obhajoba úspešnej odbornej práce , ktorá sa umiestnila na 1.až 3. mieste v krajskom kole SOČ , alebo na 1. až 5 . mieste v celoštátnom kole SOČ, je uznaná ako forma výkonu praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. Žiaci získavajú na súťaži množstvo nových poznatkov, porovnávajú si vedomostí s vrstovníkmi iných škôl z celého Slovenska, získavajú nové skúsenosti tvorivou zážitkovou formou s využívaním moderných informačných nástrojov k prezentácii práce.

Do 41. ročníka SOČ sa ako každý rok, zapojili aj žiaci našej školy. Vypracovali práce v odbore 09. Strojárstvo, hutníctvo, doprava; 10. Stavebníctvo, geodézia, kartografia; a 14. Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie.

Foto: TASR


Školské kolo sa uskutočnilo 03. marca 2019 v aule SPŠ- stavebnej v Žiline. Pri prezentácií prác sa zúčastnili aj vybraní žiaci z nižších ročníkov, aby nabrali inšpiráciu. Celkovo bolo v školskom kole 11. prác, z ktorých do okresného kola postúpilo 6. prác.

Okresné kolo sa konalo dňa 19. marca 2019 na Gymnáziu Hlinská v Žiline. Na pôde gymnázia sa stretlo 52 žiakov zo 14 stredných škôl z okresu Žilina, aby v príjemnej pracovnej a tvorivej atmosfére predstavili a obhájili 41 súťažných prác v 15 odboroch pred odbornými hodnotiacimi komisiami. Svojou prítomnosťou na súťaži nás tento rok poctila aj regionálna televízia „RAJ“.

Dňa 3. apríla 2019 sa na SPŠ IT v Kysuckom Novom Meste konalo krajské kolo SOČ. Naša škola mala tento rok na krajskej prehliadke početné zastúpenie. Reprezentovalo nás 10 žiakov s 5 súťažnými prácami.
Do celoslovenského kola postúpili vždy dve najlepšie práce z každého odboru. Tento rok sme mali 2 práce v odbore 10. Stavebníctvo, geodézia, kartografia, čo sa doteraz našej škole nepodarilo.

Košice privítali účastníkov celoslovenského kola SOČ na pôde Strednej odbornej školy automobilovej v dňoch 24. – 26. apríla 2019.

Najväčší úspech, 1. miesto na celoslovenskom kole SOČ, dosiahli Mário Fraštík, Ladislav Tamáši a Filip Šuvara s prácou „Modernizácia základnej školy Slovenských partizánov v Považskej Bystrici“ z triedy IV.D. Konzultantmi tak rozsiahlej práce boli Ing. Eva Kucharová, Ing. Marcel Zsóka, PhD., Ing. Jozef Bullo, Ing. Beáta Nemčeková, Ing. Jana Mikulová, spolu s koordinátorom SOČ, Ing. Viliamom Wesserlem.

Za úspešnou trojicou nezaháľala ani ich spolužiačka Daniela Majáková, ktorá s prácou „Materská škola KASH“ obsadila krásne 3. miesto na celoslovenskom kole SOČ. Konzultantkou jej práce bola Ing. Eva Kucharová.

Riaditeľ školy Ing. J. Ďuriník zagratuloval víťazom Foto: TASR


Naši úspešní „sočkári“ boli prijatí aj pánom riaditeľom školy, Ing. Jozefom Ďuriníkom, ktorý im zablahoželal k úspechu a poďakoval im za vzornú reprezentáciu školy.

Ocenení žiaci u pána riaditeľa Foto: TASR


Ing. Viliam Wesserle, koordinátor SOČ na SPŠS v Žiline


Téma TASR