V exempláry? Či v exemplári? Alebo v exempláre?

Mária Škultétyová, 11. októbra 2017 6:45

Sériu článkov o podstatných menách mužského rodu neživotných zakončených na -r, -l uzavrieme skloňovaním podľa vzoru stroj.

Ťaháky zo slovenčiny Foto: TASR


Bánovce nad Bebravou 11. októbra (SkolskyServis.sk) - Aj v slove exemplár a jemu podobných robíme chyby, keď v lokáli singuláru použijeme príponu -e a v nominatíve a akuzatíve plurálu príponu -y tak, ako je to pri vzore dub. V úradnom tlačive som dokonca čítala, že každý z účastníkov obdrží po jednom exempláry zmluvy . A my dobre vieme, že v lokáli singuláru žiadne podstatné meno nemá príponu -y, a vieme aj to, že miesto nespisovného obdrží úradníčka mala napísať dostane.

Ale venujme sa podstatnému menu exemplár.

Je zakončené na -ár a prevažná väčšina slov s týmto zakončením sa skloňuje ako stroj. Preto lokál singuláru má tvar v (jednom) exemplári a v nominatíve a akuzatíve plurálu máme (dva) exempláre. Výraz exempláry v spisovnom jazyku nepoznáme.

Vzor stroj

Morfológia slovenského jazyka hovorí, že cudzie slová zakončené na -el, -ér s pohyblivými samohláskami majú pravidelne v L. sg. príponu -i, v N. a A. pl. príponu e podľa vzoru stroj; napr. artikel — v artikli — artikle, bicykel — na bicykli — bicykle, binokel, debakel, fascikel, fenikel, kábel, monokel, motocykel, nikel, šmirgel, triangel, vehikel; alabaster, amfiteáter, ampérmeter, bager, barometer, bunker, céder, centiliter, cinóber, cviker, cylinder, december, dekameter, didakter, Dneper, Dnester, fiaker, filter, Jáger(mesto), káder, kalander, kaliber, kandeláber, kataster, kilometer, kváder, láger, lajster, liter, luster, manéver, meander, meter, november, oker, október, oleander, orchester, parameter, páternoster, púder, pulóver, raster, register, sekvester, semester, september, sveter, šláger, tender, tetraéder, titer, triéder, ulster, voltmeter, žáner.

Takto sa skloňujú aj cudzie slovo timbre, slovo cól (aj podľa dub), zo slov zakončených na -or s pohyblivou samohláskou o slová gáfor, hámor, kôpor, kufor, Pôtor, šiator.

Rovnako sa skloňuje aj prevažná väčšina slov zakončených na -ár (okrem nesvár, nešvár, pár, suchopár, svár), slová zakončené na -iar, -ier. Pri slovách na -ár ide najmä o prevzaté slová. Sú to napr.: adresár, antifonár, ár, batár, bazár, breviár, budoár, bulvár, cicvár, cirkulár, denár, dinár, diplomatár, dispenzár, dolár, erár, evanjeliár, exemplár, február, formulár, glosár, handžár, hangár, hektár, herbár, honorár, chotár, interkalár, inventár, január, kalamár, kalendár, kantár, kaviár, komentár, konár, kontoár, kuloár, lekvár, lineár, linonár, lopár, nektár, okulár, oltár, pipasár, planetár (neživotné), pohár, pouvoir, preliminár, presbytár, proseminár, refektár, relikviár, repertoár, rezervoár, seminár, singulár, šlabikár, talár, trokár, trotoár, urbár, vokabulár, žaltár, žalár, skicár, snár, suchár, sumár, vejár, obedár, gunár, homár, jaguár, kalmár, komár, somár (zvieracie len v pluráli, v jednotnom čísle podľa vzoru chlap), grajciar, kočiar, končiar, košiar, mažiar, močiar, požiar, stožiar, škapuliar, toliar, Žiar, Ždiar; ďumbier, Ďumbier, golier, halier, kosier, manier, mincier, monastier, papier, pľuzgier, pranier, Predmier, pancier, špalier, tanier, zmier.

Súvisiace články:
V emaili? Či v emaily? Alebo v emaile?
Kedy píšeme tunely, kedy tuneli
Kedy píšeme medaily a kedy medaile
Rola nie je roľa

Téma TASR