Svetový deň vody v SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou

Mgr. Mária Gavenčiaková, 18. apríla 2018 12:09

Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou si pripomenula Svetový deň vody.

Svetový deň vody v SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou Foto: SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou


Krásno nad Kysucou 18. apríla (SkolskyServis.sk) - V súčasnosti sú vodné zdroje vystavené zvyšujúcim sa požiadavkám na spotrebu vody. Tento deň je kľúčovým pre zameriavanie pozornosti na: určenie problémov týkajúcich sa zásobovania pitnou vodou, zvýšenie povedomia verejnosti o dôležitosti zachovania a ochrany zdrojov vody a pitnej vody, zvýšenie účasti a spolupráce vlád, medzinárodných agentúr, mimovládnych organizácií a súkromného sektoru na organizácií osláv Medzinárodného dňa vody.

Svetový deň vody sme si v našej škole pripomenuli rôznymi akciami.

Žiaci z I.B, II.B, III.B a IV. O triedy odboru technológia ochrany a tvorby životného prostredia si sami priniesli vodu z obce svojho bydliska. V laboratóriu analyzovali kvalitu vody po stránke základných fyzikálno-chemických ukazovateľov (dusičnany, dusitany, amónne ióny, fosforečnany, chloridy) orientačnou metódou prostredníctvom kompaktného laboratória na analýzu vody od firmy Aquamerck a rozbor senzorických vlastností vody (vzhľad – zákal a čuch). Sprievodným aktivitám sme venovali i výstavné nástenky, filmy o vode.

Už jedenásty rok máme v našej škole otvorený študijný odbor technológia ochrany a tvorby životného prostredia.

Určená je pre chlapcov i dievčatá. Absolventi sa môžu zamestnať v odvetviach životného prostredia, kontrolných laboratóriách, v štátnej správe v odboroch životného prostredia, v chemických podnikoch. Budú pripravení samostatne riešiť problémy spojené s ochranou a tvorbou životného prostredia, schopní orientovať sa v oblasti environmentalistiky, technológií, úpravy a čistenia vôd, vzduchu, pôdy a zužitkovania a zneškodňovania odpadov. Absolventi štvorročného študijného odboru získajú úplné stredné odborné vzdelanie a môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole. V našej škole privítame záujemcov so zmyslom pre ochranu životného prostredia v teoretickom a praktickom vyučovaní.

Človek sa s vodou stretáva od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života. Považujeme ju za samozrejmosť a spravidla jej nevenujeme veľkú pozornosť. Bez pochýb je najdôležitejšou zlúčeninou na zemskom povrchu. Pokrýva 70% planéty a dáva jej nádhernú modrú farbu, pre človeka je základnou zložkou života, a preto ju chráňme, šetrime a neplytvajme ňou!

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková

Téma TASR