Svätoplukovo kráľovstvo ožilo

PaedDr.Helena Rusnáková, 11. júna 2018 9:32

Kde? Na Základnej škole s materskou školou Kráľa Svätopluka v Šintave. Kedy? 8. júna 2018.

Šintava 11. júna (SkolskyServis.sk) - V tento deň sa konalo vyhodnotenie 9. ročníka celoslovenskej literárnej, výtvarnej i elektronickej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva. Z roka na rok je väčší počet súťažiacich a i tento rok bol bohatší o počet prác. A z roka na rok škola víta i väčší počet návštevníkov.

Riaditeľ školy, PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., spolu so starostom obce, Miroslavom Holičkom, v úvode slávnosti spojenej s odovzdávaním ocenení privítali 190 návštevníkov, zvlášť riaditeľa ŠPÚ prof. PhDr. Ľudovíta Hajdúka, PhD., vedúcu odboru školstva Okresného úradu v Trnave PaedDr. Martu Gubrickú predsedu dozorného výboru MS JUDr. Štefana Martinkoviča, vedúceho Katedry SJL FF UKF v Nitre predsedu komisie, ktorá súťaž vyhodnocovala  prof. PaedDr. Ľubomíra Kralčáka PhD.

9. ročník celoslovenskej literárnej, výtvarnej i elektronickej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva sa 8. júna konal na Základnej škole s materskou školou Kráľa Svätopluka v Šintave 8. júna 2018. Foto: Helena Rusnáková


„Súťaž povzbudzuje k budovaniu národnej hrdosti, vlastenectva, je príspevkom k sebareflexii našej národnej identity, orientuje pozornosť na aktuálne témy v našej spoločnosti a významné historické medzníky. Súťaž je registrovaná na MŠVVaŠ SR a od 4. ročníka je vyhlasovateľom Matica slovenská a od roku 2015 je pod trvalou záštitou predsedu NR SR.

Dnes máme 9.ročník súťaže, v podstate 10.ročník pretože sme začínali nesmelo 0 ročníkom na chodbe školy. A dnes má táto súťaž tento rozmer. Veď sa zapojilo do tohto ročníka spolu 784 prác, z toho 590 vo výtvarnej časti, 162 v literárnej časti a 32 v elektronickej časti. Zapojili sa všetky kraje na Slovensku. A dnes v tejto telocvični vítame 190 návštevníkov. To sme museli v predchádzajúce dni riešiť, aby sme sa tu všetci pomestili, aby sme na nič nezabudli, aby to boli skutočne nezabudnuteľné chvíle.

Ďakujem všetkým zamestnancom a žiakom školy, ktorí priložili ruku k dielu, aby tento deň pre vás všetkých pripravili.

V roku 2008, pri 50. výročí nám bol udelený čestný názov našej školy. Prepožičanie čestného názvu nás zaväzuje pestovať tradície spájajúce sa s menom tejto osobnosti. A o to sa snažíme aj týmto Dňom školy, kedy si naši priatelia pripravili tvorivé aktivity či prednášky po triedach. Od rána všetci v našej škole žijeme aktívne touto témou.“ povedal vo svojom príhovore Martin Bodis, riaditeľ školy.

Príjemnú atmosféru podujatia spestrilo kultúrne vystúpenie detí materskej i základnej školy. V tomto roku sa podujatia zúčastnili i stredoškoláci – žiaci Obchodnej akadémie v Šuranoch, ktorí na túto príležitosť nacvičili divadielko Svätoplukova nevesta, ktorého scenár pripravili učiteľky OA Šurany, PaedDr. Helena Rusnáková a Mgr. Erika Juríková.

O príjemnú náladu sa postarali aj členovia speváckeho zboru Rozmarín, pôsobiaceho pri MO MS v Šintave.

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR