Start-up a školy

TASR, 30. júna 2013 11:01

Alebo o študijnej návšteve vo Švajčiarsku zameranej na podporu rozvoja startu-upov.

Košice 30. júna (SkolskyServis.sk) -

Čo to vlastne start-up je?Encyklopédia Wikipédia označuje týmto pojmom začínajúcu spoločnosť, novo vytváranú. V období posledných rokov sa spája tento pojem najmä s rýchlo rastúcimi spoločnosťami v oblasti high-tech technológií. Zakladateľmi týchto spoločností sú najmä mladí ľudia, študenti. A o niektorých otázkach možnosti podpory rozvoja týchto mladých start-upov je nasledujúci príspevok.

Začiatkom júna 2013 som absolvoval spolu ďalšími účastníkmi zo 14 krajín Európy päťdňovú študijnú návštevu „Promoting entrepreneurship and start-ups in Switzerland“ v Zürichu a Berne v rámci grantu Prierezového programu v rámci Programu celoživotného vzdelávania v úzkej spolupráci s Národnou agentúrou Programu celoživotného vzdelávania a CEDEFOP - Európskym centrum pre rozvoj odborného vzdelávania.

Akciu v Švajčiarsku realizovala ch Foundation for federal co-operation. ch Nadácia pre federálnu spoluprácu (ch Foundation) sídli v Solothurn pri Berne, pôsobí od roku 1967. Nadácia sponzoruje všetkých 26 švajčiarskych kantónov, z ktorých každý je zastúpený v jej správnej rade jedným členom príslušnej kantonálnej vlády. Nadácia podporuje budovanie mostov medzi rôznymi švajčiarským jazykovými komunitami, zachovanie ich jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, a koncept federalizmu. ch Foundation pôsobí aj v oblasti národných a medzinárodných výmenných programov od roku 1976. Neustále rozširuje oblasť svojho pôsobenia. Od roku 2011 začala činnosti v oblasti spolupráce s EÚ v programoch "Program celoživotného vzdelávania" a "Mládež v akcii" a bola vytvorená poradenská činnosť "GO" platformy. Táto platforma ponúka komplexné výmeny a programy mobility, a to na národnej úrovni, v Európe aj mimo nej.

V prvom dni študijnej návštevy sa vystriedalo 14 národných prezentácii venovaných politikám a cieľom v oblasti podpory podnikania a podpory start-up v krajine účastníka, výzvy ktorým čelí rozvoj podnikania, prezentácie príkladov dobrej praxe – projekty, aktivity, iniciatívy v oblasti podpory podnikania a podpory start-up v krajine účastníka.

V ďalších dňoch sme navštívili:- ETH v Zürichu, Švajčiarsky federálny technický inštitút
Dr. Peter Seitz, v ie Lab prednáška o riadení start-up na pôde ETH Zürich, organizácia činností v ieLab, práca s talentmi – mladými podnikateľmi a prezentácie 3 high-tech start-up firiem pôsobiacich v ieLab ETH Zürich

- Technopark v Zurichu, trakt Zeppelin
Jean-Pierre Vuilleumier, deViger foundation, prednáška o podpore financovania start-up v Švajčiarsku, o postupoch hľadania silných partnerov pre podnikanie - investorov
Roman Gaus, prezentácia start-up a plánov rozvoja svojej high-tech firmy Urban Farmers,
Moritz Meenan, zakladateľ firmy ElectricFeel, prezentácia ako vznikol jeden nápad high-tech a jeho start-up

- The Hub Zurich, stredisko pre kanecelárie start-up a rozvoj startup,
Niels Rot, prezentácia celosvetovej Asociácie Hub-ov, spôsoby práce, vytváranie sietí start-up HUB vo svete, nasledne prezentácia činnosti a plánov rozvoja The Hub

- KTI Bern ( Komisia pre technológie a inovácie – agentúra ) v Berne
Walter Steinlin, prednáška o podpore start-upov v Švajčiarsku zo strany KTI Bern, nasledne diskusia o novych inovaciach

- restaurant Wartsaal v Berne
Tobias Rodrer, spoluzakladateľ , prednáška o svojom vlastnom start-up, ako rozbiehal svoje podnikanie

- firma Weekend4wo v Berne
Marc Born, Sebastian Thomann zakladatelia a spoločníci firmy Weekend4wo, prezentacia start-up firmy a plány rozvoja

- Mike Schwede, prezentácia vlastného start-up, plány rozvoja svojho podnikania


A k akým záverom dospeli účastníci študijnej návštevy na svojich pracovných stretnutiach? Výzvy a ich navrhované riešenia:- výzvy: podpora zmeny myslenia mladých ľudí smerom k zakladaniu vlastného podnikania,
viac riskovať a prekonávať strach z neúspechu podnikania, najmä v nových členských krajinách

- riešenia: dať mladým ľuďom príležitosť rozvíjať podnikateľské zručnosti v bezpečnom prostredí škôl
a inkubátorov pod dohľadom veľmi zručných mentorov a koučov s potrebným finančným príspevkom, napr.
slovenský národný program Komprax, pracuje s neformálnymi metódami pre maladých ľudí vo veku 15+,
popri rozvoji základných podnikateľských zručností povzbudzuje a motivuje mladých ľudí k budúcim start-up,
podobné programy pre stredoškolákov a vysokoškolákov ponúkajú napr. aj organizácie Young Enterprise
a Junior Achievement v rôznych krajinách Európy, ETH vo Švajčiarsku
- poskytnutie pozitívnych príkladov podnikateľov v priebehu vzdelávania, napr. v programe Aplikovaná
ekonómia na Slovensku podnikatelia pôsobia ako konzultanti študentskych tréningových podnikateľských firiem, v Taliansku vláda iniciovala program Restart Italia – osvetové aktivity o význame podnikania v rámci vzdelávacieho systému a podpora start-up v médiach, vo Veľkej Británii je rozprávanie o hodnotení podnikateľov súčasťou učebných osnov, mnoho britskych univerzít regrutovalo podnikateľov, tí môžu pôsobiť ako pozitívne vzory pre študentov, podporujú ich pre podnikanie ako ich budúcu kariéru

- výzvy: rozsiahla byrokracia s ktorou musia zápasiť nové start-up, komplikované daňové
systémy a predpisy odrádzajú mnohých mladých ľudí od start-up,
- riešenia: napr., v Lotyšsku boli vyvinuté jednoduché daňové režimy a systémy pre rýchlu registráciu
spoločností s cieľom uľahčiť úroveň byrokracie, v Írsku bola navrhnutá nová daňová štruktúra pre začínajúce
start-up v rozpočte na rok 2013, vo Francúzsku bol zavedený jednoduchý systém automatickej registrácie
živnostníkov, na Slovensku vytvorenie jednotnych kontaktnych miest pre registráciu živnostníkov
- výzvy: potreba menej sa spoliehať na dotácie a financovanie z EÚ, zakladania nových start-
up ov, potreba väčšej samostatnosti aj mladých start-up na alternatívne zdroje financovania
ekonomicky udržateľné,
- riešenia: start-up programy musia podporovať podniky byť sebestačné napr. vo Švajčiarsku, CTI vedie
program pre Hi-tech start-up, vyžaduje od start-up-ov, aby zodpovedali za vládne prostriedky, ktoré
dostalii fondu, tým sa stáva start-up viac sebestačný s vyšším potenciálom stať sa sebestačným aj
v budúcnosti

- výzvy: vysoká miera zlyhania pre začínajúce podniky po prvom roku
- riešenia: poskytovať priebežnú podporu start-up, najmä mladým talentovaným start-up nielen v počiatočnej fáze, napr. KTI v Švajčiarsku vedie program pre Hi-tech start-up a poskytuje trvalú podporu a poradenstvo pre dva až tri roky, uvedené ceny za prežitie týchto start-upov sú vysoké, mentoring a koučing mladých start-upov dlhšiu dobu je kľúčovým faktorom, ktorý prispieva k úspechu firmy

- výzvy: zapojenie študentov a pedagogických pracovníkov v činnosti podniku vo vzdelávaní na školách a na univerzitách
- riešenia: poskytnutie stimulov pre zamestnancov a študentov zapojiť sa do vzdelávacích aktivít podniku, napr. v Severnom Írsku Nortern Regional College vyvinula certifikát v podnikaní, ktorý uznáva účasť svojich študentov v podnikateľskej činnosti, poskytuje študentom ďalší stimul k účasti na vzdelávacích aktivítách
podniku, v Portugalsku obec Sao Joao da Madeira vyvinula voľný zdroj a vzdelávací balíček pre učiteľov pre použitie pri výučbe podnikateľských zručnosti a podnikania vo svojich triedach

- výzvy: nedostatok pracovníkov s potrebnými zručnosťami vedenia firmy v rámci nových start-upov,
- riešenia: poskytnutie prístupu k zdrojom odborných znalostí a skúseností aj prostredníctvom business
poradcov, napr. v Švajčiarsku je veľmi rozšírené vyuužívanie inštruktorov pre business a trénerov pre business, úloha business mentorov je zásadná pre rozvíjanie podnikateľských nápadov najmä mladých start-upov, tíito mentori často pomohli zaplniť nedostatok zručností mladých start-uopov a priniesli so sebou toľko potrebné odborné znalosti a skúsenosti

- výzvy: ťažký prístup k úverom a financovaniu pre start-upy, tradičné zdroje financovania (napr. bankové úvery) sú už menej k dispozícii
- riešenia: napr. v Anglicku vytvorili vládny program balíčkov pôžičiek pre mladých podnikateľov v spolupráci so Start-up úverovou spoločnosťou, program poskytuje mladým ľuďom vo veku od 18 do 30 s prístupom k malému úveru (v priemere 2500 libier) spolu s bezplatným mentoringom, v Anglicku predpokladajú , že čoskoro rozšíria túto podporu až ľudí všetkých vekových kategórií, na Slovensku je tiež realizovaný mikropôžičkový a mikroúverový program pre start-up ktorého súčasťou je dvojročný mentoring a koučing
prostredníctvom Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania, cez regionálne a poradenské centrá,úradov práce, BIC

- výzvy: geografické a jazykové bariéry, ktoré obmedzujú prístup na nové trhy
- riešenia: zabezpečiť výučbu jazykov od útleho veku v hlavných jazykoch, v mnohých krajinách účastníkov študijnej návštevy sa v súčasnosti vyvíjajú programy pre deti zo základných škôl v čínštine, ktorá bola označená ako kľúčový jazyk potrebný pre podnikanie v 21. storočí v globálnej ekonomike

A čo by sme mohli uplatniť a rozvinúť v transfére poznatkov z tejto študijnej cesty na Slovensku?- výrazná potreba centrálnej osvety a posunu názorov verejnej mienky o význame podnikania, najmä malého a stredného, rozsiahla podpora start-up v médiach, ako napr. v Taliansku vláda iniciovala program Restart Italia, potrebná je výrazna osveta spotreby slovenských výrobkov, vyvinúť maximálne úsilie aby slovenské firmy neboli prenášané do zahraničia, ale zostali tvoriť HDP na Slovensku, jasným príkladom môže byť aj Švajčiarsko,
- hľadať alternatívne finančné zdroje, investorov najmä zo Slovenska, podporovať podnikateľských anielov, okrem národného finančného fondu pre slovenské start-upy, ako napr. vo Veľkej Británii, maximálne podporovať finančne úspešné slovenské firmy aby tvorili pôžičky pre mladé start-up, inak najmä mladí start-up ľahšie nachádzajú finančné zdroje a silných partnerov v zahraničí a tam aj potom presúvajú svoje firmy, úzko to súvisí s celkovou kultúrou podnikania,
- dôležité je venovať oveľa väčšiu pozornosť podnikateľskému vzdelávaniu v rámci vzdelávacieho systému už od útleho veku, všetci mladí ľudia by mali dostať príležitosť precvičiť a rozvíjať ich podnikateľské zručnosti a mať prístup k podnikateľom, ktorí môžu pôsobiť ako pozitívne vzory pre ich budúce profesijné ciele a inšpirovať ich k spusteniu start-up, od mája 2013 Slovensko spustilo pilot medzinárodného projektu „Entrepreneurial School Project“ pre primárne a sekundárne vzdelávanie, projekt má vyškoliť v priebehu 3 rokov viac ako 4 000 učiteľov z 18 krajín Európy, do iniciatívy je zapojených 11 partnerov z 8 krajín Európy, ktorí budú spolupracovať na vytvorení Virtuálnej príručky podnikateľského vzdelávania, príručka bude obsahovať 75-100 podnikateľských nástrojov a metód usporiadaných do 35 programov určených pre učiteľov základných a stredných škôl, cieľom projektu je učiteľom zjednodušiť podnikateľské vzdelávanie v ľubovoľnej tematickej oblasti a pre ktorúkoľvek vekovú skupinu, školy získajú prístup k hodnotiacim nástrojom a kvalitatívnym rámcom, ktoré učiteľom pomôžu pri nastavovaní svojich individuálnych cieľov, vytvorených je 8 národných cieľových skupín (Nórsko, Dánsko, Poľsko, Veľká Británia, Fínsko, Slovensko, Portugalsko, Taliansko), členmi národných „Focus Groups“ sú predstavitelia rôznych významných inštitúcií a spoločností z oblasti vzdelávania, podnikania, vládnych či mimovládnych organizácií, každá jednotlivá národná pracovná skupina zapojila do pilotu projektu 10 škôl, ktoré majú skúsenosti z podnikateľského vzdelávania, projekt realizuje University of Warwick z Anglicka a Junior Achievement-Young Enterprise Europe,
- potrebné vytvoriť jednotné konzultačné miesta pre začinajúcich podnikateľov, najmä mladých start-up, aby sa „nestrácali“ v často sa meniacich legislatívnych zmenách,
- maximálne zjednodušiť byrokratické a daňové prostredie, napr. vo Francúzsku automatická registrácia živnostníkov, v Írsku je realizovaná úprava daňovej štruktúry pre start-up v rozpočte,
- maximálne podporovať iniciatívy regionálnych úrovní pre podporu startup, napr. Nortern Regional College v Severnom Írsku vyvinula kreditný program, v Portugalsku obec Sao Joao da Madeira vyvinula voľný zdroj a vzdelávací balíček pre učiteľov pre použitie pri výučbe podnikateľských zručnosti a podnikania, napr. neformálne iniciatívy: medzinárodná Asociácia HUB, ktorej členom je aj HUB Zürich, na Slovensku StartupCamp – neformálna start-up scéna, mítingy najmä univerzitných študentov aj podnikajúcich start-up, zdieľanie názorov a skúseností z vlastných start-upov a medzinárodných, národných a regionálnych aktivít zameraných na podporu slovenskej start-up scény,
- brániť vysokému zlyhaniu – prežitiu start-upov do jedného roka, maximálne podporovať úspešných podnikateľov – ako mentorov a koučov mladým start-upom do minimálne 2 - 3 rokov, je to aj záležitosť celkovej podnikateľskej kultúry, v Švajčiarsku je to veľmi rozšírené a skvelým príkladom je aj vládny program Restart Italia, pri prienikoch mladých start-up na nové trhy je kľúčové aj ovládanie hlavných globálnych jazykov

Za obsah zodpovedá výlučne autor a Európska komisia ani národná agentúra nenesú zodpovednosť za použitie týchto informácií.

Ing. Miroslav Jac, Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice

Téma TASR