Pozvánka na Deň otvorených dverí v Škole dizajnu v Bratislave

Školský servis, 12. novembra 2018 10:24

Škola v tomto roku oslavuje 20 rokov pôsobenia.

Foto:


Bratislava 12. novembra (SkolskyServis.sk) - Realizácia ambiciózneho projektu vytvorenia Súkromnej strednej umeleckej školy dizajnu bola náročná. V oblasti nášho školského systému bola v deväťdesiatych rokoch 20. storočia privátna forma vzdelávania novým prvkom, ktorý nebol vždy vnímaný pozitívne. Od začiatku sme si však kládli odvážne ciele. Prvým krokom k naplneniu našich vízií bolo vytvorenie nových študijných odborov s obsahom, ktorý by reflektoval prudký technicko-technologický rozvoj v oblasti dizajnu a multimédií. S tým súviselo navrhnutie a vypracovanie novej koncepcie výučby, definovanie systému pomaturitného odborného štúdia a schválenie osnov odborného vzdelávania. Hlavným odborným garantom vypracovania obsahu študijných odborov štvorročného štúdia ukončeného maturitou bol Bohumil Bača, akad. mal. Garantmi trojročného vyššieho odborného štúdia boli Mgr. art. Dalibor Bača, Mgr. art. Peter Fašanok a Mgr. art. Zuzana Škriečková. Na vypracovaní vzdelávacieho obsahu študijných odborov sa podieľali tiež pedagógovia Školy dizajnu, Vysokej školy výtvarných umení, Vysokej školy múzických umení a externí odborníci z praxe. Za dôležitý aspekt kvalitného vzdelávania sme však okrem prepracovaného obsahu študijných odborov, kvalitných pedagógov a technologického zázemia od začiatku považovali aj prepojenie výučby s praxou, kultúrny potenciál umelecko-vzdelávacej inštitúcie a spoluprácu so zahraničím, úspešne realizovanú prostredníctvom programu Erasmus+, vďaka čomu sme schopní vysielať našich študentov na študijné pobyty do zahraničia, a zároveň umožňujeme študentom z partnerských inštitúcií v zahraničí študovať u nás.
Foto: SSOŠ dizajnu

Súčasťou Školy dizajnu je Centrum odborného vzdelávania a prípravy

Jeho funkciou je intenzívne prepájanie vzdelávacích programov Školy dizajnu s podnikateľskou sférou, odvetviami kreatívneho priemyslu a inštitúciami, v ktorých môžu študenti prakticky uplatniť svoje odborné vzdelanie a zručnosti. Vďaka tomu získavajú skúsenosti, ktoré im pomáhajú uplatniť sa na pracovnom trhu vo svojich odboroch a profesijnom zameraní. V rámci kreatívnej praxe študenti už realizovali dizajnové návrhy, produkty a služby napríklad v spolupráci s reklamnou agentúrou MADE BY VACULIK, prostredníctvom programu MADESHIP. Táto spolupráca je založená na odbornej praxi študentov Súkromnej strednej umeleckej školy dizajnu v reklamnej agentúre, vďaka čomu študenti získavajú cenné skúsenosti s riešením zadaní pre konkrétnych klientov, zoznamujú sa s prácou profesionálov, rozširujú svoje portfólio dizajnérskych produktov a získavajú spätnú väzbu. Prostredníctvom kreatívnej odbornej praxe študenti zároveň zvyšujú svoj kredit na trhu práce, získavajú kontakty a dôležité referencie. Autori najkvalitnejších návrhov a dizajnových riešení získavajú reprezentatívne oficiálne ocenenie svojej práce a možnosť absolvovať stáž v renomovanej reklamnej agentúre. Výsledkom činnosti Centra odborného vzdelávania a prípravy boli napríklad: PF pre spoločnosť AeroMobil, návrhy kreatívnych riešení prezentácie a propagácie supermarketov Tesco na festivale Pohoda, dizajn študentskej platobnej karty pre Tatra banku, tvorba interiérového dizajnu pre IKEA Bratislava, či návrhy firemnej identity chemicko-technologickej spoločnosti Tau-Chem.

Galéria SUMEC sídli v budove školy

Prejavom snahy o otvorenosť voči externému prostrediu a o spoluprácu s inými subjektmi, ktorá môže byť prínosom v oblasti približovania sa školy k „životu“, je aj Galéria SUMEC, sídliaca v budove školy. Galéria vznikla v roku 2001 z iniciatívy výtvarníka a vtedajšieho pedagóga Miloša Koptáka, názov navrhol jeho študent Roman Szabo. Dôležitú úlohu zohrali v ďalších rokoch aj pedagógovia a kurátori výstav – Dušan Junek, Peter Krivda, Ingrid Barteková, Marianna Kajabová a ďalší. Od svojho vzniku sa galéria zameriava na prezentáciu súčasného umenia a dizajnu. Jej existencia je okrem iného výrazom ambícií Školy dizajnu pôsobiť nie len ako vzdelávacia, ale aj ako kultúrna inštitúcia. Dodnes predstavila verejnosti prostredníctvom samostatných a kolektívnych výstav tvorbu desiatok najmä slovenských autorov. Vo svojom výstavnom programe sa orientuje na prezentáciu prác profesionálnych umelcov a kooperácie etablovaných autorov s absolventmi alebo študentmi umeleckých škôl. Svoju tvorbu doposiaľ v galérii predstavili napríklad Vladimír Havrilla, Ľudovít Hološka, Bohumil Bača, Dušan Junek, Dušan Nágel, Stanislav Stankoci, Pavel Choma, Marek Ormandík, Juraj Puchovský, Michal Moravčík, Dávid Baffi, Petra Cepková, Zuzana Godálová, Juraj Toman, Juraj Florek, Matúš Maťátko, Oľga Paštéková, Jana Kirschnerová, Dávid Čársky a mnohí ďalší. SUMEC tiež uviedol výstavy ako REŠTÚR (v nadväznosti na realizáciu grafických listov pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra), Súčasný japonský plagát a Poľská škola plagátu, prezentoval návrh redizajnu štátnej správy Juraja Blaška, iniciatívu Opustená rekreácia (Andrea Kalinová, Martin Zaiček) či aktivity združenia Verejný podstavec v rámci medzinárodného projektu BOD 0 (Ilona Németh, Krištof Kintera, Paveł Althamer, Szabolcs Kiss Pál). Kooperácia galérie a školy je príležitosťou pre študentov bezprostredne spoznávať tvorbu súčasných dizajnérov a výtvarníkov, pričom mladým ľuďom poskytuje prvé výstavné príležitosti a možnosti profesionálnej spolupráce. Súčasťou aktivít galérie je aj každoročné vydávanie sumarizujúcich bulletinov/katalógov, obsahujúcich kurátorské texty a obrazovú dokumentáciu realizovaných výstav.

Okrem vlastnej výstavnej činnosti realizovanej v úzkej kooperácii s Galériou SUMEC a zabezpečovaním odbornej praxe v spolupráci s externými subjektmi berie škola v rámci učebného procesu ohľad aj na vzdelávacie aktivity realizované formou exkurzií, plenérov, workshopov, kurzov, návštev výstav a účasti na súťažiach, prehliadkach a festivaloch dizajnu a umenia, alebo na odborných konferenciách. Škola dizajnu zároveň aktívne pomáha organizovať vlastné výstavné projekty svojich študentov aj mimo priestorov školy – v galériách, alternatívnych výstavných priestoroch a vo verejnom mestskom priestore. Pedagógovia podporujú študentov a motivujú ich k účasti na domácich a medzinárodných dizajnérskych a umeleckých súťažiach, v ktorých sa nám darí pravidelne získavať najvyššie ocenenia.

V súčasnosti Škola dizajnu poskytuje vzdelanie v týchto odboroch:

MATURITNÉ ŠTÚDIUM
Animovaná tvorba
Dizajn interiéru
Priemyselný dizajn
Grafický a priestorový dizajn
Grafický dizajn
Fotografický dizajn
Obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika
Odevný dizajn

VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM
Grafika vizuálnych komunikácií
Animovaná tvorba
Filmová a mediálna tvorba
Interiérový dizajn
Odevný a textilný dizajn
Fotografia – žurnalistická fotografia

Téma TASR