Osobnosti, ktoré nie sú v učebnici dejepisu

PaedDr.Helena Rusnáková, 7. januára 2013 10:10

V roku 2013 oslávime 150. výročie založenia Matice slovenskej. Pripomenieme si mená významných osobností - i tých, ktorí sa nedostali do učebníc dejepisu.

Foto: Paedr. Helena Rusnáková


Šurany 7. januára (TASR) - K významným osobnostiam slovenskej histórie 19. storočia právom zaraďujeme aj slovenského kanonika, duchovného, podporovateľa slovenskej lietratúry a dobrodinca Juraja Tvrdého ( 5. júl 1780 - 23. november 1865 ). Počas svojho života pôsobil v Jágri, Nitre, Drietome , Visolajoch a Púchove. Patril k spoluzakladateľom Matice slovenskej a Spolku sv. Vojtecha.

Narodil sa v meštiackej rodine v Žiline . Jeho rodičia Juraj a Anna, rodená Rajčáni si zaumienili poskytnúť mu čo najlepšie vzdelanie. Prvé roky školskej dochádzky absolvoval v tzv. normálke. Keďže bol bystrým dieťaťom a dobrým žiakom, rodičia sa rozhodli umožniť mu gymnaziálne vzdelanie.
Gymnaziílne štúdia absolvoval v Žiline. V septembri 1797 nastúpil na štúdiá do kňažského seminára Nitrianskeho biskupstva, kde tiež patril k popredným študentom,čoho dôkazom je skutočnosť, že ešte ako študenta ho 1.septembra 1802 nitriansky biskup F. Fuchs vymenoval za svojho obradníka. Za kňaza ho vysvätili 10. júla 1803, avšak do 8. októbra 1804 vykonával funkciu obradníka. Roku 1804 bolo zriadené Jágerské arcibiskupstvo. Nitriansky biskup F. Fuchs dostal poverenie vykonávať v Jágeri funkciu vikára. Rozhodol sa so sebou vziať i svojho obľúbeného kňaza – Juraja . Jurajova túžba za domovom bola silnejšie, ako vďačnosť a úcta ku svojmu biskupovi . Po krátkom čase sa rozhodol pre návrat do Nitry . Tu bol vymenovaný za podsprávcu nitrianskeho kňažského seminára. Vzhľadom k tomu, že prišlo k znižovaniu počtu vrchných hodnostárov kňažského seminára, mohol túto funkciu vykonávať len do 8.decembra 1805.
Ďaľšou Jurajovou zastávkou bola obec Drietoma, kde mu tamojší farár – jeho bratranec – ponúkol miesto kaplána tamojšej farnosti. Vo svojej kňažskej dráhe pokračoval od novembra 1806 vo Visolajoch, kde pôsobil do apríla 1808.

Juraj Tvrdý. ( In.: časopis Sokol, 1862) Foto: Helena Rusnáková ,PaedDr.


V Púchove sa preňho otvorilo širšie pole pôsobnosti. Prejavil sa ako dobrý kazateľ, priateľ ľudu a mecenáš. V roku 1815 sa stal zástupcom hlavného biskupského deputáta , sledoval prácu novovymenovaných farárov, bol dozorcom cirkevných stavieb v púchovskej doline. Roku 1827 bol vymenovaný za prísediaceho sv.stolice a roku 1832 bol vymenovaný za seminárneho rektora a zároveň za riaditeľa Ústavu vyslúžilých farárov. Roku 1834 sa stal čestným opátom blahoslavenej Panny Márie z Jástu. Do roku 1859, kedy sa stal lektorom – kanonikom nitrianskej kapituly, vystriedal rôzne vyššie kňažské funkcie.

Počas svojho života odovzdal na dobročinné účely 41.188 zlatých 1. finančnou sumou 1050 zlatých sa spolupodieľal na založení Spolku sv. Vojtecha, podporoval výstavbu kostolov, žilinský sirotinec, značnú čiastku venoval na štipendiá usilovných študentov, nakupoval školské pomôcky chudobným školákom, kupoval a daroval študentom náučné knihy,podporil nižšie reálne školy v Žiline, dal vyrobiť nové kostolné zvony v Žiline , prispel na výstavbu kostolov… Pravidelne podporoval aj svoje mnohopočetné chudobné príbuzenstvo.
Sám sa vo voľnom čase venoval štúdiu českej a slovenskej literatúry a časopisov, dopisoval si s významnými slovenskými národovcami . Z dobových prameňov sa dozvedáme, že sa obetavo staral o svoju matku .
Juraj Tvrdý zomrel 23. novembra 1865.

Použitá literatúra:
Národný kalendár, na obyčajný 365 dní majúci rok po narodení Krista Pána 1867. Matica slovenská. Ročník II.,Banská Bystrica 1866
Sokol,č.9, 1862

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR