Na dvere klope 20.ročník súťaže Olympiády ľudských práv

PaedDr.Helena Rusnáková, 13. októbra 2017 13:15

Olympiáda ľudských práv súťaž študentov gymnázií, stredných škôl a odborných učilíšť v oblasti presadzovania ľudských práv a budovania právneho vedomia mladých ľudí. 20.ročník súťaže klope na dvere.

Stretnutie organizátorov Olympiády ľudských práv Foto: Helena Rusnáková


Šurany 13. októbra (SkolskyServis.sk) -

Ľudské práva vypovedajú o dôstojnosti človeka, ich porušovanie je preto útokom proti nej, diskrimináciou, ktorá ľudskú dôstojnosť znehodnocuje, ponižuje. Zaoberať sa ľudskými právami znamená preto zaoberať sa aj všetkými formami porušujúcej ich diskriminácie. A nakoľko je Slovensko členskou krajinou Európskej únie, Rady Európy i Organizácie Spojených národov, musí participovať aj na plnení úloh, na ktoré sa tieto inštitúcie v danom kontexte dnes zameriavajú.

(Prof.PhDr.Miroslav Kusý,CSc.)

Dňa 11.októbra sa v priestoroch Gymnázia vo Vrábľoch zišlo viac ako 20 stredoškolských učiteľov a učiteliek, multiplikátorov ľudských práv a demokratického občianstva, koordinátorov poverených organizovaním Olympiády ľudských práv na školách za účelom účastina vzdelávacom podujatí.

Cieľom vzdelávacieho podujatia bolo hodnotenie XIX.ročníka OĽP a príprava jubilejného XX. ročníka OĽP, ktorého nosnou témou bude Aténska škola 21.storočia:demokracia a ľudské práva.

V rámci plenárnej rozpravy sa účastníci podujatia venovali bilancii demokraticko občianskeho a ľudskoprávneho vzdelávania počas 22 rokov vzdelávacích a súťažných aktivít (2 regionálne ročníky, 19 celoštátnych ročníkov, aktuálny XX. Celoštátny ročník),ako aj výzvam a erspektívam súčasnosti.

Lektormi vzdelávacej aktivity boli:.Kálmán Petöcz – predseda Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku, Dagmar Horná, členka predstavenstva Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku, Viliam Figusch a PeterGuráň.

Pridanou hodnotou podujatia bolo vystúpenie Michaely Gubáňovej a Adama Urbánika, študentov Športového Gymnázia v Nitre, ktorí odprezentovali svoje video na tému Právo človeka na zdravie a čisté životné prostredie.


PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR