Čo by ste mali vedieť o maturite v školskom roku 2016/2017

Školský servis, 5. januára 2017 9:51

Písomné maturity v stredných školách sa uskutočnia v termíne od 14. do 17. marca. Ústne skúšky dospelosti čakajú maturantov v dňoch 22. mája - 9. júna.

Písomné maturitné skúšky na Obchodnej akadémii v Trebišove - Ilustračné foto Foto: TASR/Roman HancBratislava 5. januára (SkolskyServis.sk) - Mnohí maturanti majú ešte plnú hlavu dojmov zo stužkových slávností, tí ďalší sa na maturitný večierok ešte len pripravujú. Maturita sa im zdá byť ešte príliš vzdialená, my však už teraz v predstihu prinášame dôležité informácie o najdôležitejšej skúške stredoškolákov.

Maturitná skúška, skúška dospelosti či abitúra dokazuje, že žiak dosiahol stanovenú úroveň výchovy a vzdelávania v súlade s cieľmi strednej školy. V súčasnosti je nevyhnutnou podmienkou pre vysokoškolské štúdium, preto je dôležité, aby stredoškoláci pristupovali k tejto skúške zodpovedne a nepodcenili prípravu.

Tento školský rok 2016/2017 je v poradí už trinástym rokom, v ktorom sa uskutoční externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky.

Dôležité termíny

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:

a) slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa 14. marca 2017 (utorok),

b) anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 15. marca 2017 (streda),

c) matematika dňa 16. marca 2017 (štvrtok), d) maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 17. marca 2017 (piatok).

Žiaci bilingválnych škôl budú tento školský rok maturovať po novom. Od školského roka 2016/2017 absolvujú maturitu z cudzieho jazyka na vyššej úrovni – C1. V uplynulom školskom roku mali budúci maturanti generálnu skúšku. V testoch uspeli angličtinári, nízku úspešnosť však dosiahli nemčinári. Generálna skúška sa uskutočnila 13. apríla v 33 školách s bilingválnym vzdelávaním a absolvovalo ju 1464 žiakov. Na skúške sa mohli zúčastniť všetci žiaci 3. a 4. ročníka päťročného bilingválneho štúdia alebo žiaci ekvivalentných ročníkov osemročného bilingválneho štúdia. Priemerná úspešnosť testu z anglického jazyka na úrovni C1 bola 57,5 percenta a z nemeckého jazyka 31,0 percenta.

Za prípravu a metodické riadenie priebehu externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zodpovedá NÚCEM. Distribúciu zásielok s testami zabezpečí príslušný OŠ OÚ. Za organizačné zabezpečenie testovania v jednotlivých školách zodpovedá riaditeľ školy.

Spracovanie výsledkov

Odpovede na úlohy EČ MS budú žiaci zapisovať do samoprepisovacích odpoveďových hárkov. Originál škola zašle na centrálne spracovanie, kópia zostáva archivovaná v škole. Práce PFIČ MS z cudzích, druhých vyučovacích a vyučovacích jazykov budú žiaci písať na tlačivá, ktoré si zabezpečí škola, sú každoročne aktualizované.

Po administrácii testov EČ MS administrátori zozbierajú všetky odpoveďové hárky a sústredia ich v miestnosti, ktorú po dohode s predsedom PMK určil riaditeľ školy. Administrátori v spolupráci so školským koordinátorom a predsedom PMK osobitne roztriedia odpoveďové hárky na originály a kópie a originály pripravia na hodnotenie.
Hodnotenie odpovedí žiakov na úlohy s krátkou odpoveďou testov EČ MS (okrem matematiky), sa uskutoční podľa centrálnych pokynov po skončení administrácie týchto testov. Predsedovia PMK koordinujú hodnotenie a zodpovedajú za jeho správnosť a objektívnosť. Po hodnotení odpovedí žiakov na úlohy s krátkou odpoveďou zašlú školy originály odpoveďových hárkov na centrálne spracovanie do NÚCEM prostredníctvom kuriérskej služby.

Zodpovednosť za hodnotenie prác PFIČ MS nesie riaditeľ školy a predseda PMK. Kontrolu správnosti hodnotenia prác PFIČ MS vykonávajú predsedovia PMK, prípadne pracovníci Štátnej školskej inšpekcie.


Ústne skúšky dospelosti čakajú maturantov v dňoch 22. mája - 9. júna.

Maturita 2016 v číslach

Pri písomných maturitách v šk. roku 2015/2016 boli v testoch úspešnejší žiaci, ktorí si vybrali elektronické testovanie, oproti papierovému. Elektronickú formu maturitnej skúšky si vybralo 2317 žiakov zo 115 škôl. Celkovo sa na riadnom i náhradnom termíne externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky v tomto školskom roku zúčastnilo 44.991 žiakov.

V teste zo slovenského jazyka a literatúry bola priemerná úspešnosť testu 53,4-%, pričom žiaci, ktorí písali papierovú formu testu, dosiahli priemernú úspešnosť 53,2 %, pri elektronickej forme to bolo 56,9 %. Žiaci gymnázií dosiahli úspešnosť 66,1 % v porovnaní so žiakmi stredných odborných škôl a konzervatórií, ktorí mali úspešnosť 46,4 %. Úspešnosť nižšiu alebo rovnú 33 % v riadnom a náhradnom termíne dosiahlo 4871 žiakov (11,7 %).

Pri matematike bola priemerná úspešnosť testu 54,3 %, pričom žiaci, ktorí vypĺňali zadania v papierovej forme, dosiahli priemernú úspešnosť 53,5 %. V elektronickej forme testu to bolo 59,7 %. Gymnáziá dosiahli stredne vecne významne vyššiu úspešnosť (60,4 %), ako žiaci stredných odborných škôl (36,9 %).

Priemerná úspešnosť testu z anglického jazyka na úrovni B1 bola 57,5 % a na úrovni B2 bola 63,7 %. Pri nemeckom jazyku na úrovni B1 to bolo 40,3 % a pri úrovni B2 55,0 %. Priemerná úspešnosť v teste z maďarského jazyka a literatúry bola 55,5 %. V teste zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským dosiahli priemernú úspešnosť testu 48,6 %.

Prečítajte si aj:
Testovanie 9 slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy

Téma TASRPoužívaním stránok SkolskyServis.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.

Viac