IT odborníci už na strednej škole

Ľuboš Valt, 24. januára 2019 9:04

Od šk. roku 2018/19 dostala SOŠ v Novej Dubnici, prívlastok "informačných technológií". Vyučuje sa tu odbor technické lýceum so zameraním na programovanie s prepojením na elektroniku.

IT odborníci už na strednej škole Foto: Ľuboš Valt


Nová Dubnica 24. januára (SkolskyServis.sk) -

Môžete nám priblížiť projekt Technického lýcea?
Lýceum je označenie pre výberové školy podobné našim gymnáziám, ktoré v krajinách západnej
Európy úspešne existujú už desiatky rokov. U nás je študijný odbor technické lýceum relatívne nový a vytvára svojou skladbou vyučovacích predmetov výborné predpoklady pre vysokoškolské štúdium najmä technického smeru, ako i predpoklady vykonávať niektoré povolania v oblasti techniky, služieb a informatiky. V našej škole sme zamerali najmä na oblasť programovania v prepojení na základy v oblasti elektroniky a automatizácie. Našim pôvodným zámerom bolo vytvoriť v rámci existujúceho gymnázia novú, špecializovanú ponuku v tomto smere, avšak štátom dané predpisy nám neumožnili realizovať naše predstavy v podmienkach všeobecného programu pre gymnáziá. Vďaka tomu, že sme spojená škola s rôznymi organizačnými zložkami pod jedným zriaďovateľom, Žilinskou diecézou, otvorili sme pred šiestimi rokmi org. zložku SOŠ, strednú odbornú školu, ktorá v tomto školskom roku získala od ministerstva školstva prívlastok SOŠ informačných technológií.


IT odborníci už na strednej škole Foto: Ľuboš Valt
V čom je jedinečný?
V našej SOŠ sa zatiaľ koncentrujeme na tento jeden odbor, ktorý je svojim obsahom a nastavenou úrovňou jedinečný v regióne a dovolím si tvrdiť aj na celom Slovensku. Tým, že vznikol v opačnom garde ako pri iných odborných školách, t.j. vytvorili sme ho popri gymnaziálnom štúdiu, preberá naozaj to najlepšie z obidvoch typov štúdia – vysokú úroveň všeobecnovzdelávacích predmetov z gymnaziálneho štúdia a možnosti odbornej profilácie zo štúdia na SOŠ. Matematika, fyzika a maturitné predmety angličtina a slovenčina u nás vyučujú učitelia gymnázia na úrovni gymnaziálneho štúdia. Dokonca v angličtine si študenti SOŠ vyberajú gymnaziálnu úroveň maturitnej skúšky a v angličtine absolvujú aj niektoré odborné predmety. Aj vďaka tomu boli vo výsledkoch v poradí siedmi najlepší na Slovensku v porovnaní so všetkými SOŠ a gymnáziami. Obdobne je to aj so širokými požiadavkami v oblasti matematiky a fyziky, ktoré sú na iných SOŠ limitované, pričom sú v prípade pokračovania štúdia na technických VŠ nevyhnutné.
Ďalším unikátom je odborné zameranie. Na rozdiel od iných SOŠ, kde sa technické lýceum takpovediac prispôsobuje pôvodnému zameraniu odbornej školy - či už je to elektrotechnika alebo strojárstvo, a tým sa aj vyučovanie informatiky zameriava na tieto odbory – sme u nás vytvorili vzdelávací program špeciálne zameraný na informačné technológie a pre praktické uplatnenie ho prepájame s elektronikou a automatizáciou. Predmety ako programovanie, databázové systémy, sieťové technológie, počítačová grafika, objektové programovanie majú unikátny obsah, ktorý pripraví študentov na ďalšie štúdium po strednej škole a zároveň svojím rozsahom pripravia záujemcov priamo na zaradenie sa do pracovného procesu alebo rozbehnutie si vlastného biznisu. K tomu absolvujú aj príslušné ekonomické predmety.
Naša škola je ako jediná stredná škola na Slovensku súčasťou medzinárodného programu Oracle Academy (od celosvetovej softvérovej firmy ORACLE) po boku iných vysokých škôl.
Keď spomeniem oblasť mimo vzdelávania, tak zaujímavosťou je aj to, že pri fungovaní v spojenej škole je u nás co-edukácia chlapcov a dievčat. To nebýva veľmi zvykom na odborných technických školách, avšak pri spoločnom štúdiu v gymnáziu a v technickom lýceu to u nás nie je problém. Toto spolunažívanie má jednoznačné prínosy vo výchove mladých ľudí, v ich správaní a v rámci cirkevnej školy aj vo formovaní ich osobností a vzťahov. Nesmiem zabudnúť ani na to, že aj v takmer chlapčenských triedach budúcich IT-čkárov máme už dve dievčatá aj-ťáčky! Áno, tento odbor v našej škole je vhodný aj pre dievčatá.


Aké predpoklady musia spĺňať uchádzači o štúdium?
Ako je zrejmé z toho, čo som spomínal, sú nároky na štúdium v tomto odbore v našej škole veľmi vysoké. Nie je to štúdium vhodné pre hocikoho, resp. pre tých, čo nie sú dostatočne vnútorne motivovaní. Prijímacie skúšky nám určuje ministerstvo školstva tak ako na iné stredné školy alebo gymnáziá – teda zo slovenčiny a z matematiky z učiva základnej školy. Z tohto dôvodu my konáme prijímacie skúšky spoločné a rovnaké pre gymnazistov a pre lýceistov. V študijných predpokladoch je dôležité pre tento odbor takpovediac „mať filipa“ – je dôležité technické myslenie ako predpoklad algoritmovania, programovania, ale tiež je prospešná priestorová orientácia a manuálne technické zručnosti napr. pri práci s počítačovými 3D programami, 3D technológiami resp. s PC hardvérom a pri realizácii počítačových sietí. No a nevyhnutnosťou je v tomto odbore angličtina. Ďalším štúdiom materiálov v angličtine sa študenti v nej zdokonaľujú, ale predpokladom je pre tento aj pre ostatné predmety usilovnosť a sebadisciplína študentov.
Vzhľadom na úroveň požiadaviek na štúdium a na nastavenie študijných plánov v našej spojenej škole boli aj prípady, že sa študenti rozhodli zmeniť svoje zameranie z odborného na všeobecné (gymnaziálne) resp. naopak. V rámci spojenej školy bol tento prechod bezproblémový bez nutnosti meniť prostredie, vyučujúcich, spolužiakov, kultúru školy a pod.


IT odborníci už na strednej škole Foto: Ľuboš Valt

Aké konkrétne kompetencie a uplatnenie budú mať jeho absolventi Technického lýcea?
Technické lýceum na SOŠ informačných technológií v Novej Dubnici je široko koncipovaný vzdelávací program so širokým všeobecnovzdelávacím základom a prepojením na potrebné odborné vedomosti a zručnosti, vďaka ktorým bude mať dostatočnú prípravu pre štúdium na fakultách zamerania (informatiky a komunikačných technológií, elektrotechniky, prírodných vied). Následne sa môže študent uplatniť ako kvalifikovaný technický zamestnanec prevádzkového charakteru, príp. konštrukčný alebo vývojový pracovník, alebo stredný a vyšší manažment v oblasti informatiky, napr. prevádzkový programátor, správca databáz, odborný a technický zamestnanec v oblasti informatiky a výpočtovej techniky; v organizáciách zameraných na dodávku zariadení a služieb z oblasti elektrotechniky a informatiky ako programátor či skúšobný pracovník elektrotechnických aplikácií; v prevádzkach využívajúcich technologické procesy v rôznych odvetviach priemyslu – v našom okolí najmä v chemickom, potravinárskom, sklárskom priemysle ale aj iných. Vďaka prepojeniu odborných a všeobecných vedomostí, rozvoju komunikačných zručností a úrovni cudzích jazykov sa absolvent môže uplatniť ako asistent manažéra, obchodný manažér, manažér nákupu alebo zásobovania, marketingový pracovník, ako aj na pozíciách projektového manažmentu. Odborníci predpokladajú, že do roku 2022 nebude potrebná takmer štvrtina súčasných pracovných pozícií. Nahradzovať ich budú práve odbory, pre ktoré sa my snažíme pripravovať našich žiakov. V tomto majú výhodu široko koncipované programy nášho lýcea a gymnázia. Pracujeme na tom, aby naši študenti mali nadpriemerné komunikačné schopnosti a prezentačné zručnosti a aby vedeli čítať a počúvať s porozumením. Predpokladom uplatnenia sa je aj schopnosť práce v tíme a schopnosť kritického myslenia. Základom ich budúceho úspechu je ich zodpovedný prístup (teraz ku štúdiu a neskôr k práci), ktorý treba podporiť tvorivosťou. K tomu s ich snažíme viesť nielen počas vyučovacích hodín, ale aj pri extrakurikulárnych aktivitách a pri mimoškolskej činnosti. No a to všetko prepájame s hodnotami postavenými na kresťanskej viere.


Spojenie technického vzdelania a kvalitnej duchovnej formácie je asi dôležitou pridanou hodnotou. V čom spočíva duchovná formácia?
Áno, pridaná hodnota tohto spojenia je veľmi dôležitá. Treba si uvedomiť, že tieto „deti“, ktoré sú teraz v našich školách, budú o 15 rokov smerovať vývoj nových technológií a produktov, alebo na postoch, kde budú ovplyvňovať dianie v spoločnosti a jej budúcnosť. Je dôležité, aby sa vedeli rozhodovať tak, aby následky ich rozhodnutí prinášali spoločné dobro – na základe evanjeliových hodnôt. Tieto hodnoty potrebujú dostať a zažiť si ich už v tomto čase, kedy dozrievajú osobnostne. Je to ťažká úloha, ktorú nedokáže vyriešiť škola len v rámci školského systému. Nehovoriac už o zodpovednosti rodiny v tomto smere. Vďaka Bohu za cirkevné školstvo, v ktorom je priestor na formovanie mládeže týmto smerom. Keďže farnosť v Novej Dubnici spravujú Saleziáni dona Bosca, tak oni vykonávajú aj duchovnú správu v našej spojenej škole. Napr. pre žiakov prijatých do prvého ročníka našich stredných škôl usporadúvame tzv. Akčné trojdnie hneď v septembri po nástupe do školy, kde ide o spoznávanie sa navzájom, nastavenie spolunažívania v podmienkach našej katolíckej školy a začiatok ich formácie našimi duchovnými správcami. Každý týždeň má vždy jedna trieda spojenej školy polovicu vyučovacieho dňa vyhradenú na duchovnú obnovu v saleziánskom stredisku. V priestoroch školy je kaplnka, kde sa konajú pravidelné sv. omše a kňazi sú taktiež prítomní aj počas vyučovania, či už ako vyučujúci náboženstva alebo na ďalšiu svoju službu. Samozrejme, že okrem kňazov vplývajú na žiakov ich učitelia, ktorí taktiež dostávajú pravidelnú duchovnú formáciu od saleziánov.


Čo môžete ponúknuť záujemcom o štúdium mimo regiónu Novej Dubnice?
Keďže naše zameranie je skutočne unikátne, hľadáme možnosti, ako vyhovieť záujemcom nielen z blízkeho okolia. V novej Dubnici síce nie je internát, máme však úzku spoluprácu s najbližším, 15 km vzdialeným stredoškolským internátom, v ktorom je o našich žiakov dobre postarané. Ďalšími možnosťami je aj ubytovanie na priváte v okolí školy v katolíckych rodinách napr. našich bývalých absolventov.
Keď sa na vašu otázku pozrieme z opačného konca, tak mi napadá odpoveď, že naša škola vie ponúknuť jedinečnú možnosť študovať mimo Novej Dubnice a to hneď priamo v USA. Jeden rok štúdia, pobyt a cestovné náklady hradí jeden z absolventov našej školy. Toto je unikátna ponuka zahraničného štipendia, ktorú môžu získať študenti iba v našej škole.


Spojená škola sv. Jána Bosca pozostáva z organizačných zložiek materská škola, základná škola, gymnázium v osemročnej a v štvorročnej forme a SOŠ technické lýceum. Vytvára tak ucelený vzdelávací systém, ktorý je prepojený jednotným výchovným pôsobením na žiakov a duchovnou formáciou, ktorú zastrešujú Saleziáni dona Bosca. Škola má miestnu pôsobnosť pre materskú školu a pôsobnosť na oblasť mesta a priľahlých miest a obci pre základnú školu a osemročné gymnázium. Štvorročné gymnázium a SOŠ informačných technológií pokrýva miestnu, regionálnu a krajskú pôsobnosť s postupným rozširovaním na celodiecéznu resp. aj na celoslovenskú pôsobnosť. Popri kvalitnom akademickom a odbornom vzdelávaní odovzdáva svojim žiakom aj kompetencie pre 21. storočie ukotvené v evanjeliových hodnotách.

Téma TASR