Gymnázium F. G. LORCU pozýva na Deň otvorených dverí

PhDr. Jana Oujezdská, 15. novembra 2018 7:43

Heslo gymnázia: SAPERE AUDE! MAJ ODVAHU POUŽÍVAŤ VLASTNÝ ROZUM!

Gymnázium F. G. LORCU Foto: Gymnázium F. G. LORCU


Bratislava 15. novembra (SkolskyServis.sk) - Gymnázioum privíta záujemcov o štúdium 13. decembra v čase od 09.00 h do 13.00 hodiny.

Zameranie školy a stupeň vzdelania

• Osemročný odbor vzdelávania v gymnáziu: je určený pre nadaných žiakov, ktorí ukončili 5. ročník základnej školy. Štúdium je zamerané na výučbu cudzích jazykov. Prvý cudzí jazyk španielsky, druhý cudzí jazyk anglický, od piateho ročníka tretí cudzí jazyk (podľa záujmu a personálnych možností).

• Štvorročný odbor vzdelávania v gymnáziu: je určený pre žiakov, ktorí ukončili 9. ročník základnej školy Štúdium je zamerané na výučbu cudzích jazykov. Prvý cudzí jazyk anglický, druhý cudzí jazyk španielsky, od druhého ročníka tretí cudzí jazyk (podľa záujmu a personálnych možností).

• Päťročný bilingválny odbor vzdelávania v gymnáziu: je určený pre talentovaných žiakov, ktorí ukončili 8. alebo 9. ročník základnej školy. Žiak získa kompetencie komunikovať v španielskom jazyku na úrovni C1: schopnosť porozumieť náročným textom v úzkom význame, vyjadriť sa spontánne a plynulo, používať jazyk v spoločenskom i osobnom živote, pri štúdiu i ďalšom vzdelávaní. Od druhého ročníka je štúdium rozšírené o druhý cudzí jazyk anglický. Výstupom maturitnej skúšky pre žiakov bilingválnej sekcie je vysvedčenie o maturitnej skúške a dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške v slovenskom a v španielskom jazyku. Ministerstvo školstva Španielska zabezpečuje maturitné skúšky – bachillerato, na základe čoho môžu žiaci bilingválnej sekcie získať španielsky Titul maturanta.

Gymnázium F. G. LORCU Foto: Gymnázium F. G. LORCU


Program pre návštevníkov DŇA OTVORENÝCH DVERÍ Gymnázia F. G. LORCU

1. Prehliadka priestorov školy
2. Otvorené hodiny z prírodovedných i z humanitných predmetov
3. Ukážky programov predmetových komisií
4. Ukážky zo života našich žiakov, študijnej a krúžkovej činnosti, medzinárodnej spolupráce
5. Možnosť napísať si „prijímačky nanečisto“ z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry
6. Informácie riaditeľky školy pre rodičov a žiakov

SME ŠTÁTNA ŠKOLA A ŠTÚDIUM NA NAŠEJ ŠKOLE JE BEZPLATNÉ.

BILINGVÁLNA SEKCIA JE ZRIADENÁ NA ZÁKLADE BILATERÁLNEJ DOHODY MEDZI MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA SR A ŠPANIELSKEHO KRÁĽOVSTVA, ČÍM JE GARANTOVANÝ VYSOKÝ ŠTANDARD VÝUČBY.


Gymnázium F. G. LORCU Foto: Gymnázium F. G. LORCU


Gymnázium F. G. LORCU Foto: Gymnázium F. G. LORCU


Gymnázium F. G. LORCU Foto: Gymnázium F. G. LORCU


PhDr. Jana Oujezdská
zástupkyňa Gymnázia Federica Garcíu Lorcu
Hronská 3
821 07 BratislavaTéma TASR