Príď študovať na Fakultu verejnej správy UPJŠ v Košiciach

Školský servis, 6. apríla 2016 12:48

Študijné programy vo všetkých troch stupňoch štúdia poskytujú unikátnu kombináciu poznatkov z ekonomiky, práva a sociálnych vied.

Foto: Web školyKošice 6. apríla (SkolskyServis.sk) - Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach už 17 rokov poskytuje kvalitné vzdelávanie len v akreditovaných študijných programoch. Študijné programy vo všetkých troch stupňoch štúdia poskytujú unikátnu kombináciu poznatkov z ekonomiky, práva a sociálnych vied.
Uchádzači o bakalárske štúdium budú prijímaní bez vykonávania prijímacej skúšky. Termín na podávanie prihlášok na štúdium je do 30. apríla 2016. Fakulta ponúka vysokoškolské vzdelanie v študijnom programe verejná správa (denná a externá forma štúdia) a v študijnom programe európska verejná správa (denná forma štúdia).
Absolventi sú pripravení pôsobiť v oblasti verejnej politiky a verejnej správy – vykonávať požadované pracovné úkony, riešiť problémy a prijímať rozhodnutia, spolupracovať s predstaviteľmi iných zložiek verejného života (sektora), spolupôsobiť pri príprave koncepčných materiálov a regulatívov vo verejnej politike, analyzovať efektívnosť verejnej politiky na úrovni národnej, regionálnej i miestnej, aktívne sa podieľať na modernizácii verejnej správy (štátnej správy, územnej samosprávy a verejnoprávnych korporácií). Absolventi sú pripravení pôsobiť ako odborníci vo všetkých zložkách verejnej správy a verejného sektora v Slovenskej republike a v inštitúciách Európskej únie.

Uchádzači o magisterské štúdium študijného programu verejná správa (denná a externá forma štúdia) a študijného programu európska verejná správa môžu podať prihlášku na štúdium do 30. 04. 2016. Uchádzači o štúdium v magisterskom stupni štúdia budú prijímaní na základe prijímacej skúšky a splnenia ďalších podmienok.
Magisterské štúdium pripraví absolventov na najnáročnejšie odborné a analytické činnosti v oblasti verejnej politiky a verejnej správy. Je prípravou na možné pôsobenie absolventov v riadiacich zložkách a inštitúciách verejnej politiky (vrátane sektorových politík) a verejnej správy (najmä štátnej správy a územnej samosprávy) v podmienkach Slovenskej republiky, ako aj v rámci štruktúr inštitúcií Európskej únie a ich agentúr a taktiež v medzinárodných organizáciách.

Uchádzači o štúdium medzinárodného magisterského študijného programu verejná politika a verejná správa v strednej Európe (joint degree) môžu podať prihlášku na štúdium do 08. 07. 2016. Uchádzači o štúdium v magisterskom stupni štúdia budú prijímaní na základe prijímacej skúšky a splnenia ďalších podmienok.
Absolventi budú poznať, budú schopní analyticky vyhodnocovať a v praxi kreatívne aplikovať stredoeurópske právne, správne, sociálne, ekonomické špecifiká systémov verejnej správy a tvorby verejnej politiky v štátoch strednej Európy. Budú vedieť nadobudnuté znalosti uplatniť v praxi konkrétnych organizácií verejnej správy, a to aj v rámci ich riadiacich organizačných zložiek. Budú rozumieť súvislostiam a kontextom zapojenia stredoeurópskych štátov do európskeho integračného procesu a ich vzťahom k susedným regiónom a k štátom širšieho teritória.

Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Fakulta verejnej správy vznikla v roku 1998 ako prvá fakulta svojho druhu v Slovenskej republike a historicky štvrtá fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Prvenstvo (a doteraz aj ojedinelosť) fakulty prinieslo so sebou aj náročnosť jej budovania najmä z hľadiska tvorby študijných predmetov, hľadania vzájomných väzieb medzi nimi, tvorby učebných textov, formovania vedeckého programu, či hľadania partnerských vzťahov vzájomnej spolupráce v oblasti verejnej správy doma aj v zahraničí.
V oblasti vonkajších vzťahov fakulta spolupracuje s orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy a svojim študentom ponúka zaujímavé možnosti praxí a stáží v tejto sfére. Rovnako ponúka svojim študentom paletu možností pri výbere absolvovania časti štúdia v zahraničí. Zaujímavou destináciou pre študentov je Grécko, Česká republika, Nemecko, Turecko, ale možnosti sa neustále rozširujú a fakulta je otvorená návrhom na spoluprácu aj v oblasti pedagogickej ale aj v oblasti odbornej a vedeckej. Fakulta je dlhodobým členom medzinárodných fór a sietí (napr. International Forum for Public Administration and Management, Network of Institutes and Schools of Public Administration – Central and Eastern Europe a pod.).


Viac informácií získate aj na internetovej stránke Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v časti záujemcovia o štúdium: http://www.upjs.sk/fakulta-verejnej-spravy/informacie-pre-zaujemcov-o-studium/.


Mgr. Mária Hrehová, PhD.
Tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach

Téma TASRPoužívaním stránok SkolskyServis.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.

Viac